SO LETA MINILA……….. od 1971 do 1990…2.del

Čas od 1971 do 1980;  v tretjem desetletju – samostojnost

Leta od 1971 do 1980 so bila zelo naporna in organizacijsko  zahtevna. Vodstvo društva je v tem času poskušalo pridobiti čim več sredstev za obnovo pridobljene stavbe. Potreba po obnovi je bila vidna v vsakem kotu stavbe, saj dolga leta ni bila vzdrževana in vseskozi  naseljena s številnimi stanovalci.

V letih od 1968 do 1974 je društvo vodil predsednik Rudi Mohar. Leta 1975 je bil za predsednika društva izvoljen Franc Oberč. Tajniška dela je opravljal Stane Pintar, blagajniška pa Rezka Lavrič. Pred tem je tajniška dela opravljal Vekoslav Figar, ki pa je leta 1976 umrl.

Leta 1974 je izšel nov zakon o društvih, ki je odrejal enoletni rok za uskladitev delovanja društev. Zato je tedanje vodstvo sklicalo izredne občne zbore, na katerih se je odločalo o ustanovitvi Društva upokojencev Kočevje, volitvah delegatov in sprejemu Pravil o delovanju društva. Od ustanovitve do leta 1974 je društvo delovalo kot podružnica Zveze društev upokojencev SRS Ljubljana. Leta 1976 je bilo društvo vpisano v register društev pri Skupščini občine Kočevje, oddelek za notranje zadeve.

Leto 1975  je ustanovno leto društva upokojencev Kočevje kot samostojne pravne osebe

V tem obdobju je bilo društvo upokojencev pobudnik za začetek priprav za izgradnjo doma ostarelih v Kočevju. Leta 1979 je podprlo predlog občinske skupščine za nadaljevanje samoprispevka v višini 2% od osebnih dohodkov zaposlenih, pri čemer bi se od zbranih sredstev namenilo 1 milijardo S din za sofinanciranje izgradnje doma.

Na področju športa so bile aktivne naslednje športne ekipe: kegljači, strelci, balinarji in šahisti. Iz tega lahko zaključimo, da so se športne dejavnosti širile in pritegnile številne člane društva. Na tem področju je bil zelo prizadeven Špiro Žegarac .

V letu 1977 so bile v Kočevju organizirane področne športne igre v kegljanju, balinanju, strelstvu in šahu. Stroške je poravnala Zveza društev upokojencev iz Ljubljane.

Društvo je tudi finančno podpiralo Delavsko godbo, ki se je udeleževala pogrebov posameznih članov društva. Ravno tako je umrlega člana društva spremljal praporščak s praporom društva, seveda v primeru, če so svojci umrlega to želeli.

V letu 1977 so bila izdana nova PRAVILA delovanja društva.

Tega leta so v izvršnem odboru društva delovali:                                                                            predsednik Franc Oberč, tajnik Stane Pintar, blagajničarka Rezka Lavrič,                             člani: Franc Jelen, Jože Adamič, Marija Kramar, Franc Benčina, Štefka Benčina, Rudi Mohar, Vinko Pužem, Jože Markovič, Špiro Žegarac, Franc Ožbolt in Gizela Šeško,    nadzorni odbor: Slavko Miller, Marija Bremec in Drago Popit.                                              Program društva je med drugim predvideval: 11 izletov v razne kraje po Sloveniji, takratni Jugoslaviji in enkrat ali dvakrat v tujino. Program so prejeli vsi poverjeniki, plakati so bili razobešeni tudi na oglasnih deskah.

Poslovanje bifeja društva je bilo izjemnega pomena zaradi pridobivanja sredstev za obnovo stavbe, zato je vodstvo društva dobro pretehtalo predloge pri imenovanju poslovodje točilnice, kot so imenovali bife. V letu 1976 je bil za poslovodjo izbran Franjo Menard, v primopredajni komisiji pa so bili: dosedanji poslovodja Franc Jelen, Jože Pogorelec kot direktor Računovodskega biroja Kočevje, Jože Markovič kot predsednik komisije za gospodarsko dejavnost društva in Slavko Miller kot predsednik nadzornega odbora društva.

V letu 1976 je v društvu delovalo več komisij, in sicer gospodarska komisija, odbor za klubsko dejavnost in komisija za izlete.

V letu 1978 so v društvu organizirali pravno pomoč za člane, ki jo je enkrat mesečno nudil Edo Rus.

Aktivnosti za pričetek izgradnje doma starejših občanov so bile stalnica na sejah izvršnega odbora. Na osnovi zagotovila predsednika izvršnega odbora Občine Kočevje Alojza Petka naj bi pričeli z gradnjo v letu 1979, kar pa s ni uresničilo.

Izvršni odbor društva je na seji 29.3.1979 med drugim obravnaval tudi poročilo o poteku priprav za gradnjo doma  za ostarele v Kočevju. Predsednik IO pove, da je v ta namen imenovan gradbeni odbor. Član izvršnega odbora Jože Adamič je poročal, da je s sredstvi sklada za gradnjo domov in stanovanj pri Skupno00sti pokojninskega in invalidskega zavarovanja SR Slovenije v Ljubljani bilo zgrajenih:

30   novih domov s skupno                                                         4.326 posteljami,                                          9    novih prizidkov s skupno                                                        942 posteljami,                                      18    končanih sanacij domov s skupno                                     138 posteljami in da je v gradnji še    6 prizidkov k sedanjim domovom s                                          633 posteljami.

Na področju Občine Kočevje so bila od leta 1966 do 1978 pridobljena sredstva od 4% prispevka za stanovanjski sklad pri SPIZ v znesku 2,087.040.000.- S din.

Od tega je ostalo:                                                                                                                                                70% skladu za domove in stanovanja pri SPIZ                                             ( 1,460.930.000,- S din )  30% solidarnostnemu skladu Stanovanjske skupnosti Kočevje              ( 626.110.000,- S din )

Vsa zbrana sredstva od leta 1977 do 1980 v višini 2 milijard S din so bila namenjena za gradnjo doma ostarelih v Kočevju.

Na seji izvršnega odbora društva 5.2.1980 so zopet podrobno obravnavali problem začetka izgradnje doma ostarelih. Prisotni Tone Kajfež, predsednik Občinske skupnosti socialnega skrbstva Kočevje, je zagotovil, da bo občinska skupnost prevzela vlogo investitorja doma. Za to investicijo je potrebno 5,5 milijard S din. Sredstva bodo zagotovljena iz sledečih virov: 2,5 milj. Stanovanjski sklad SPIZ Ljubljana,                                                                                                    1,3 milj. Stanovanjska skupnost Kočevje in                                                                                                1,0 milj. krajevni samoprispevek.

Manjkajoča sredstva bo potrebno zagotoviti še iz drugih virov.

Leta 1980 je v času od 26.5 do 31.5. društvo praznovalo teden upokojencev in 30-letnico obstoja. PROGRAM praznovanja je bil sledeč:                                                                                        26.5. slavnostna seja v sejni dvorani krajevne skupnosti, na kateri so:

  • učenci osnovne šole izročili šopke in darilca za 30-letno članstvo v društvu 8 članicam,
  • NONET iz Željn je prepeval domače pesmi,
  • referat o zgodovini in sedanji vlogi društva je podal tajnik Stane Pintar,
  • pozdravni govor je imela predsednica SZDL Tanja Svetličič,
  • petim delovnim organizacijam, ki dobro skrbijo za svoje upokojence, so bile podeljene diplome.

Pevska skupina NONET iz Željn, ustanovljena leta 1969, je pogosto nastopala na proslavah in slavnostnih prireditvah Društva upokojencev Kočevje. Vseh devet pevk je bilo oblečenih v gorenjsko narodno nošo. Prepevale so domače slovenske pesmi in s tem širile dobro voljo pri poslušalcih, zato so bili v društvu upokojencev vedno veseli njihovega nastopa in jim bili še posebno hvaležni.

31.5. je potekalo medkrajevno območno športno tekmovanje upokojencev v kegljanju, balinanju, strelstvu, šahu in ribolovu. Tekmovanja se je udeležilo okrog 70 športnikov, razglasitev rezultatov pa je bila v hotelu Pugled, kjer je bila tudi pogostitev.

V letu 1980 je vodstvo pričelo s pripravami za izvršitev del na obnovi fasade. Prvič se omenja tudi zavod za spomeniško varstvo v zvezi s stavbo društva.

Decembra 1980 v programu izletov za prihodnje leto prvič omenjajo izlet v neznano. Ravno tako v programu prvič zasledimo predlog za organiziranje razstave ročnih del. Program društvenih dejavnosti je bil tako še bolj obsežen in izpopolnjen.

Čas od 1981 do 1990; v četrtem desetletju uresničena gradnja doma za starejše 

Na seji izvršnega odbora 12.5.1981 so na predlog  Zveze društev upokojencev Slovenije, ki je tega leta praznovala 35 let, sprejeli predloge za podelitev zlate značke zaslužnim članom in srebrne zaslužnim delovnim kolektivom. Bronaste značke so bile v prodaji.                    Zlato značko so prejeli: Franc Oberč, Rezka Lavrič, Jože Adamič, Rudi Mohar, Franc Jelen, Špiro Žegarac, Alojz Levstik, Stane Pintar, Vinko Pužem, Slavko Klarič, Edo Tomc in Andrej Klun.                                                                                                                                                                  Srebrno značko s priznanjem je prejela ženska pevska skupina NONET iz Željn, Posestvo Snežnik Kočevska Reka in Osnovna šola Kočevje.

Društvo je bilo obveščeno, da bo počitniški dom upokojencev v Izoli dograjen predvidoma v začetku leta 1982.

V letu 1983 so bili sklicani občni zbori po krajevnih skupnostih in izvedene volitve v organe društva. V tem mandatu je bil za predsednika izvoljen Anton Štimec, za tajnico Nelka Klun in za blagajničarko Rezka Lavrič.

Člani izvršnega odbora pa so bili: Anton Štimec, Matija Glad, Ignac Andoljšek, Jože Potočar, Milka Cilenšek, Franc Oberč, Nelka Klun, Kristina Trkovnik, Drago Gril, Dana Jerše, Pavle Krapež in Andrej Klun. Na drugi redni seji izvršnega odbora so za podpredsednico društva izvolili Milko Cilenšek. Na seji izvršnega odbora 21.5.1984 je novoizvoljeni predsednik društva Anton Štimec odstopil iz zdravstvenih razlogov, zato je izvršni odbor 22.1.1985 za predsednico društva izvolil Milko Cilenšek in za podpredsednika Matijo Glada.

V letu 1984 so zaradi težav z obratovanjem točilnice razpravljali o možnostih oddaje točilnice v najem hotelu Pugled Kočevje. Z dnem 1.3.1985 je hotel prevzel točilnico v svoje poslovanje.

Dolgoletne razprave in priprave na gradnjo doma ostarelih v Kočevju so vendar obrodile sadove. Leta 1984 so pričeli z gradnjo. Pri tem so zelo resno razpravljali o možnosti, da se dosedanji društveni prostori oz. celotna stavba na Reški cesti 5 odda v uporabo mladini, društvo pa bi za svoje delovanje dobilo v najem ustrezne prostore v novozgrajenem domu za ostarele. Takšen predlog so zagovarjale takratne družbeno-politične organizacije. Člani izvršnega odbora društva, razen redkih izjem, so se temu močno upirali z obrazložitvijo, da je društvo že pred II. svetovno vojno imelo svoje lastniške prostore, ki pa jih po vojni ni dobilo nazaj, zato so smatrali, da so upravičeni do svoje stavbe, katero so dejansko odkupili in jo vse od pridobitve , tj. od leta 1967, tudi obnavljali in vzdrževali. Odločen protest članov izvršnega odbora, s podporo Zveze društev upokojencev v Ljubljani, je obrodil sadove, tako da je društvo nadaljevalo delovanje v svoji stavbi na Reški cesti 5.

Leta 1987 je potekala razprava o finančni podpori društva dograjenemu domu ostarelih v Kočevju.  Vodstvo doma je društvo zaprosilo za odobritev 1 milijarde sredstev za nakup opreme doma. Društvo upokojencev Kočevje naj bi svoja 3-4 stanovanja ponudilo v odkup Samoupravni stanovanjski skupnosti v Kočevju, celotno kupnino pa bi tako namenili za nakup potrebne opreme. Z mnenjem ZDUS-a, je bilo na konferenci delegatov društva 13.4.1987 sklenjeno, da se odstopita 2 enosobna stanovanja v takratni knjižni vrednosti solidarnostnemu skladu v stanovanjskem gospodarstvu s tem, da le-ta nakaže protivrednost teh stanovanj Domu starejših občanov v Kočevju za pokritje nabave opreme.

Iz celotne razpoložljive dokumentacije lahko zaključimo, da je Društvo upokojencev Kočevje odigralo pomembno vlogo pri gradnji Doma starejših občanov v Kočevju tako z vidika vzpodbude za gradnjo kot tudi dokaj obsežnega finančnega prispevka.

V letu 1987 je SPIZ z zakonom o dopolnitvah Zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja odredil izplačevanje pokojnin za nazaj, ker so doslej upokojenci prejemali pokojnino za naprej. To odločitev so upokojenci sprejeli z ogorčenjem. To so storili pisno pristojnim organom. Dobro organiziran in obsežen protest pa ni bil uspešen, zato so od leta 1987 upokojenci prejemali pokojnino za nazaj, pri čemer so bili prikrajšani za eno pokojnino.

V letu 1987 so se vršili občni zbori po krajevnih skupnostih in istočasno volitve v organe društva.

V izvršni odbor društva so bili izvoljeni: Viktor Dragoš, Drago Gril, Matija Glad, Poldka Hrovatin, Sonja Komac, Tone Koleta, Srečko Košir, Pavle Krapež, Olga Knavs, Rezka Lavrič, Dana Lavrih, Jože Špolar, Pavla Gergar, Tone Škrjanc in Jože Žagar. Na prvi seji izvršnega odbora 26.2.1988 so začasno za predsednika izvolili Draga Grila, za namestnico predsednika Milko Cilenšek, za tajnika – začasno Viktorja Dragoša in za blagajničarko Rezko Lavrič.

Na letni konferenci društva 28.3.1989 so razrešili začasnega predsednika Draga Grila in začasnega tajnika Viktorja Dragoša ter izvolili novo vodstvo, in sicer je postal predsednim društva Jože Svete in tajnica Majda Marinč.

……………………………..

Se nadaljuje…………………………. , spremljajte nas na sprehodu skozi čas.

 

 

(Visited 159 times, 1 visits today)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.