SO LETA MINILA………..od 1991 do 2010 … 3 del

Čas od 1991  do 2000;  v petem desetletju – lastništvo stavbe

Na seji izvršnega odbora 25.9.1990 so med drugim ugotovili, da je vpisanih v DU Kočevje 1741 članov. V letu 1991 se je število članov povečalo na 1834.

V letu 1992 so bili sklicani občni zbori. V izvršni odbor so bili izvoljeni naslednji člani:               Jože Svete, Franc Merhar, Rezka Lavrič, Milka Cilenšek, Poldka Hrovatin, Rozi Raztresen, Jože Legan, Jože Dekleva, Stane Logar, Nelka Klun, Ivan Vesel, Srečko Košir, Marija Lipovec, Jože Špoler in Tone Škerjanc. Izvoljeno je bilo tudi vodstvo društva v sestavu: Jože Svete- predsednik, Franc Merhar – podpredsednik, Rozi Raztresen – tajnica, Rezka Lavrič – blagajničarka, Milka Cilenšek – predsednica komisije za rekreacijo, Jože Legan – predsednik komisije za šport, Jože Dekleva – predsednik gospodarske komisije, Nelka KLun – predsednica stanovanjske komisije in Dragica Šercer – predsednica nadzornega odbora.

Na seji letne konference 20.3.1993 je predsednik društva Jože Svete podal odstopno izjavo z mesta predsednika društva. V svoji izjavi navaja, da nekateri posamezni člani društva, zadolženi za določeno področje, ne izvajajo svojih zadolžitev in zato delo sloni le na treh ali štirih aktivnih članih. Po krajši razpravi se je odločil, da bo delo sicer opravljal še naprej, v kolikor pa se stanje ne bo izboljšalo, njegova izjava velja.

Pristojni organ društva je tudi odločil, da se podeli priznanja za uspešno delo naslednjim: ženskemu pevskemu zboru, Veri Rus, Mariji Žagar, Anici Dombi, Dragici Šercer in Nelki Klun za prizadevno delo v društvu.

V obravnavanem obdobju se je zgodil pomemben dogodek, ki se nanaša na stanovanjski fond društva. Društvo je imelo na razpolago 35 stanovanj,  s sprejemom ” Jazbinškovega zakona”  pa je izgubilo 10 stanovanj. Stanovanja so odkupili imetniki stanovanjske pravice – upokojenci, nekaj stanovanj pa tudi drugi, ki za to niso bili upravičeni. Kljub opozorilu Nepremičninski sklad SPIZ ni ukrepal. V naslednji letih je društvo imelo na razpolago 25 stanovanj za upokojence s potrebo po stanovanju.

Pomanjkljivost, ki so jo ugotovili na seji izvršnega odbora, je informiranost članstva. Zato so se odločili le to izboljšati. To naj bi dosegli tudi z objavljanjem dogajanja v reviji za upokojence Vzajemnost.

Z namenom pridobitve sredstev za obnovo in vzdrževanje stavbe je izvršni odbor sklenil, da se dva prostora v pritličju odda v najem. Z dvema najemnikoma je bila sklenjena ustrezna najemna pogodba za dobo 10 let. S to odločitvijo je bila sprejeta nova usmeritev delovanja društva. Poleg tega je tedanje vodstvo iskalo rešitev za izselitev dveh strank, ki sta bili še v stavbi.

Na gospodarskem področju so bila izvršena obsežna dela, in sicer zamenjana so bila vsa zunanja okenska krila, obnovljeno je bilo izpraznjeno  stanovanje v I. nadstropju, namenjeno novim klubskim prostorom, izvršena so bila  vsa zaključna dela na stopnišču, prepleskani so bili vsi hodniki in celotno stopnišče, popravljena in prebarvana je bila pločevinasta streha na stavbi, popravljeni in zamenjani so bili vodovodni odtoki in dimne naprave, poleg navedenega pa so še redno vzdrževali stavbo in njeno okolico.

Za izredno prizadevnost pri teh delih so izrekli posebno priznanje Francu Merharju, za nagrado pa so mu podarili en čebelji panj.

V letu 1994 je društvo zagotovilo sredstva za asfaltiranje dvorišča, namenjenega za parkiranje avtomobilov članov društva. Z lastnikom sosednje stavbe je bil sklenjen dogovor, da bo društvo plačalo stroške asfaltiranja za lastni del zemljišča, tj. 2 m od stavbe društva in v dolžini stavbe ter še dodatna 2 m kot odškodnino za občasno uporabo sosednjega zemljišča pri obračanju vozil.

V letu 1994 je društvo nudilo pomoč svojim članom tako, da je vpisovalo certifikate za KRONA SENIOR Ljubljana. Številni člani so to ugodnost tudi izkoristili.

V letu 1995 je bilo, po sklepu pristojnih organov društva, brezplačno preneseno zemljišče – poslovna stavba v izmeri 38 m² in dvorišče v izmeri 1 a in 99 m², parcelna številka 1733/2  Turističnemu društvu Kočevje. Ustrezna pogodba je bila sklenjena 13.12.1994 in v zemljiško knjigo vpisana 4.7.1995.

Za čim boljšo informiranost in seznanjenost z delovanjem društva tako članov kot občanov v občini je društvo s pomočjo RTV Ljubljana izpeljalo radijsko oddajo PRIZMA OPTIMIZMA, ki je bila s svojo kvaliteto v ponos društvu. Takrat je vodstvo društva želelo nadaljevati s podobnimi oddajami, vendar na RTV niso bili zainteresirani. Nekaj časa je potekalo le sodelovanje z Radijem  Univox,  kasneje pa tudi tega ni bilo več. Ugotovili so, da je težko najti sodelavce, ki bi jih zanimalo to delo.

Nove volitve v organe društva so bile izpeljane v letu 1996 na občnih zborih, ki so bili organizirani po krajevnih skupnostih. Izdelana so bila nova pravila društva v skladu z Zakonom o društvih in potrjena na Upravni enoti Kočevje.

V izvršni odbor društva so bili izvoljeni Jože Svete – predsednik, tajnica Nelka Klun in člani: Jože Dekleva, Poldka Hrovatin, Kristina Ilc, Zalka Kocjan, Meri Kočevar, Emil Krese, Franc Merhar, Olga Ožbolt, Jurij Pertinač, Tone Šercer, Slavka Šega, Jože Špoler in Feliks Žagar.

Društvo upokojencev Kočevje je bilo vsako leto pozvano od ZDUS za organiziranje športnih iger, vendar je vodstvo društva vedno znova poudarjalo nezmožnost te organizacije zaradi prostorskih težav in velikih stroškov.

V letu 1997 je društvo oddalo en prostor v najem Društvu vojnih invalidov Kočevje.

Zaradi ustanavljanja novih občin ( Kostel, Osilnica …) se je število članov močno zmanjšalo. Vodstvo društva si je prizadevalo, da bi se čim več upokojencev vključilo v društvo, vendar zaradi ustanovljenih drugih številnih društev uspeha ni bilo.

Leto 1998 je bilo za društvo izrednega pomena. Tega leta je bila izvršena cenitev stavbe društva, na Okrajno sodišče v Kočevju pa je bila predložena vsa dokumentacija za lastninjenje. Društvo upokojencev Kočevje je končno postalo lastnik stavbe na Reški cest 5 v Kočevju. 

Dogodek v letu 1999 je bil za društvo nepričakovan in žalosten. Umrl je predsednik društva Jože Svete. Od njega so se poslovili 1.6.1999. Na izredni seji izvršnega odbora so se dogovorili o nadaljnjem delovanju društva. Predsedniške dolžnosti je prevzel dosedanji podpredsednik Franc Merhar, kar so tudi potrdili delegati konference. Istočasno so za novega podpredsednika imenovali Feliksa Žagarja.

Vodstvo društva se je odločilo vzpostavili povezavo z Občino Kočevje. Župana občine Janka Vebra so povabili v stavbo društva in mu predstavili društveno problematiko:

  • kegljišče in balinišče nista usposobljena za trening članov društva;
  • društvo nima sredstev za reševanje socialnih problemov posameznih članov društva;
  • nujno je potrebno pristopiti k računalniško vodeni evidenci članstva in delu društva;
  • društvo je oddalo prostore v najem, najemniki pa najemnino neredno plačujejo;
  • tudi sicer so prostori ustreznejši za mirno dejavnost, ker dosedanja proizvodna dejavnost povzroča škodo;
  • izrazili so tudi potrebo po finančni pomoči pri vzdrževanju stavbe.

Na seji izvršnega odbora 25.2.2000 so člani razpravljali tudi o potrebi, da se balinišče ob stavbi društva posodobi za športno dejavnost. Iz gradiva je razvidno, da je športna dejavnost skoraj povsem zamrla. Na letni konferenci delegatov društva 21.4.1999 je bil na lastno željo razrešen dosedanji predsednik komisije za šport, na novo pa izvoljen Miha Majerle , za delegata konference in člana izvršnega odbora društva, zadolženega za šport.  S pravilnim pristopom in aktivnimi sodelavci je novoizvoljeni predsednik  uspel člane društva vzpodbuditi za delovanje v večjem številu športnih panog.

Leto 2000 je bilo volilno leto.  Občni zbori so bili sklicani in izpeljani do konca meseca marca, v aprilu so novoizvoljeni delegati konference potrdili izvolitev izvršnega odbora za dobo štirih let. Izvoljeni so bili: Feliks Žagar za predsednika, Franc Merhar za podpredsednika, Nelka Klun za tajnico in za člane: Olga Ožbolt, Meri Kočevar, Vlado Kočevar, Dora Majerle, Tone Šercer, Pavla Turk, Branko Košorog, Olga Mohar, Leon Behin, Ivan Bradač in Janez Zgonec.

Na prvi seji izvršnega odbora so ugotovili pomanjkanje pripravljenosti članov društva za aktivno delovanje predvsem na področju izletništva, kulture in športa.

Tega leta je bilo vseslovensko srečanje upokojencev v Velenju v organizaciji Zveze društev upokojencev Slovenije.

Na področju izobraževanja je Ljudska univerza Kočevje ponudila možnost udejstvovanja upokojencev  na več področjih, posebno pa v računalništvu. Uvedli so program izobraževanja za III. življenjsko obdobje in povabili upokojence, da izkoristijo to možnost.

Čas od 2001 do 2010;  v šestem desetletju – priključitev k PZDU Dolenjske in Bele Krajine 

Leto 2001 je bilo za športno dejavnost društva izredno pomembno. Tega leta so se po sklepu vodstva športniki udeležili športnih iger dolenjske regije v Grosuplju, in sicer v balinanju (moški), pikadu (moški in ženske) in streljanju (moški). To je bila pomembna odločitev, saj se je s to odločitvijo nehote nakazala možnost povezovanja z dolenjsko regijo na tem področju. Istočasno je bilo vodstvo društva povabljeno in naprošeno, da v letu 2002 v Kočevju organizira športne igre dolenjske regije. Na seji izvršnega odbora 18.12.2001 je bila sprejeta odločitev, da se prevzame odgovornost za organiziranje 27. ŠIU Dolenjske in Bele Krajine ter imenovan organizacijski odbor. Za častnega predsednika odbora je bil, na osnovi soglasja, imenovan župan Občine Kočevje Janko Veber, ki je prevzel tudi pokroviteljstvo. Igre so bile dobro organizirane in izpeljane, zato sta bila vodstvo društva in organizacijski odbor pohvaljena.

V letu 2001 je prišlo do spremembe v stavbi. Dosedanji najemniki spodnjega prostora so odpovedali najem, društvo pa je s sodelovanjem in posredovanjem župana Občine Kočevje sklenilo pogodbo s podjetjem Želva d.o.o. Ljubljana in jim oddalo v najem vse spodnje prostore. Pred vselitvijo je bilo potrebno vse prostore obnoviti in primerno urediti za uporabo.  S sodelovanjem in razumevanjem  novega najemnika in Občine Kočevje so bili prostori preurejeni. Istočasno je bila v tem letu izvršena adaptacija dveh prostorov v I. nadstropju, iz katerih sta se izselila najemnika. Oba urejena prostora sta bila namenjena vadbi in tekmovanju v pikadu.

V letu 2002 so razpravljali o regijskem vključevanju društva. Možnosti sta bili dve: da se vključi v ljubljansko ali dolenjsko regijo. Po proučitvi vseh pomembnih dejavnikov je bil na seji izvršnega odbora sprejet sklep o priključitvi k dolenjski regiji in kasneje potrjen na letni konferenci delegatov 13.5.2003. S tem so nastale nove vezi in številne možnosti delovanja na vseh področjih društvene aktivnosti.  V upravni odbor dolenjske regije je bil izvoljen Franc Merhar, za člana komisije za šport PZDU pa Miha Majerle. Slednji je bil kasneje izvoljen za člana in nato za predsednika komisije za šport pri ZDUS.

Društvena komisija za kulturo, rekreacijo, prireditve in izletništvo, ki jo je vodila Olga Mohar, je predlagala, da bi v društvu pričeli z organiziranjem letovanja članov. Pobuda je bila sprejeta in leta 2001 je prvič 46 članov organizirano letovalo na otoku Hvar. V letu 2002 je bilo v spomladanskem mesecu organizirano letovanje v Portorožu in zopet na Hvaru. Letovanje v Portorožu v spomladanskih mesecih se je od takrat dalje organiziralo vsa  članom predlagal nadaljnja leta in traja še sedaj. Za ostala letovanja na morju se skoraj vsako leto spremeni lokacijo. Tako so člani društva letovali v Šibeniku že 3 x, na Braču 2 x, V starem Gradu na Hvaru 3 x,  na Malem Lošinju 1 x in Supetarju na Braču 2 x.

 

Leto 2004 je bilo volilno leto. Aprila so bili izvršeni občni zbori po krajevnih skupnostih. V izvršni odbor društva so bili izvoljeni: Feliks Žagar za predsednika, Franc Merhar za podpredsednika, Nelka Klun za tajnico, za člane pa: Tone Šercer, Branko Košorog, Olga Ožbolt, Olga Mohar, Ana Kosten, Ivanka Peček, Leon Behin, Janez Zgonec, Ivan Bradač, Jože Kozina, Vlado Kočevar in Meri Kočevar.

 

Obravnavanje problematike VZAJEMNE je potekalo v letu 2005. Na to je vsa društva opozorila zveza, ki je posredovala podatek, da je 80% vseh upokojencev vključenih v ta sklad,  v katerega se stekajo sredstva za prostovoljno zavarovanje, ki niso majhna. Zato je izvršni odbor društva sklenil, da bo to problematiko aktivno zasledoval in v kolikor bo potrebno, svojim članom predlagal tudi ustrezno ukrepanje.

V letu 2005 so bile volitve v PZDU Dolenjske in Bele Krajine. Izvršni odbor je predlagal, da bi Društvo upokojencev Kočevje v tej regiji zastopali naši člani:                                                               – Janez Zgonec kot podpredsednik oz. član upravnega odbora,                                                           – Miha Majerle kot član komisije za športno dejavnost,                                                                             – Franc Merhar kot član komisije za kulturno dejavnost,                                                                           – Ana Kosten kot članica komisije za kadrovske zadeve.

Razstava ročnih del in umetniških stvaritev je bila leta 2005 prvič organizirana v prostorih društva, kajti društvo je sčasoma uspelo izseliti stanovalce,  pridobljene prostore adaptirati in jih nameniti društvenim dejavnostim. S primernim kulturnim programom, sodelovala je tudi vokalna skupina ODMEV, je bila otvoritev zelo sproščujoča. Razporeditev razstave po društvenih prostorih pa je ustvarila prijeten občutek pripadnosti društvu. Na ta način je bila obiskovalcem in članom prikazana vsa lepota skrbno obnovljenih in gospodarno uporabljenih prostorov društva.

V društvu so sčasoma še povečali številne aktivnosti. Leta 2005 je bilo za člane prvič organizirano letovanje v hotelu Delfin v Izoli. Doslej so si člani sami zagotovili ustrezen termin, vendar so imeli tudi lasten prevoz. Za vse tiste, ki tega nimajo, predvsem so to starejši , je društvo rezerviralo termin in prevoz.  Ta način letovanja se organizira vsako leto.

Nova zabavna prireditev je bila organizirana za martinovanje. Ob degustaciji vin in dobri glasbi se članom omogoči prijetno druženje in zabavo.

Na seji izvršnega odbora 31.8.2006 je bil  na predlog ZDUS sprejet sklep, da se Društvo upokojencev Kočevje priključi projektu Starejši za starejše za boljšo kakovost življenja doma. Izvajanje projekta vzpodbuja in financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Slovenije. To je socialno in humanitarno naravnan projekt, ki ga izvajajo že v številnih društvih po Sloveniji. Za izvajanje le-tega dobi vsako društvo računalnik z ustreznimi programi ter sredstva za usposabljanje koordinatorja in prostovoljcev ter za pokritje stroškov dela prostovoljcev na terenu (kilometrina). Z izvajanjem tega projekta se na terenu ugotavlja, v kakšnih razmerah živijo starejši v starosti nad 69 let, ali so potrebni pomoči ipd.

Glavni namen je tudi v tem, da se z nudenjem pomoči s strani pristojnih institucij poskuša zagotoviti čim daljše bivanje starejših na svojem domu, kajti domovi za ostarele so prenapolnjeni.

Leto 2006 je bilo za društvo zelo pomembno, kajti ob praznovanju občinskega praznika mu je Občina Kočevje podelila SREBRNO PRIZNANJE za dolgoletno prizadevno delo v dobro članov društva. To priznanje je društvu v ponos in vzpodbudo za nadaljnje, še bolj aktivno delo.

Decembra 2006 je društvo organiziralo praznovanje 100-letnice rojstva člana Franca Lavriča. Slavnostna seja izvršnega odbora je bila 18.12.2007, katere se je udeležil tudi slavljenec ter predsednik ZDUS Vinko Gobec, ki je slavljencu izročil VELIKO PLAKETO KOT STOLETNIKU in mu čestital za njegov jubilej. Slavnostna seja je bila namenjena tudi dobitnicama priznanj za dolgoletno prizadevno in uspešno delo v Društvu upokojencev Kočevje Nelki Klun in Olgi Ožbolt, ki sta od ZDUS prejeli VELIKO PLAKETO, katero je podelil predsednik Vinko Gobec. Podpredsednik PZDU Miha Majerle pa je podelil priznanje PZDU Dolenjske in Bele Krajine Francu Merharju z njegovo aktivno delo v organih PZDU.

 

Leto 2008 je bilo volilno leto. Na seji izvršnega odbora 25.3.2008 je bilo sklenjeno, da se aprila tega leta skliče občne zbore in izvede volitve.  Na tej seji je bila slavnostno podeljena VELIKA PLAKETA ZDUS Olgi Mohar za njeno dolgoletno in požrtvovalno delo kot predsednici komisije za društvene dejavnosti ter vodji krožka ročnih del. Predsednik društva se ji je zahvalil za njen izredno ploden prispevek za napredek društva, predvsem pa za uspešno vodenje krožka ročnih del ter izrazil željo, da na tem področju sodeluje še naprej.

Občni zbor za KS Kočevje, Stara Cerkev, Rudnik – Šalka vas, Dolga vas – Livold in Kočevska Reka je bil sklican 23.4.2008 v dvorani NAME Kočevje ter za KS Predgrad 29.4.2008.

Na konferenci delegatov društva je bil za mandatno obdobje 4 let izvoljen izvršni odbor v naslednjem sestavu: predsednica Ana Kosten, podpredsednik Tone Obranovič in tajnica Andreja Bartol.                                          Za člane pa: Leon Behin, Vlado Kočevar, Jože Kozina, Nevenka Križ, Franc Merhar, Ivanka Peček, Jelka  in Janez Zgonec.

Leto 2008 je prineslo računalniško opismenjevanje članov društva. Organizirani so bili brezplačni tečaji računalništva, katerih se je udeležilo 20 članov. Osnovna šola Stara Cerkev  je brezplačno odstopila ustrezno opremljeno učilnico, delavci podjetja UPC Telemach iz Ljubljane pa so poučevali začetne računalniške korake.

Za investicijsko vzdrževanje stavbe je društvo v letu 2008 pridobilo sredstva FIHO in razpisana sredstva Občine Kočevje. V letu 2009 so bila zamenjana skoraj vsa okna stavbe. Pri tem je sodelovalo tudi podjetje Želva d.o.o.  iz Ljubljane kot najemnik v spodnjih prostorih stavbe. Temu podjetju se iskreno zahvaljujemo za plodno sodelovanje vse od leta najema, tj. od leta 2001 do danes. To je dokaz, da se s pravilnim pristopom, razumevanjem in sodelovanjem lahko reši številne potrebe in težave.

Vzpodbujeno od Zveze društev upokojencev Slovenije  je društvo v letu 2008 organiziralo proslavo in razstavo na temo Medgeneracijsko sodelovanje. Tako na razstavi kot tudi na prireditvi v Šeškovem domu so sodelovale vse generacije ( vrtec, osnovna šola, gimnazija, srednja generacija, starejši….) Na prireditvi v Šeškovem domu se je društvo s posebnim priznanjem zahvalilo za sodelovanje na kulturnih in vseh drugih prireditvah društva članicam vokalne skupine ODMEV (vsaki posebej). Priznanje je bilo podeljeno tudi članu društva in dolgoletnemu aktivnemu sodelavcu Antonu Šercerju.

Na osnovi predloga izvršnega odbora društva so priznanje PZDU Dolenjske in Bele Krajine za aktivno delo v društvu prejeli še: Vlado Kočevar, Marija Kočevar in Anka Abramovič.

Člani društva so sledili tudi sodobnemu razvoju in informacijski tehnologiji. Že leta  2002 je bila vzpostavljena računalniško vodena evidenca članstva v društvu, leta 2008 je začela delovati spletna stran društva, nameščena pa je bila tudi elektronska pošta. Takšen razvoj je bil potreben, ker društvo ne želi zaostajati na tem področju.

Na izvršnem odboru 18.9.2008 je bilo obravnavano tudi vprašanje ureditve prapora društva. Ugotovili so, da je v zelo slabem stanju, zato je bil sprejet sklep, da se le-ta obnovi. Sklenili so da mora biti na vrhu prapora nov slovenski grb, praporščak pa mora uporabljati novo držalo za prapor. Za praporščaka je bila nabavljena primerna obleka, v kateri sodeluje na pogrebih in prireditvah.

Za informiranje članstva in drugih je izvršni odbor sprejel sklep, da se na lokalnem Radiu UNIVOX uvede radijska oddaja za upokojence. Prva oddaja je bila predvajana 1.4.2009. Poslušalci so bili pozvani, da predlagajo naziv oddaje. Po prejemu številnih predlogov, je bil sprejet naziv MODRI PRISTAN. Radijska oddaja društva je sedaj postala stalnica in poteka enkrat mesečno vsako prvo sredo. Program oddaje je prilagojen upokojencem, zajema pa obravnavanje aktualnih tem za upokojence, nasvete za zdravo življenje, novice in čestitke starejšim.

Decembra 2008 je društvo razpolagalo z obnovljenim enosobnim stanovanjem v pritličju stanovanjske stavbe v Tesarski ulici v Kočevju. Le-to je ponudilo še edini stanovalki v stavbi društva, s katero je bil sklenjen dogovor o preselitvi, kar je bilo izvršeno januarja 2009. Oba pridobljena prostora je društvo v letu 2009 v celoti obnovilo in jih z ustrezno opremo namenilo – eno sobo za družabne aktivnosti (šah, kartanje, branje, televizija) ter drugo za računalniško opismenjevanje članov in prostor za prostovoljke in prostovoljce.

Zelo zanimiv dogodek iz leta 2009 je bil organiziranje in izvedba kulturnega programa na srečanju društev upokojencev PZDU Dolenjske in Bele Krajine v začetku avgusta na pikniku v Dolenjskih Toplicah. Pod pokroviteljstvom župana Občine Kočevje je društvo pripravilo program, v katerem so nastopali: Pihalni  orkester Kočevje, Dupljaki, “Šlajsar”, in MoPZ Svoboda Kočevje. Slavnostni govornik je bil župan Občine Kočevje in poslanec v DZ Janko Veber. Našo Kočevsko smo predstavili na prijeten in zanimiv način s kvalitetnim programom vseh izvajalcev, na kar smo še posebej ponosni.

V letu 2009 se je z udarniškim delom pristopilo k obnovi balinišča, ki ni bilo uporabljano že 30 let. S prizadevnostjo nekaterih članov društva je bilo urejeno in pripravljeno za balinanje septembra 2009, slavnostna otvoritev dveh obnovljenih prostorov in balinišča pa je bila 1.10.2009 v okviru občinskega praznika. Na prijateljsko športno srečanje v balinanju in šahu so bila povabljena tudi sosednja društva iz Ribnice, Sodražice, Drage in Kostela.

V marcu 2010 je izvršni odbor sklenil, da bo praznovanje 60-letnice obstoja društva 27.9.2010 pod pokroviteljstvom župana Občine Kočevje Janka Vebra. Ob tem jubileju bo v času od 26. do 28.9.2010 razstava ročnih del in umetniških stvaritev v prostorih društva.

 

Se nadaljuje…………………………. , spremljajte nas na sprehodu skozi čas.

(Visited 115 times, 1 visits today)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja