POROČILO O DELU DRUŠTVA ZA MANDATNO OBDOBJE 2012-2016

V letu 2012 je bil sklican občni zbor, na katerem so bili izvoljeni organi društva za naslednje 4-letno mandatno obdobje.  Ta štiri leta so kaj hitro minila in prav je, da vam poročamo o svojem opravljenem delu. Za začetek pa najprej nekaj splošnih podatkov.

Naše društvo deluje v več krajevnih skupnostih, in sicer: Kočevje – mesto, Stara cerkev, Rudnik – Šalka vas, Dolga vas- Livold, poljanska dolina in Kočevska Reka. Društvo deluje po delegatskem sistemu tako, da so zbori članov, torej občni zbori, vsake štiri leta. V skladu z določili Pravil društva se na teh zborih izvoli predstavnike – delegate, ki se sestajajo vsaj enkrat letno za obravnavo pomembnih zadev društva, predvsem pa odločajo o vsakoletnem zaključnem računu društva. Takšen način zastopanja članov društva predstavlja posredno sodelovanje vseh članov po svojih predstavnikih pri sprejemanju odločitev. Število predstavnikov – delegatov je odvisno od števila članov v posamezni krajevni skupnosti in sicer na 50 članov se izvoli enega predstavnika – delegata.

Društvo se pri svojem delovanju povezuje tudi v druge oblike sodelovanja na regijskem in državnem nivoju. Tako smo po sklepu pristojnega organa povezani v pokrajinsko zvezo društev upokojencev Dolenjske regije in Bele Krajine ter naprej v Zvezo društev upokojencev Slovenije. Sodelovanje je dobro in v korist našemu društvu. V organe obeh zvez so izvoljeni  tudi naši člani.

V obravnavanem mandatnem obdobju smo močno povečali sodelovanje z: Ljudsko univerzo Kočevje, Gimnazijo Kočevje, Glasbeno šolo Kočevje, Turističnim društvom Kočevje,  Javnim skladom za kulturo – Območno enoto Kočevje, Športno zvezo Kočevje, Osnovno šolo Zbora odposlancev Kočevje, Osnovno šolo Stara cerkev,  Osnovno šolo Ob Rinži Kočevje, Vrtci, RK Kočevje, Centrom za socialno delo Kočevje in tudi z nekaterimi društvi v Občini Kočevje.  V sodelovanju z navedenimi smo izpeljali številna srečanja  in delavnice tudi  na medgeneracijskem nivoju.

Sodelovanje in povezovanje z društvi upokojencev izven naše občine  se je v tem obdobju občutno povečalo. Že v letu 2012 smo navezali stike in se od takrat dalje  vsako leto srečujemo z upokojenci otoka Rab. Stike smo navezali tudi z DU Vinica, Sežana, Gabrje na Dolenjskem, Kostel, Draga, Loški potok, MORS Ljubljana, Rogoznica pri Ptuju,  z Društvom upokojencev Medvode pa smo lani podpisali LISTINO O POBRATENJU s katerim smo za leto 2016  že sprejeli program skupnih srečanj v različnih aktivnostih.

Z Občino Kočevje zelo dobro sodelujemo. Lahko povem, da je bila nam  starejšim  izkazana ustrezna pozornost in spoštovanje,  v  materialnem smislu pa tudi, saj smo se prijavljali na vse ustrezne razpise in uspeli pridobiti sredstva za naše delo. Na ta način smo lahko gospodarno ravnali pri obnovi in vzdrževanju naše hiše, članom pa nudili razne oblike  športnega udejstvovanja in druženja tako v društvu kot  tudi izven. Odgovornim na Občini Kočevje se  iskreno zahvaljujem za razumevanje in finančno podporo. Za dobro sodelovanje in za razumevanje starejših je bila Občini Kočevje podeljena VELIKA PLAKETA DRUŠTVA.

V obravnavanjem obdobju smo posodobili poslovanje društva. Aktivnim članom smo za opravljanje funkcije nabavili  računalnike,  program dela društva izdali v natisnjeni brošuri, uvedli spletno stran  in elektronsko pošto ter sprejeli logotip društva.  Dobro skrbimo za informiranje članstva. Radijska oddaja za upokojence »Modri pristan«, ki se je prvič oglasila 1. aprila 2009, je še vedno aktualna. Vsako prvo sredo v mesecu se oglasimo z valov Radia Univox in po informacijah, je dobro poslušana ne samo s strani upokojencev temveč ji radi prisluhnejo tudi ostali poslušalci.  Prvega aprila letos bomo praznovali sedem  let rednega oglašanja in s tematiko, ki zadeva predvsem starejše. Čestitke našim članom na radiu  za okrogle jubileje so zelo priljubljene. Iskrena hvala odgovornim na radiu Univox.  Na radiu Univox objavljamo tudi razna obvestila brezplačno, kar  je vsem društvom  omogočila Občina Kočevje.

Pri širjenju informacij pomagajo tudi naši poverjeniki na terenu, na oglasnih deskah v mestu in po vaseh nameščamo naše plakate za določene dogodke.

Članstvo

Na društvu beležimo upad članstva. Vsako leto se število zmanjša, kar pa je posledica tudi zaradi doslednega vodenja evidence. V skladu s pravili se tistega člana, ki dve leti ne poravna članarine, izpiše. V preteklem letu pa je izvršni odbor društva sklenil, da so člani v starosti 90 in več let častni člani društva in oproščeni plačila članarine. Ravno tako so oproščeni plačila članarine tisti člani, ki se nahajajo v domu starejših občanov. Članarina  že nekaj let znaša 12 €, vzajemna samopomoč pa 10 €.

Kljub zmanjšanju števila članov društva pa na drugi strani beležimo povečano število aktivnih članov. Vedno več je tistih, ki koristijo organizirane dejavnosti in aktivnosti tako, da so prostori društva dnevno dobro obiskani z raznimi oblikami druženja. Organizatorji teh aktivnosti smo zelo zadovoljni,  da je tako.

Delovanje organov društva v 4-letnem mandatu

 Občni zbor vseh članov je  sklican vsake 4 leta, zadnji je bil  aprila 2012, ko so bili izvoljeni delegati in drugi organi društva. Konferenca delegatov je bila sklicana vsako leto v mesecu marcu za obravnavanje zaključnega računa društva za preteklo leto.

Izvršni odbor društva je v tem obdobju imel 13 rednih sej in tri korespondenčne. Opravil je zelo obsežno delo pri izvajanju sprejetega programa dela s pomočjo  komisij: za gospodarske in stanovanjske zadeve, za društvene dejavnosti, za šport in rekreacijo in socialne ter humanitarne zadeve. Podrobno je spremljal finančno poslovanje ter sprejel odločitve o ustanovitvi novih aktivnosti, kot so: ustanovitev mešanega pevskega zbora, plesne skupine, bralnega in foto krožka ter gledališke skupine.

Na področju socialne in humanitarne dejavnosti je pomembna novost to, da je društvo od 1.7.2014 dalje registrirano kot humanitarna organizacija pri Ministrstvu za delo, socialne zadeve in enake možnosti in pri Ministrstvu za finance uvrščeno v seznam organizacij, ki lahko pridobivajo sredstva iz dohodnine zaposlenih za humanitarne namene. V letu 2015 se je društvo registriralo pri AJPESU kot prostovoljska organizacija in se za izvajanje svoje prostovoljske aktivnosti lahko prijavlja na razpise za pridobitev sredstev za te namene.

V letu 2015 se je iztekla 10 letna pogodba, na osnovi katere ima Invalidsko podjetje »Želva« Ljubljana v najemu spodnje prostore v naši stavbi.  Po dogovoru je bil podpisan aneks k tej pogodbo o podaljšanju najema še za nadaljnjih 10 let v zadovoljstvo obeh pogodbenih strank. Sodelovanje z Invalidskim podjetjem »Želva« je  izjemno dobro, zato se vodstvu tega podjetja, predvsem pa direktorici gospe Miri Potokar zahvaljujem za tako iskreno in plodno skupno delo.

Nadzorni odbor  se je sestajal enkrat letno za  pregled poslovanja in obravnavanje ugotovljenih  rezultatov  ob koncu leta.  Poslovanje društva je bilo v tem  obdobju vsako leto zaključeno pozitivno. Knjigovodska opravila  za društvo izvaja podjetje »San« d.o.o. Kočevje.

 Častno razsodišče se v 4-letnem mandatnem obdobju ni sestalo, ker ni bilo primerov za obravnavo.

FINANČNO POSLOVANJE

 Za svoje delovanje društvo pridobiva sredstva iz sledečih virov: članarine članov društva,

od najemnine oddanih prostorov v najem,  odobrenih  sredstev iz razpisov občine za: investicije in investicijsko vzdrževanje, kulturo, šport in humanitarno socialne namene. V lanskem letu smo se prijavili in prejeli sredstva za investicijsko vzdrževanje tudi od  Fondacije  invalidskih in humanitarnih organizacij. Za izvajanje projekta »Starejši za starejše….  sredstva prispeva Zveza društev upokojencev Slovenije.

 V preteklem štiri letnem obdobju smo  realizirali:

                                                                                        stanje TTR

Leto       prihodki           odhodki          razlika     in blagajne        skupaj

2012       43.452,00        40.559,00        2.893,00         908,00          3.801,00

2013       41.762,41        38.038,41        3.714,00      2.634,27          6.348,27

2014       41.531,00        40.302,00       1.126,00       1.801,00          2.927,00

2015       50.049,00        49.682,00          340,00       4.247,00          4.587,00

Navedena realizacija prihodkov nam je omogočala dobro poslovanje na gospodarskem področju, ravno tako smo  imeli sredstva za  aktivnosti naših članov. Sicer pa je potrebno  za dobro delovanje društva  zagotavljati sredstva za  izdatke, kot so: pisarniški material in ptt, porabo  elektrike, porabo vode, kanalščina, smeti, internetne storitve, telefon, ogrevanje,  bančni stroški, amortizacija, zavarovanje osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje,  stroški konferenc in sej, knjigovodstva, kilometrine, izvajanje projekta »Starejši za starejše ….«, športna  in  kulturna dejavnosti, ročna dela, obdaritev starejših članov, plesna skupina, pevski zbor…. …

 

Gospodarske in stanovanjske zadeve – opravljena dela  in poraba sredstev

 V letu 2012: izgradnja temeljev in nosilnih stebrov za streho nad baliniščem, plačilo komunalnega prispevka, nabava drobnega inventarja in  investicijsko vzdrževanje   skupaj :   10.187,08 €.

 V letu 2013: izgradnja strehe nad baliniščem, zidarska dela na balinišču, geodetske storitve, kegljišče na vrvici, pleskanje stene na stavbi :  skupaj    16.202,41 €.

V letu 2014: dokončna izvedba investicije – streha nad baliniščem, dodatna vgradnja lesne konstrukcije, izdelava potrebne dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja, nabava potrebnih računalniških naprav za pisarno:  skupaj    7.460,14 €.

V letu 2015: vzdrževalna dela na strehi društvene stavbe, namestitev ograje okrog zemljišča društva, napeljava vode in namestitev omaric pred sanitarijami, nakup zemljišča za razširitev balinišča in razna manjša vzdrževalna dela:   skupaj   13.000,00 €.

ZA INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE STAVBE DRUŠTVA SMO V ŠTIRILETNEM  OBDOBJU  VLOŽILI SKUPAJ    46.849,63 €.                                          €.

 Na stanovanjskem področju smo razdelili 5 stanovanj po sprejeti prioritetni listi .Društvo razpolaga s 25 stanovanji in jih dodeli prosilcem v primeru, da se katero od teh sprosti.

Društvene dejavnosti

Društvena dejavnost je zelo obsežna.  V preteklem mandatu smo že utečene dejavnosti in aktivnosti razširili še z ustanovitvijo Mešanega pevskega zbora, ženske  plesne skupine »Zimzelenke, bralnim krožkom,  gledališko skupino in družabnimi igrami.

Udeležba članov društva  v obdobju od leta 2012 do 2015 je sledeča:

–   prireditve, družabni dogodki in srečanja – število udeležencev      2369

– organizirani izleti – število udeležencev              1117 –

–  letovanja na morju –  število udeležencev           641

– izobraževanje (tečaji, krožki, posvetovanja)      616

Posamezne skupine:

 1. ohranjanje kulturne dediščine – ročna dela in klekljarska sekcija. Tu deluje 28 članic, ki se srečujejo enkrat tedensko. Vsako drugo leto organizirajo razstavo ročnih del in umetniških stvaritev  na sedežu društva, izdelujejo razne izdelke za darila ob srečanjih, se udeležujejo festivala za tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem domu v Ljubljani z ustrezno delavnico, izmenjujejo srečanja z Društvom upokojencev Medvode, sodelujejo na bazarju na ploščadi v Kočevju, sodelujejo z mladimi v osnovnih šolah, in še vrsto drugih ustreznih aktivnosti;

Mešani pevski zbor je bil ustanovljen leta 2012. Pobudo za to je podal naš član Leon Behin, ki ga je tudi nekaj časa vodil. Sedaj ga vodi Peter Berložnik, v zboru pa poje trenutno  19  članic in članov.  Od ustanovitve do danes so imeli 38 nastopov na različnih prireditvah. Vsako leto v čast praznika Občine Kočevje izvedejo samostojni koncert. Ta zbor je velika pridobitev za društvo, saj nas s svojim ubranim petjem zelo razveseljuje;

 1. ženska plesna skupina »Zimzelenke« je bila ustanovljena  junija 2013, v kateri deluje 14 članic. Vadijo  v Plesnem klubu »Jasmin«. Od ustanovitve do danes so imele skupaj  33 nastopov. S prijetnimi in razvedrilnimi nastopi povsod očarajo občinstvo, zato dobivajo številna vabila za svoje nastope. Zadovoljni smo, da smo na društvu vpeljali nov način razvedrila, ki so ga prinesle tudi  »Zimzelenke«;
 2. bralni krožek, v katerem deluje 8 članic, je bil ustanovljen junija 2013. V tem času so nastopale na prireditvah na društvu in tudi izven, predvsem v Cankarjevem domu v Ljubljani na festivalu za III. življenjsko obdobje.  Skupina je kvalitetna  pridobitev pri širjenju lepe besede ;
 3. v letu 2015 je zaživela na novo ustanovljena gledališka skupina. 8 članic poskrbi za zabavno vsebino v obliki skeča. Lani so imele 10 nastopov. Zelo vesela  oblika razvedrila je povsod dobrodošla, saj se gledalci prijetno nasmejejo raznim vragolijam naših igralk in njihovim gledališkim likom;
 4. družabne igre so zaživele v letu 2015 in vsak četrtek popoldan se dobivajo nekateri člani pri igri s kartami.  To so prave miselne igre za ohranjanje umskih sposobnosti na zrela leta;
 5. skupina za postrežbo deluje že vsa leta na društvu, pripravi vse potrebno za pogostitev članov in gostov s sladkimi dobrotami, kavico, čajem in drugo pijačo. Vsako leto je teh prireditev najmanj 6. Skupina je izredno delovna in prizadevna, številni udeleženci raznih srečanj so postreženi z veliko prijaznosti. Za vse kar te članice dobrega storijo smo jim iskreno hvaležni.

Šport

 Športne aktivnosti članov so izrednega pomena za starejšo generacijo. Posamezni člani to obliko rekreacije vadijo in se  udeležujejo tekmovanj v sledečih športnih disciplinah: balinanje, kegljanje, kegljanje s kroglo na vrvici, streljanje z zračno puško, pikado, šah, smučanje, pohodništvo, ribolov, tenis, namizni tenis in  telovadba. Vsako leto je tu vključenih do 270 članov, na tekmovanjih pa je vsako leto  sodelovalo  do 160 članov.

Naši člani so vsako leto  sodelovali na:

 1. športnih igrah upokojencev Pokrajinske zveze društev upokojencev Dolenjske regije in Bele Krajine;
 2. športnih igrah Zveze društev upokojencev Slovenije v kolikor so se uvrstili;
 3. tekmovanjih – mednarodni nivo
 4. tekmovanjih – medobčinski nivo
 5. tekmovanjih – občinski nivo
 6. tekmovanjih – društveni nivo
 7. rekreacijska telovadba – ženske.

V Pokrajinski zvezi društev upokojencev Dolenjske regije in Bele Krajine običajno sodeluje do 32 društev upokojencev. Naši tekmovalci so predvsem  v balinanju, kegljanju in  streljanju z zračno puško pogosto dosegli prvo ali drugo mesto tako ženske kot moški, ravno tako v skupni razvrstitvi.  Posebej pa so bili uspešni v preteklem letu, saj so v skupnem seštevku rezultatov  vseh športnih panog  dosegli vsa tri prva mesta – torej v ženski konkurenci,  moški konkurenci in  v celoti skupaj.  V prostorih društva imamo zelo veliko pokalov, ki so odraz izredne športne aktivnosti  in uspehov naših članov na vseh nivojih športnega udejstvovanja.

Spoštovani športniki,  zelo  pohvalno je vaše udejstvovanje, predvsem pa vam čestitam za dosežene uspehe.

Socialno humanitarna dejavnost

Naše društvo je k projektu »Starejši za starejše za boljšo kakovost življenja doma« pristopilo leta 2007. Nosilec projekta je Zveza društev upokojencev Slovenije. Cilj projekta je – obiskati čim več občanov v starosti nad 69 let na njihovih domovih, jih povprašati o njihovi kakovosti življenja doma, najti osamljene, onemogle, osiromašene vrstnike, jim olepšati starost in olajšati stiske, odgovornim institucijam pa prenesti informacije o starejših, ki potrebujejo in želijo njihovo pomoč. To brezplačno in humano delo opravlja 26  naših prostovoljk in prostovoljcev.

V obravnavanem 4-letnem mandatnem obdobju so si pomembni dogodki sledili, in sicer: prostovoljke in prostovoljci so skupaj opravili

2.061 obiskov pri občanih in raznosili  995   darilnih paketov ob novo letnih praznikih članom našega društva v starosti 80 in več let;

 1. v okviru obiskov občanov  pa so nudili sledeče pomoči:
 • druženje      1118
 • sprehod         130
 • prevoz k zdravniku     95
 • pomoč pri hišnih opravilih   180
 • dostava iz trgovin   39
 • dostava hrane     61
 • dostava humanitarnih paketov   129
 • pomoč pri osnovnih osebnih opravilih     60
 • drugo   323

Prostovoljke in prostovoljci to delo opravljajo brezplačno – povrnjeno prejmejo le kilometrino za prevožene kilometre v te namene.  So pa vsako leto organizirana srečanja. Naše društvo je leta 2012 organiziralo srečanje Dolenjske regije, Bele Krajine in Severno primorske regije,  ko nas je obiskalo 400 prostovoljk in prostovoljcev, srečanje   pa  je pozdravil  tudi takratni predsednik države dr. Danilo Turk. Ta srečanja so organizirana vsako leto v drugem kraju in je za prostovoljke in prostovoljce brezplačno.

Za opravljanje tega humanega dela je potrebno tudi izobraževanje. Vsako leto so organizirana predavanja z vsebino in navodili, ki je prostovoljkam in prostovoljcem v pomoč  pri njihovem delu.  Drage prostovoljke, cenjeni prostovoljci, hvala vam za vse kar dobrega storite za starejšo generacijo.

Od leta 2011 dalje so na društvu organizirana srečanja s člani v starosti 85 in več let.  Tega srečanja se običajno udeleži od 40 do 50 članov.  Marsikateremu bolezen in druge nevšečnosti onemogočajo prihod na društvo. Ob tej priložnosti jih seznanimo z dogodki in delom društva, jim  pripravimo zanimiv kulturni program in pogostitev. Vsako takšno srečanje je zelo družabno, prisrčno in veselo.

Spoštovani. S poročilom sem prišla do konca, vendar pa moram dodati nekaj zelo pomembnega. Delo na društvu je sedanje vodstvo prevzelo leta 2008 in ga sedaj leta 2016 predaja mlajši generaciji upokojencev. Vsi, ki smo karkoli organizirali, odločali in na sploh delali, smo stkali lepe prijateljske vezi, razumevanje in medsebojno spoštovanje in s skupno voljo opravili zelo obsežno delo. Tudi renome društva smo dvignili zelo visoko. Zato se svojim najožjim sodelavcem in vsem tistim, ki ste na kakršenkoli način prispevali svoj delček k temu uspehu, res iskreno zahvaljujem. Ne bom naštevala imena, ker se bojim, da bi koga izpustila.  Vem pa, da bomo vsi skupaj  v  svojih srcih odnesli prijeten občutek prijateljstva in pa da smo storili veliko dobrega za društvo kot celota.  Hvala vam drage  sodelavke in cenjeni sodelavci.

Spoštovano novo izvoljeno vodstvo. Društvo upokojencev Kočevje vam predajamo v dobri kondiciji na gospodarskem, finančnem in  v organizacijskem smislu. Želim vam veliko uspeha pri nadaljnjem delu.

Kočevje, 31.3.2016                                                    Predsednica:  Ana Kosten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 38 times, 1 visits today)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja