Arhivi Kategorije: Predstavljamo

Zbor članov DRUŠTVA UPOKOJENCEV KOČEVJE

Zbor je pričela predsednica društva  Barbka Bižal Kolar, ki je  pozdravila vse navzoče člane in oba gosta,  podžupana občine Kočevje Andreja Mladenoviča in predsednico PZDU Dolenjske in Bele krajine Cirilo Surina Zajc. Po uvodnih besedah je k besedi najprej  povabila g. podžupana,  ki je svojem nagovoru pohvalil delo društva in dobro sodelovanje med društvom in občino Kočevje.  Ker je moral zaradi drugih obveznosti zbor predčasno zapustiti, je novo izvoljenemu vodstvu že v naprej čestital in mu zaželel uspešno delo.

Predsednica je nato navzoče seznanila z 29. členom Pravil društva, ki pravi,  da je potrebno, v kolikor ni prisotna več kot polovica vseh članov društva, zbor odložiti za 15 minut. Po preteku le tega, je zbor sklepčen, ne glede na število prisotnih članov. Da je potrebni  čas hitreje minil je poskrbel Pevski zbor društva in pod vodstvom zborovodkinje Nine Skebe zapel  štiri pesmi.

V nadaljevanju je predlagala, da zbor vodi  delovno predsedstvo v sestavi:

 •  –   Križ Nevenka          –  predsednica zbora
 • –    Trdan Ljudmila      – članica
 • –    Vovko Anton            – član

Prisotni so z dvigom rok potrdili  delovno predsedstvo.

Predsednica delovnega predsedstva se je zahvalila za izvolitev  in predlagala sledeči

Dnevni red zbora:

 1. Izvolitev verifikacijske, kandidacijske in volilne komisije ter zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika;
 2. Poročilo predsednice društva za preteklo štiriletno obdobje;
 3. Poročilo o zaključnem računu za leto 2023
 4. Poročilo o porabi sredstev v primerjavi s planom
 5. Poročilo nadzornega odbora za leto 2023;
 6. Finančni plan za leto 2024
 7. Poročilo verifikacijske komisije
 8. Razprava po poročilih in sklepanje o potrditvi poročil;
 9. Volitve:
 • delegatov občnih zborov;
 • predsednika, podpredsednika, tajnika in članov izvršnega odbora;
 • članov nadzornega odbora in njihovih namestnikov;
 • članov častnega razsodišča ter njihovih namestnikov;
 1. Razno

Dnevni red je bil soglasno sprejet z dvigom rok.

Ad 1)

Za verifikacijsko komisijo so bili soglasno izvoljeni:

 • Novak Ivan – za predsednika
 • Poje Jelka    – članica
 • Bunjevac Gojko  – član

Za kandidacijsko in volilno komisijo:

 • Jerbič  Marija– za predsednico
 •  Vovko  Anton – član
 •  Komac Živka – članica

Za zapisnikarico: Jerbič Marija

Za overovatelja zapisnika: Žagar Silvo in Šercer Ireno

Ad 2) Poročilo društva za preteklo štiriletno obdobje je pripravila in prebrala predsednica društva Barbka Bižal Kolar.

Ad 3) Podatke iz zaključnega računa je obrazložila računovodkinja Marjeta Gorše

Ad 4) Poročilo o porabi sredstev v primerjavi s planom je obrazložila predsednica društva.

Ad 5) Poročilo nadzornega odbora je podala namestnica prednice NO Ljudmila Trdan. Poročilo je priloženo temu zapisniku.

Ad 7) Verifikacijska komisija v sestavi: Ivan Novak, Jelka Poje  in Gojko Bunjevac je ugotovila, da je na današnjem občnem zboru DU  Kočevje prisotnih 94 članov. Na osnovi 29.člena Pravil društva, ko se je s pričetkom občnega zbora počakalo 15 min., je verifikacijska komisija ugotovila, da je občni zbor sklepčen.

Ad 8) Razprava po poročilih in sklepanje o potrditvi poročil.

Predsednica delovnega predsedstva je prisotne pozvala k razpravi po podanih poročilih.

Najprej je spregovorila predsednica PZDU Dolenjske in Bele krajine ga. Cirila Surina Zajc. V uvodu je poudarila, da je občni zbor obračun dela za nazaj in plan za naprej, še posebej je pomemben volilni občni zbor. Pohvalila je pripravljeno poročilo predsednice društva, ki je zajelo presek delovanja v celotnem mandatnem obdobju. Večina društev na katerih je bila prisotna je pripravilo samo poročilo o delu v zadnjem letu. Iz predloženega poročila je razvidno, da so področja na katerih  DU Kočevje uspešno deluje zelo široka. V nadaljevanju se je dotaknila pokojnin in obljubljene pokojninske reforme. Ljudi je potrebno izobraziti, jim razložiti, da upokojencem nihče ničesar ne podarja, da je pokojnina rezultat minulega dela in ni sprejemljivo , da polovica upokojencev živi pod pragom revščine.

K razpravi se je prijavil član društva, ki je bil krajši čas tudi predsednik društva  Bojan Levstik. Prisotne je seznanil s svojo nizko pokojnino, ki  je bila ob upokojitvi nižja od nadomestila, ki ga je prejemal kot invalid .Omenil je še 394 čl. Zakona o P in IZ v zvezi z izračunom pokojnin invalidom. (omenjeni člen rešuje varstvo pričakovanih pravic za brezposelne, delovne invalide in prejemnike poklicnih pokojnin).

Še enkrat je spregovorila ga. Cirila in povedala, da je nujno, da se iz pokojninske blagajne odstranijo nekateri izdatki, ki tja ne spadajo in da se čimprej pripravi pokojninsko reformo. Pri pripravi reforme mora aktivno sodelovati ZDUS, ki mora ostati reprezentativni organ upokojencev. Predvsem pa naj bi bil nov pokojninski zakon enostavnejši, ne pa da se rabi cela gora svetovalcev za razlago zakona.

Razprava je bila s tem zaključena in se je prešlo na glasovanje

Na osnovi glasovanja je bil sprejet naslednji

S K L E P:

Potrdi se:

 • Poročilo predsednice društva za preteklo štiriletno obdobje;
 • Poročilo predsednika nadzornega odbora;
 • Poročilo predsednice verifikacijske komisije.
 • Finančni plan za leto 2024

Na osnovi navedenega se tudi razreši do sedaj izvoljene izvršilne organe društva.

Ad 9) Uvodoma je predsednica kandidacijske komisije zbor informirala o poteku evidentiranj za nosilce funkcij v mandatnem obdobju 2024 – 2028

Kandidacijska komisija je prejela predlog predsedstva in izvršnega odbora društva za volitve PREDSTAVNIKOV ZBOROV ČLANOV PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH, to je delegatov, ki so naslednji:

KRAJEVNA SKUPNOST IVAN OMERZA in KS KOČEVSKA REKA:

 • Križ Nevenka
 • Bunjevac Gojko

KRAJEVNA SKUPNOST RUDNIK, ŠALKA VAS, ŽELJNE, KLINJA VAS:

 • Kotnik Angela
 • Marentič Ljudmila
 • Jalovec Dragica

KRAJEVNA SKUPNOST PREDGRAD:

 •   Lambert Vida

KRAJEVNA SKUPNOST STARA CERKEV, GORENJE, KOBLARJI, SLOVENSKA VAS:

 • Loknar Fanika
 • Špehar Slavica

KRAJEVNA SKUPNOST KOČEVJE:

 • Cvelbar Halina
 • Peček Ivanka
 • Obranovič Tone
 • Kovač Jožica
 • Žele Kristina
 • Kočevar Vlado
 •  Trope Milan
 •  Komac Živka
 •  Šercer Irena

Kandidacijska komisija je prejela predloge za volitve IZVRŠNEGA ODBORA. V skladu s 37.členom PRAVIL društva izvršni odbor sestavljajo: predsednik, podpredsednik, tajnik in osem članov. Predsedniki komisij, ki jih imenuje izvršni odbor, morajo biti člani izvršnega odbora društva. Komisija predlaga za IZVRŠNI ODBOR naslednje kandidate:

 • za predsednico Bižal Kolar Barbko
 • za podpredsednico Novak Tatjano
 • za tajnico Jerbič Marijo
 • za člane  Vovko Antona, Poje Jelko, Križ Nevenko, Žagar Silvo, Imenšek Ivano, Novak Ivana, Jurkovič Sonjo, Šoštarko Štefana

Za izvolitev NADZORNEGA ODBORA je kandidacijska komisija prejela predlog Izvršnega odbora. V skladu s 47.členom PRAVIL nadzorni odbor šteje 3 člane in 3 namestnike. Komisija predlaga, da se v NADZORNI ODBOR izvoli sledeče člane društva:

 • za članico Križaj Majdo
 • za namestnico članice Bunjevac Gojkota
 • za članico  Letig Miro
 • za namestnico članice Rogale Marijo
 • za članico Žabnikar Vesno
 • za namestnico članice Trdan Ljudmilo

Za izvolitev ČASTNEGA RAZSODIŠČA je kandidacijska komisija prejela predlog izvršnega odbora. V skladu z 51.členom PRAVIL ima častno razsodišče predsednika in dva člana ter njihove namestnike. Častno razsodišče izmed sebe izvoli predsednika in namestnika predsednika. Komisija predlaga, da se v ČASTNO RAZSODOŠČE izvoli sledeče člane društva:

 • za člana Pezdirc Janeza
 • za namestnika člana Obranovič Toneta
 • za člana Rus Ponikvar Jožico
 • za namestnika člana Kravs Marijo
 • za članico Čokorilo Nado
 • za namestnika člana Miklič Franc

V skladu z določilom 30.člena Pravil društva so volitve organov praviloma javne .Zbor lahko z navadno večino sklene, da so tajne.

Predsednica Kandidacijske komisije je predlagala, da se glasuje JAVNO.

Kandidacijska lista je zaprta, zato se glasovanje izvede v paketu za vse organe društva..

Volilna komisija v sestavi  Jerbič Marija, Vovko Anton  in  Komac Živka je spremljala potek javnega glasovanja in ugotovila, da je za predlagano listo glasovalo vseh 94 prisotnih članov in tako ugotovila, da so izvoljeni vsi predlagani kandidati. Izvoljeni so bili:

 • predstavniki zborov članov po krajevnih skupnosti, to je delegati,
 • izvršni odbor,
 • nadzorni odbor,
 • častno razsodišče,

v sestavi kot  je navedeno v predlogu kandidacijske komisije.

Predsednica delovnega predsedstva Križ Nevenka je čestitala vsem novoizvoljenim članom društva in jim zaželela uspešno delo v naslednjem 4-letnem mandatnem obdobju. Besedo je predala besedo novo izvoljeni predsednici, ki  se je zahvalila za zaupanje v svojem imenu in v imenu vseh izvoljenih v organe društva. Povedala je še, da upa, da bo vodstvo uspešno nadaljevalo z delom.

Ad 10)  Predsednica delovnega predsedstva Nevenka Križ je s tem zaključila zbor članov DU Kočevje. Vse prisotne je povabila v preddverje na druženje in pogostitev.

Zbor članov je bil zaključen ob 19.30 uri.

Posamezne članice društva so za zbor članov napekle pecivo, ekipa pod vodstvom Monike Geder je prinesla pecivo in obložene kruhke. Pripravljena je bila tudi primerna pijača.

Zapisnikarica: Marija Jerbič

 

     

 

 

 

 


 

Smrt v bombnem viharju

IZ KNJIGE MIHAELA PETROVIČA ML. Z NASLOVOM “ 75 ZNAMENITIH KOČEVSKIH IN S KOČEVSKO POVEZANIH OSEBNOSTI ” POVZEMAMO IN PREDSTAVLJAMO ZOPET ENO OSEBNOST

                            DR. FRAN KULOVEC   ( 1884 – 1941 )

Kdor je že kdaj videl legendarni srbski film ” Ko to tamo pjeva ? “, se zagotovo spomni, da pisana družba naključnih sopotnikov z avtobusom firme Krstić v Beograd prispe prav v trenutku, ko nanj padejo prve nemške bombe. V letalskih napadih na mesto je bilo med 6. in 12. aprilom 1941 porušenih več sto stavb, življenje pa je po grobih ocenah izgubilo vsaj 2.000 ljudi. Med njimi je bil že prvi dan tudi jugoslovanski minister za gradnjo dr. Franc Kulovec, ki je dolžnost prevzel le nekaj dni poprej. Bomba ga je ubila pri vhodu v zaklonišče.

Kulovec je bil eden najpomembnejših slovenskih politikov predvojne Jugoslavije. Rodil se je januarja 1884 na Dolenjih Sušicah, nedaleč od meje kočevskega jezikovnega otoka. Ker je bil deček zelo nadarjen, so ga poslali v šole, najprej v Kočevje, kjer je obiskoval nižjo gimnazijo, potem pa v Ljubljano, v kateri je po maturi vpisal študij bogoslovja. Kasneje je študiral na Dunaju, kjer je leta 1910 tudi doktoriral. Sprva je poučeval na škofijski gimnaziji v Ljubljani, ob izbruhu prve svetovne vojne pa so ga kot vojaškega kurata vpoklicali v vojsko.

Z razpadom Avstro-Ogrske in nastankom države južnih Slovanov se je Kulovec vključil v politiko. Že leta 1919 je bil izvoljen za glavnega tajnika Slovenske ljudske stranke. Stranka je v tem času zaradi trenj med Antonom Korošcem in Ivanom Šušteršičem preživljala resno krizo. K njenemu premagovanju je znatno pripomogel prav Kulovec. Izpeljal je reorganizacijo stranke ter udejanil njen statut, v katerem je za razliko od liberalcev,  ki so podpirali beograjski unitarizem, izrazito poudaril avtonomistična stališča. Da bi ljudem približal strankine cilje, je veliko hodil po terenu, od leta 1920 pa je nekaj časa urejal in kasneje izdajal tudi časnik Slovenec, osrednje glasilo slovenskega političnega katolicizma. pri tem je pokazal izrazit smisel za pragmatičnost, saj je bil v njegovem času kot karikaturist tedenske priloge  Ilustrirani Slovenec angažiran Maksim Gaspari, do tedaj najostrejše risarsko pero liberalcev. Pozneje se je Gaspariju pridružil še Hinko Smrekar. Kulovec je tudi sam pisal za razne časopise, pri Domoljubu pa je bil celo stalni uvodničar.

Slovenska ljudska stranka je v obdobju med obema vojnama predstavljala najvplivnejšo politično silo na Slovenskem. Kulovec je bil v beograjski parlament prvič izvoljen leta 1923, nato pa še v letih 1925 in 1927. S stranko in njenim predsednikom Korošcem si je delil dobro in slabo – tudi med šestojanuarsko diktaturo, ko so bili po objavi t.i. ljubljanskih punktuacij, v katerih je katoliški tabor izrazil svoje narodnopolitične zahteve, Korošec, Kulovec ter Marko Natlačen in Anton Ogrizek na zahtevo kralja Aleksandra konfinirani. Po pritožbi četverice je celjsko upravno sodišče sklep o konfinaciji iz formalnih razlogov sicer odpravilo, vendar pa je Državni svet razsodbo nemudoma razveljavil, pravosodni minister pa poskrbel, da so bili neposlušni sodniki upokojeni. Do Aleksandrove smrti je moral Kulovec tako ostati v Bosni, najprej v Foči in nato v Sarajevu.

Kot minister je nekdanji dijak kočevske gimnazije deloval v štirih  jugoslovanskih vladah. V letih 1925 in 1927 je vodil kmetijski resor  v Davidovićevem in Uzunovićevim kabinetu, v Cvetković-Mačkovi vladi je bil med avgustom 1939 in marcem 1941 minister brez listnice, po marčevskem vojaškem udaru pa je do usodnega 6. aprila opravljal dolžnost gradbenega ministra v vladi generala Simovića. Poleg tega je bil tudi dvakratni senator, podpredsednik Glavne zadružne zveze v Beogradu in ustanovitelj jugoslovanske kmečke zveze, ki se je iz prvotne politične organizacije ob koncu dvajsetih let preoblikovala  v strokovno združenje. Decembra 1940 je ob Koroščevi smrti postal še njegov naslednik na čelu stranke. Nad državo je takrat že legla senca bližnje vojne.

Kulovčeva vloga v zadnjih mesecih Kraljevine Jugoslavije je sporna.  Po eni strani je vrhu svoje stranke ob poslednjem obisku v Ljubljani položil na srce, naj ob neizbežni okupaciji z ostalimi političnimi silami ustanovi narodni svet, ki bo skrbel za slovenske interese in od sodelavcev izposloval obljubo, da Slovenska ljudska stranka ne bo nudila pomoči ali imena akcijam, ki bi koristile okupatorju, po drugi strani pa je v Cvetković- Mačkovi vladi kljub osebni poslanici, ki jo je nanj naslovil ameriški predsednik Roosevelt, podprl pristop k trojnemu paktu, predvsem zato, ker se je zavedal, da vojska v primeru nemške agresije ne bo sposobna obraniti slovenskih meja. Prav tako je 5. aprila, ko je bilo že jasno, da bo Nemčija Jugoslavijo napadla najkasneje v nekaj dneh, z dr. Mihom Krekom preko slovaškega veleposlaništva v Beogradu skušal  doseči, da bi okupacijske oblasti privolile v ustanovitev skupne slovensko-hrvaške ali samostojne slovenske države pod nemškim protektoratom.

Njegova prizadevanja sta bila zaman, saj je Hitler sodelavcem že prej dal vedeti, da Slovenci in Srbi zanj nikoli niso bili nemški prijatelji. Na predvečer bombardiranja Beograda je Kulovec tako lahko le resignirano ugotavljal: ” Smo v vojski, je že tu. Tako strašna bo, da bo najbolje tistim, ki bodo umrli brž ob začetku “.  Najbrž pa ob tem ni slutil. da bo že naslednji dan prva slovenska žrtev napada na Jugoslavijo postal prav on.

 

Čebelar, ki je rešil Kočevje

IZ KNJIGE MIHAELA PETROVIČA ML. Z NASLOVOM “ 75 ZNAMENITIH KOČEVSKIH IN S KOČEVSKO POVEZANIH OSEBNOSTI ” POVZEMAMO IN PREDSTAVLJAMO ZOPET ENO OSEBNOST

                            JURIJ  JONKE  ( 1777 – 1864 )

Če gre verjeti Avgustu Dimitzu, ki je v drugi polovici 19. stoletja napisal obsežno zgodovino Kranjske, bi v Kočevju Juriju Jonkeju pravzaprav morali postaviti spomenik. Ko so se Kočevarji leta 1809 s Kostelci in Poljanci uprli Napoleonovi vojski, bi namreč, tako je poročal Dimitz, mesto skoraj izginilo v plamenih, kakor sta izginila gradova Poljane in Kostel. Vendar pa je na Jonkejevo prošnjo iz Črnomlja prispelo sporočilo francoskega poveljnika, da so kočevski meščani nedolžni. Tako je duhovnik, ki je v času vstaje menda rešil življenje več francoskim vojakom, rešil tudi svoje domače mesto. Francozi Kočevja niso zažgali, temveč samo temeljito oplenili.

A Jonke ni bil le rešitelj Kočevja, temveč je Dimitz posebej omenil tudi njegov čebelarski sloves. In res velja za eno od legend slovenskega čebelarstva. O čebelah, ki so bile že iz otroških let njegova ljubezen, je pisal v različnih časopisih, med drugim v Bleiweisovih Novicah in Ilirskem listu, če je bil prepričan v svoj prav, pa se ni ustrašil niti polemik z največjimi avtoritetami. Tako je leta 1846 v Ilirskem listu oporekal nekaterim domnevam, ki jih je o razmnoževanju čebel postavil znameniti nemški čebelar Johann Dzierzon, vendar pa je hkrati ostal odprt do novosti in bil ob dr. Philippu Roschützu baje edini Kranjec, ki je Dzirzonove metode preizkušal v praksi. Baron Emil Roschütz, ki je našo avtohtono čebeljo vrsto prvi poimenoval Kranjska čebela, je Jonkeja izjemno cenil. Imenoval ga je nestorja racionalnega gospodarstva in skromno zapisal celo, da se z njim ne more primerjati.

Največ ugleda si je Jurij Jonke nedvomno pridobil s praktičnimi navodili za rejo čebel, ki jih je v letih 1836 in 1844 hkrati izdal v nemški in slovenski različici. Pisala so čebelarsko zgodovino, saj je pravilno spoznal, da kmetje obsežnih knjig nimajo časa brati, zato se je omejil na bistvo in jim ponudil priročnik, ki se je hitro prijel. Njegovega ” Kranjskega čbelarčika ” oziroma ” Kratkega podučenja čbele rediti in z njimi prav ravnati ” bralcem ni priporočal le Bleiweis, temveč   baje leta 1857 v posebni okrožnici tudi ljubljanska škofija. Predvsem pa je bil ugoden odziv med samimi čebelarji. Eden od njih je denimo avgusta 19852 v Novicah zapisal:

” Marsikaki krajcar sem za méd in čbelarske bukve potrošil; ali vender slabo povračilo sem imel za to. Bral sem z velicim veselam Poltó-ta, Kirštna, Šterna, Victuma , Krista, Janšeta čbelarski časnik, posebno pa, in nar rajši čbelarčika našiga slavniga čbelarja gospoda Jurja Jonketa, stariga Črmošniškega fajmoštra. ko sim vse te čbelarske bukve prebral, sim bil tako zmešan da bi bil kmalo obnoril, in sim brez lastne izkušnje malo več vedel, kot nič, in pri čebelah sim, namesto predovanja, jo po rakovo nazaj žvižgal, in več škode, ko koristi imel. Nar boljši moj čbelarski učitelj pa so vendar gospod Juri Jonke bili. Ta gospod je svojiga ” čbelarčika” iz čbelne natore, ne pa iz puhliga modrovanja ali iz kakih druzih bukev spisal, zato so pa tudi njegove bukve za naše kraje nar boljši – akoravno je, se vé da, še kaj pogreškov v njih, kakor v vsacih drugih, ker nihče učen z nebes ne pade “. 

O tem, da je bil Jurij Jonke kočevske gore list, ni nikakršnega dvoma, čeprav se njegovi življenjepisci ne morejo poenotiti, kje je bil rojen. tko včasih kot Jonkejev rojstni kraj navajajo Svetli potok pri Mozlju, Slovenski biografski leksikon poroča, da je na svet privekal v Konca vasi pri Stari Cerkvi, tamkajšnji kronist Eppich pa je trdil, da je Jonkejeva zibka tekla v bližnjem Gorenju, kjer se je aprila 1777 rodil v hiši št. 5, po domače pri Märtschevih. Novejše raziskave kažejo, da je imel prav Eppich.

Kakorkoli že, nadarjenega fanta, ki je imel poleg treh sester še dva brata, so poslali v šole in septembra 1803 ga je nadškof Brigido v kočevski župnijski cerkvi hkrati s prihodnjim mestnim župnikom Fajencem posvetil v duhovnika. Po dokončanem študiju je za krajši čas nastopil kaplansko službo v Škofji Loki, potem pa preko Novega mesta, kjer je tri leta opravljal dolžnosti župnijskega vikarja, prišel v Črmošnjice. Tam je delal do upokojitve.

Že v prvem letu po njegovem prihodu so Črmošnjice okupirale Francozi. Ker je Jonke poleg nemščine in slovenščine izvrstno govoril tudi francosko, so mu kmalu naložili županske dolžnosti. Zaradi svoje vloge v času protifrancoskega upora je bil pri oblasteh zelo cenjen in menda zlepa niso zavrnile njegovih prošenj. Jonke je ostal dejaven tudi po propadu Ilirskih provinc. Še posebne zasluge si je pridobil na področju šolstva. Sprva je otroke poučeval sam, kasneje pa je zagotovil prostorske in materialne pogoje za namestitev učitelja. Občini je v ta namen prodal celo svojo skoraj popolnoma novo hišo.

Leta 1834 se je upokojil. Dobrega pol desetletja kasneje ga je k sebi v Kočevje vzel brat Štefan, s katerim je sklenil pogodbo, po kateri naj bi mu v zameno za oskrbo zapustil premoženje. A brat je kmalu spoznal, da zaradi Jonkejeve kronične radodarnosti za zapuščino ne bo ostalo prav dosti, zato je pogodbo razdrl. Nekaj časa je Jonke nato živel pri župniku Steurerju v Stari Cerkvi, potem pa se je vrnil v ljubljene Črmošnjice. Iz njih se je pozneje še enkrat preselil k Rinži, a so bile vezi z vasjo, kjer je preživel skoraj polovico življenja, premočne. Črmošnjice so tako leta 1857še tretjič postale njegov dom.

V skromnih razmerah je tam umrl maja 1864. Po nekaterih virih naj bi znanega čebelarja na starost hudo prizadele ne podrobneje opredeljene lažne obtožbe, zato se mu je pred smrtjo bojda omračil um. Drugi življenjepisci pa pravijo, da so sorodniki Wittinovi, ki jim je predal posestvo, zanj skrbeli tako slabo, da je zadnja leta življenja preživljal zanemarjen in ušiv. Ljudje jim nehvaležnosti baje še dolgo niso odpustili. Jurij Jonke počiva na pokopališču v Novem taboru pri Črmošnjicah, enem najlepših vaških pokopališč na nekdanjem Kranjskem.

Bachov huzar Bena Hukenpak

IZ KNJIGE MIHAELA PETROVIČA ML. Z NASLOVOM “ 75 ZNAMENITIH KOČEVSKIH IN S KOČEVSKO POVEZANIH OSEBNOSTI ” POVZEMAMO IN PREDSTAVLJAMO ZOPET ENO OSEBNOST

                            BENEDIKT KNAPP  ( 1824 – 1904 )

“Rodil se je ta mož ma Tirolskem blizu bavarske meje. Bil je pravi Tirolec i po truplu i po značaju: Krepak, debeloglav, močnih kosti, ješč do neverjetnosti, brbljav, ali jako marljiv invztrajen, kadar se je lotil kakega nujnega dela. Z  besedami je slavil strašno Germanijo, ali novci mu zanjo niso šli radi iz rok. Po njegovi misli Avstrije ni ustvarila turška nevarnost, nego reka Dunav, katero je smatral za nemško reko. Vse dežele ob njej in pritokih njenih imenoval je nemško vlastino in nemško dedino.”

Tako je, ne sicer posebno laskavo, a tudi ne zares sovražno, pisatelj Janez Trdina v delu Bachovi huzarji in Iliri leta 1903 orisal podobo Benedikta Knappa, takrat že upokojenega ravnatelja kočevske gimnazije. V mladosti sta Trdina in Knapp leto dni skupaj učiteljevala na Reki, a čeravno se med njima ni razvila kakšna pristnejša vez, vseeno ni mogoče trditi, da bi mu bil Trdina izrazito nenaklonjen. V njegovem pisanju o Benu Hukepaku, kot je Knappa imenoval, je mogoče zaslutiti celo nekakšnega gimnazijskega  simpatije, čeprav seveda ne toliko, da bi se večni cinik Trdina odrekel ironičnim pripombam na račun moža, ki se je po značaju, predvsem po nacionalnem prepričanju, tako zelo razlikoval od njega.

V Schwazu pri Innsbrucku marca 1924 rojeni Knapp je kočevsko gimnazijo vodil kar 22 let. Podobno kot Trdina ga tudi domači viri opisujejo kot pravo tirolsko grčo. O njegovem silnem apetitu, ki je Trdino tako fasciniral, da ga je v Huzarjih vedno znova omenjal, sicer ne poročajo , je pa ostalo zapisano, da je prenekateremu revnemu dijaku iz svojega žepa plačal hlebček kruha, čeprav tudi sam ni bil posebno premožen. Trdinova sodba o skoposti mu torej ni čisto pravična.

Nedvomno pa je Knapp trdno verjel v večvrednost nemške kulture, ki naj bi domnevno prekvasila slovanske narode. Zato si j v duhu Bachovega absolutizma prizadeval, da bi slovenske in hrvaške dijake navdušil nad nemštvom. Vendar pa kot germanizator oziroma Bachov huzar, kakor so v Trdinovih krogih pravili zagovornikom centralistične politike, ni bil posebno uspešen. Reški gimnazijci so se njegovim argumentom odkrito posmehovali in kmalu se ga je prijel sloves nekakšnega gimnazijskega norčka, ki ga je prostodušni in nemaščevalni Knapp s svojo naivnostjo še poslabšal. O tem je Trdina zabeležil:

” Neko nesrečno naključje pa je celo zakrivilo, da so ga dijaki nehali spoštovati, ker se je razširil glas, da je nenraven človek. Jaz in on sva se šla kopat z Reke pod ′Pečine′. Skalnato je tam pri kraju tudi morsko dno. Tod se nahaja mnogo hobotnic (polipov), zato je nevarno plavati blizu brega. Jaz sem plul skoraj četrt ure daleč, Hukepak pa se je meteljal navzlic mojim opominom samo med skalami, češ pravi Tirolec se ne boji nobene nevarnosti. Kar začujem glasen krič:  ′Na pomoč, jaz pogibljem !′ Hitro, kolikor se je dalo, plavam nazaj proti bregu. Bena zajavka: ′Neka žival me je udarila ali pičila, morda bom moral poginiti.′ Plavaje je bil zašel med hobotnice in ena ga je osmuknila na jako občutljiv ud. Jaz skočim brž iz morja, se oblečem in tečem v mesto, da prosim hrvaškega doktorja Avgustinovića za zdravilo. Jaz in doktor greva v stanovanje Hukepakovo, ki je bil prikrevsal ves otožen ravno domov. Doktor mu je položil na rano led in jo dobro obvezal. Nevarnost je brzo minila. Jaz sem svaril tovariša, naj nikari nikomur ne pripoveda, kaj se mu je pripetilo, ker bi utegnili ljudje drugega misliti, kar mu ne bi bilo všeč.  Brbljavec pa tudi zdaj ni mogel molčati. Že prvi dan je povedal gospodinji svojo nezgodo. Ona pa se je namrdnila, neverjetno odkimavala in velela: ′Zasačili ste, česar ste iskali. Tiste hobotnice, katerih ena vas je ugriznila, stanujejo v starem mesti na Gomili.′ In kakor ta baba, sodili so tudi drugi ljudje. Zaman sem ga branil in zatrjeval, da lahko prisežem na njegovo nedolžnost zastran te bolezni.”

A če je bil Knapp na Reki in zatem v Ljubljani, kjer je učiteljeval 18 let, s svojim značajem predmet posmeha, njegova prizadevanja pa obsojena na neuspeh, to ni veljalo za nemško Kočevje, kamor je za ravnatelja na lastno željo prišel ob ustanovitvi gimnazije leta 1872. Čeprav je bil v delu slovenskega tiska deležen ostrih napadov, je nedvomno prav Knappov idealizem odločilno pripomogel k temu, da se je šola, ki ji je v prvih letih močno primanjkovalo dijakov, sploh lahko ohranila. Baje je prihodnje gimnazijce  novačil celo od vrat do vrat.

Knapp je postal srce in duša nemškega šolstva na Kočevskem. Organiziral je podporni sklad za revne dijake, bil med ustanovitelji otroškega vrtca in dosegel, da je organizacija Schulverein deloma postavila in deloma podprla nemške ljudske šole na Mavrlenu, Smuki in drugje. Dejaven je bil tudi v mestnem družabnem življenju  ter si prizadeval za napredek kmetijstva ter promocijo naravnih lepot Kočevske. Vse do odhoda iz Kočevja je ostal goreč Nemec  in v časopisju polemiziral  s slovenskimi stališči.

Četudi se je po upokojitvi z družino vrnil v Schwaz , kjer je umrl leta 1904, ni ostal pozabljen. Nekdanji nemški prebivalci Kočevje se ga spoštljivo spominjajo do današnjih dni. Slovence pa poleg gimnazije, v kateri si kočevski in ribniški dijaki še vedno nabirajo znanje, na Knappa  že več kot sto let spominja tudi imenitni Trdinov lik Bachovega huzarja Bene Hukepaka.

Ukradena mladost

IZ KNJIGE MIHAELA PETROVIČA ML. Z NASLOVOM “ 75 ZNAMENITIH KOČEVSKIH IN S KOČEVSKO POVEZANIH OSEBNOSTI ” POVZEMAMO IN PREDSTAVLJAMO ZOPET ENO OSEBNOST

                            GREGOR STRNIŠA  ( 1830 – 1987 )

Na vrhu nebotičnika, Zemlja pleše,  Bele ladje,  Orion, Malokdaj se srečava, Leti, leti lastovka, Prinesi mi rože…… že samo besedila večno priljubljenih popevk izpod peresa Gregorja Strniše bi zadostovala, da bi si leta 1930 rojeni Ljubljančan prislužil mesto v slovenskih leksikonih in enciklopedijah. Njegova nekdanja partnerica Svetlana Makarovič je nekoč na vprašanje, kdo so bili ob Strniši dobri slovenski tekstopisci, v značilnem slogu odgovorila, da poleg njega ni bilo nikogar. A kot pripovedujejo znanci, je besedila pravzaprav pisal predvsem zaradi zaslužka,  njegova ljubezen pa je veljala literarnemu delu. Ob smrti je za seboj ob dveh neobjavljenih besedilih zapustil še štiri radijske igre, štiri knjige za otroke, sedem pesniških zbirk ter štiri drame, med njimi Samoroga, Ljudožerce in Žabe, ki veljajo za sam vrh slovenskega dramskega ustvarjanja. Popevk se je vselej nekoliko sramoval.

Nobena skrivnost ni, da je Strnišo pokopal alkoholizem. Ko je v zasneženi januarski noči leta 1987 po telefonu poklical prijatelja Jureta Potokarja, se ta zaradi slabega vremena ni odzval prošnjam, naj pride k njemu v Rožno Dolino. Šele dva ali tri dni kasneje sta z Milanom Klečem stopila v Strniševo sobo in pesnika našla nezavestnega. Odpeljali so ga v bolnico, kjer pa je 56-letni Strniša zaradi delirične izčrpanosti kmalu zatem umrl.

Morda takna usoda niti ni presenetljiva za človeka, ki ga je mati razvajala kot edinega preživelega  izmed štirih otrok, potem pa ga je življenje iz sanjskega sveta na pragu odraslosti pahnilo v nočne more. Gregor Strniša še ni dopolnil devetnajstega leta, ko so ponj v gimnazijo prišli miličniki in ga odgnali s seboj. S starši je bil obtožen nasilnega rušenja državne ureditve. Strniševe je namreč za nekaj dni obiskal Gregorjev bratranec, ki je po vojni pobegnil v Avstrijo. Verjetno so slutili, da je mejo prestopil ilegalno, morda tudi, da je prišel z določenim političnim ciljem, a so ga vzeli pod streho. V državi, ki je za vsakim vogalom videla sovražnike, je to zadostovalo za drakonske kazni.

Gregorju, ki je sorodniku razkazal Ljubljano, so poleg obtožbe o rušenju državne ureditve naprtili še izdajo strogo varovanih skrivnosti. Nadarjenega mladeniča, ki je že pri šestnajstih letih študiral najzahtevnejše jezikoslovne razprave, so obsodili na poltretje leto odvzema prostosti. Po pritožbi so mu kazen zvišali na štiri leta zapora s prisilnim delom. Materi je sodišče odmerilo osem mesecev, očetu pa dve leti ječe. Zaplenili so jim tudi hišo in ostalo premoženje ter jim odvzeli državljanske pravice. Čeprav o teh dogodkih ni kasneje nikoli pisal, so gotovo močno vplivali na razvoj samotarskega fanta. Po dveh mesecih prisilnega dela si je prerezal žile, a so ga rešili in sprva selili po ljubljanskih zaporih, končno pa poslali v taborišče Inlauf nad Kočevsko Reko, kjer je delal v kamnolomu. ” Zapor je bil seveda bridka, usodna izkušnja, ki je po eni strani samotništva do kraja utrdila, še bistveno povečala in utemeljila Gregorjevo nezaupanje do sveta, po drugi strani pa ga je očitno učvrstila v njegovi notranji vztrajnosti, odpornosti in volji, ga izzorila, obogatila s spoznanjem življenjske resničnosti ter ga vrednostno in večinoma dokončno oblikovala “ je o času, ki ga je Strniša preživel v zaporih n taborišču, čez leta sodil njegov sošolec Janez Stanek. Pesnik Ciril Zlobec se je spominjal, da je v sebi vedno imel zasidrano neko tragiko, a se tedaj kolegi tega še niso zavedali.

Po dveh letih je bil Strniša poleti 1951 iz Inlaufa pogojno izpuščen na prostost. Dokončal je gimnazijo, potem pa še študij germanistike. Če študentska organizacija temu ne bi nasprotovala, bi se verjetno posvetil jezikoslovnemu delu na univerzi, tako pa je postal in do konca življenja ostal svobodni književnik.

Pisati je začel že v otroštvu, resneje pa med prestajanjem kazni. Še pred diplomo na filozofski fakulteti je izšla njegova pesniška zbirka Mozaiki , v kateri je kritik France Novak zaznal od ustaljenih slovenskih tokov odstopajoče vizualno doživljanje pojavov, očital pa mu je preveliko razumskost in posledično monotonost. Že tri leta kasneje je Niko Grafenauer ob izidu Odiseja zapisal, da njegova resnica o tragičnosti človekove  eksistence  do dna prevzame in zgrozi. Po letu 1967 je bila Strniševa poezija vključena  v vse slovenske pesniške antologije, sredi osemdesetih let pa je za zaokrožen pesniški opus prejel tudi Prešernovo nagrado.

Zasebno si je Strniša po večletnem prijateljevanju z Makarovičevo, ki je v njegovem dramskem prvencu Samorog leta 1968 odigrala eno glavnih vlog, ustvaril družino z drugo žensko. Vendar pa se zakon zaradi njegove depresivnosti in alkoholne odvisnosti, pri kateri so se obdobja čezmernega popivanja in močne potrebe po pijači izmenjevala z obdobji treznosti, ni obdržal. Zadnja leta je tako preživljal v družbi redkih prijateljev ter skoraj ni zapuščal Ljubljane in Rožne Doline, kjer je z izkupičkom od pisanja popevk odkupil hišico, v katero se je po prestani kazni smel vseliti s starši. Ko sta tistega januarskega dne leta 1987 Potokar in Kleč odprla vrata njegove sobe, je eden najboljših slovenskih besednih ustvarjalcev 20. stoletja ležal med napol praznimi steklenicami.

 

MOJA KOČEVSKA – Živka Komac

Občina Kočevje 3. oktobra praznuje svoj občinski praznik, v spomin na Zasedanje zbora odposlancev, ki je bilo od  1. – 4. oktobra 1943 v Kočevju.  V počastitev praznika vam iz            sedme zbirke poezij  Zdajšnjina,  naše članice Živke Komac, podarjamo pesem

MOJA KOČEVSKA

Z ogrlico širnih, zelenih gozdov                                                                                                                            objeta moja kočevska dolina,                                                                                                                                kjer še me čaka moja rodbina                                                                                                                            kot mati me kliče k vrnitvi domov.

V tej sončni dolini živelj vibrira                                                                                                                              z odhodi in rojstvi mnogih ljudi                                                                                                                            in za rodove, ki bodo prišli,                                                                                                                                    nenehno se piše nova vsebina.

Kočevje z razcvetom v njej se bohoti;                                                                                                                vsa zdrava mladina, polna idej                                                                                                                              riše prihodnost v nasadih alej                                                                                                                      prepričana v složnost na skupni poti.

Kot starka utrujena Rinža zelena                                                                                                                          skozi dolino leno se vije                                                                                                                                       in ko za Stojno sonce se skrije,                                                                                                                                  z zarjo večerno je okrašena.

Z ogrlico širnih, zelenih gozdov                                                                                                                            z zdravimi pljuči Kočevska diha,                                                                                                                        pluje v prihodnost veselega stiha                                                                                                                        z življenji mladih hčera in sinov.

In polno diham s travniki, gozdovi,                                                                                                                      kjer zrak diši povsem drugače,                                                                                                                              bolj sveže, zdravo, in domače…..                                                                                                                                   Tu izginejo vsi strahovi.


Pripis društva:  Pesniško zbirko Zdajšnjina imamo tudi v naši KNJIGOTEKI, kjer si jo lahko sposodite in uživate v pesniških stvaritvah.

Živka, HVALA !

Pod giljotino za človekove pravice

IZ KNJIGE MIHAELA PETROVIČA ML. Z NASLOVOM “ 75 ZNAMENITIH KOČEVSKIH IN S KOČEVSKO POVEZANIH OSEBNOSTI ” POVZEMAMO IN PREDSTAVLJAMO ZOPET ENO OSEBNOST

                            KURT HUBER  ( 1893 – 1943 )

V času druge svetovne vojne se je v Nemčiji le malokdo drznil postaviti po robu režimu Adolfa Hitlerja. Poleg skupine okoli polkovnika Stauffenberga, ki je na Hitlerja julija 1944 izvedel neuspešen bombni atentat, je bilo gotovo najbolj znano odporniško gibanje die Weiße Rose ali slovensko Bela vrtnica. O organizaciji, ki je delovala na münchenski univerzi in javnost z letaki opozarjala na grozodejstva nacizma, je bilo posnetih več filmov, izdane mnoge knjige, po njenih članih pa se imenujejo ulice in šole širom države.

Ob bratu in sestri Hansu in Sophie Scholl je v najožje jedro maloštevilne skupine sodil  profesor Kurt Huber. Schollu in Alexandru Schmorelu  je januarja 1943 pomagal pri pripravi petega letaka Bele vrtnice, februarja pa je sestavil šestega, ki je bil za skupino tudi usoden. Ko sta Hans in Sophia letake raztresala po univerzitetni stavbi, ju je opazil hišnik in ju ovadil. V dveh procesih je bila šesterica vodilnih oporečnikov obsojena na smrt ter obglavljena.

Kurt Huber je pod giljotino umrl 13. julija 1943. Na sojenju je profesor, ki je sicer sprva simpatiziral z nacionalsocializmom in je leta 1940 vstopil celo v Hitlerjevo stranko, odločno obsodil nacizem in njegove metode. ” Vrnitev k jasnim moralnim načelom, k pravni državi, k zaupanju med ljudmi – vse to ni ilegalno, temveč nasprotno, pomeni ponovno vzpostavitev legalnosti “, je na očitke o protidržavnem delovanju odgovoril svojim sodnikom, zagovor pa končal z besedami filozofa Ficherja: ” In ukrepati si dolžan tako, kot da bi le od tebe in tvojih dejanj bila odvisna usoda nemške stvari in bi bila vsa odgovornost tvoja “. Pol leta po Huberjevi smrti so zavezniki nad Nemčijo iz letal odvrgli poldrugi milijon odtisov zadnjega letaka Bele vrtnice. Skupina je tako skozi Huberjeve besede svoje sonarodnjake še preko groba opozarjala na nemško stvarnost.

Toda kaj povezuje Huberja s Kočevjem? Na to vprašanje je mogoče odgovoriti le ob vpogledu v njegovo etnomuzikološko delo. V švicarskem Churu oktobra 1893 rojeni Huber je bil po izobrazbi psiholog. Od sredine dvajsetih let je na münchenski univerzi predaval eksperimentalno in uporabno psihologijo, kasneje tudi psihologijo tona in glasbe ter psihološko etnomuzikologijo. S pevcem Paulom Kiemom je po naročilu Nemške akademije v času med obema  svetovnima vojnama začel sistematično zbirati in raziskovati bavarske ljudske pesmi, leta 1930 pa sta Huber in Kiem v zgornjebavarskem Egernu organizirala prvo izmed pevskih tekmovanj, ki kot metoda zbiranja, predvsem pa popularizacije glasbenega izročila,  do današnjih dni veljajo za temeljni prispevek k istitucionaliziranemu ohranjanju ljudske glasbe na Bavarskem in v širšem nemškem prostoru.

Kot je zabeleženo v Bavarskem zgodovinskem leksikonu, so tekmovanja naslednjih šest let  ” potekala predvsem po Zgornjem Bavarskem, pa tudi v ostalih delih Bavarske in v Kočevju, nekdanjem nemškem jezikovnem otoku v Sloveniji “. Huber je o večdnevnem obisku v mestu, kjer se je tekmovanje – časnik Slovenec ga je sicer označil kot klavrno – v zaostrenem ozračju in pod močnim vojaškim varstvom odvijalo 3. in 4. avgusta 1935, napisal obsežen članek Potovanje v Kočevje, ki ga je objavil v Izvestjih akademije za znanstveno raziskovanje in nego nemštva, izšel pa je tudi kot separat.

” Bogastvo in svojskost kočevske pesmi sta bila sicer dobro znana”, je poročal o pevskem izročilu na Kočevskem, ” da pa ta pesem živi tudi še v najodročnejših krajih in to ne le pri posameznih starih ljudeh, temveč v tradicionalnem zboru fantov in deklet, mož in še posebej žena, da so ti zbori ubrani in skoraj brez izjeme pojo presenetljivo čisto in z zanesljivo usklajenostjo, tega celo v mestu Kočevju niso slutili. Za bogastvo lepih, koroško mehkih glasov, ki jih je bilo moč slišati v deželici, majhnemu Kočevju lahko zavida marsikatera nemška pokrajina in prenekatera pevska skupina “. 

Huberja so še posebej navdušile stare balade, v katerih je zaslutil odmev iz časa naselitve kočevskih Nemcev ter povezavo z gotskimi freskami, ki so bile prav tedaj odkrite pri Kočevski Reki. Če je v mnogih besedilih in melodijah zaznaval bavarski, koroški, slovenski ter ponekod celo guslarski vpliv, pa je v načinu večglasnega petja in nekaterih arhaičnih prvinah kočevske ljudske pesmi čutil srednjeveško glasbeno izročilo Srednje Nemčije, od koder naj bi po nekaterih dokumentih izhajal del prvotnih naseljencev. ” Tako se Kočevska, etnološko gledano, kaže kot bavarsko prekrit srednjenemški krajinski relikt. In ne le to. Znatni slovenski vplivi, tako snovne kot glasbene narave, pripomorejo k temu, da se nenavadna podoba te pokrajine še bolj zakomplicira “, je zapisal.

Desetletje kasneje je Huber postal simbol državljanskega poguma. Skladatelj slovite Carmine Burane, Carl Orff, se je po vojni rad skliceval na njuno prijateljstvo in mu posvetil eno svojih najboljših del, Die Bernauerin, zgodbo o bavarski različici Veronike Deseniške. Mož, ki je nekoč v kočevskem hotelu Trst preučeval kočevarsko pesem, je pač postal ” uporaben “. Tudi za Orffa, ki je kot sopotnik nacizma ob njegovi aretaciji sicer pozabil na prijateljstvo, med denacifikacijo pa se je na Huberjev račun lažno prikazoval kot član Bele vrtnice. 

Ko muca odnese copatke

IZ KNJIGE MIHAELA PETROVIČA ML. Z NASLOVOM “75 ZNAMENITIH KOČEVSKIH IN S KOČEVSKO POVEZANIH OSEBNOSTI” POVZEMAMO IN PREDSTAVLJAMO ZOPET ENO OSEBNOST

                            ELA  PEROCI  ( 1922 – 2001 )

Kaj se zgodi s copatki, če jih otroci ne pospravijo? Saj vemo, odnese jih muca. Ampak brez skrbi, to je čisto prijazna muca, ki bosopeti druščini copatke na koncu vrne, saj bi otroke sicer zeblo v noge. Še več, očisti jih, zakrpa, za zimo pa jim sešije druge, vsakomur takšne, kot si jih najbolj želi. In kajpak podložene z zajčjo kožo, da bodo mehkejše.

Zagotovo je do zdaj že vsakemu ljubitelju pravljic jasno, za katero muco gre: za Muco Copatarico, seveda. Kot Maca Papučarica, die Pantoffelmieze, Il gatto ciabattino ali La chatte cordonnière, če naštejemo le nekaj njenih imen, se je Copatarica izpod peresa književnice Ele Peroci že davno prikradla ne le v srca naših, temveč tudi mnogih malčkov v tujih deželah. Pa ne le ona. Tudi Hišica iz kock, Moj dežnik je lahko balon, Klobuček, petelin in roža, Modri zajec in druge povesti pisateljice, ki po lastnih besedah ni pisala za otroke, temveč otrokom ter se z njimi tako pogovarjala, so doživele številne prevode. V sodobni slovenščini bi njene knjige zato kdo utegnil označiti za uspešen izvozni artikel, a pravljice Ele Peroci so v resnici darilo. Darilo vsem otrokom, tistim čisto pravim in onim, ki se jim je pod težo let upognil hrbet, a so znali ohraniti kanček otroške duše.

Ela Hrga, kakor se je Perocijeva pisala pred poroko, se je rodila februarja 1922 v Sv. Križu pri Rogaški Slatini. Ker je bil oče državni uslužbenec, so se Hrgovi večkrat selili, najprej v Rogatec, potem v Šentvid pri Grobelnem in Šmarje pri Jelšah, v Celje ter končno v Kočevje, kjer je Ela končala nižjo gimnazijo. Starejši meščani se še spominjajo družine, ki je živela v Nebotičniku, večnadstropni stavbi ob kočevski železnici, na stičišču Tomšičeve in Kolodvorske ceste s Šeškovo ulico. Pravijo, da je bila prihodnja pisateljica zelo prizadevna, da je lepo igrala violino, pela na koru in vse, česar se je lotila, naredila z vso zavzetostjo. Vsako leto je ob Božiču izdelala popolnoma drugačne jaslice.

Ko je sredi vojnih viher dokončala ljubljansko učiteljišče, ni mogla dobiti službe. Zato je železniški nadzornik Crnkovič njej in njeni mlajši sestri Vidi omogočil, da sta na železnici pleli tire in tako zaslužili nekaj denarja. Po nekaterih podatkih naj bi delala tudi kot tekstilna delavka. Številni bombni napadi na Kočevje in preleti bombnikov so v letu 1944 skromnemu zaslužku naredili konec. Poslej je skupaj s sosedi dneve najpogosteje preživljala v kleti Nebotičnika, kjer je bilo urejeno zaklonišče.

Po kapitulaciji Italije je Elino življenje v mestu zaznamovala nesrečna ljubezen do poročenega partizanskega oficirja. Njegov odhod jo je hudo prizadel. Malce pred novim letom 1944 pa so po vratih zaklonišča odjeknili še udarci gestapa. Mlada učiteljica, ki se je vključila v delo OF in je otroke iz soseščine učila peti partizanske pesmi, se je namreč ujela v zanko okupatorjevega sodelavca, ki se je izdajal za partizana. Po njegovem nalogu je k današnjemu Petrolu odnesla neko pošto in se tako izdala. Nemci so jo internirali v taborišču Žlebič pri Ribnici, kjer si je zaporniško usodo delila s pisateljico Miro MIhelič.

Po vojni je v Kočevju nastopila učiteljsko službo. Vendar ni ostala dolgo. Kmalu je bila premeščena v rodni Sv. Križ, nato pa v kamniški Dom invalidne mladine. Tam se je srečala z zgodbami otrok, ki jim je vojna vzela zdravje. Pretresena je za Slovenski poročevalec napisala članek o njihovi usodi. Čeprav to ni bil njen namen, je z zapisom vzbudila pozornost, tako da so jo naslednje leto povabili v uredništvo Pionirja in Cicibana. Tudi kasneje je urednikovala pri mladinskih časopisih in končno v mladinskem programu Radia Ljubljana.

Ob delu je nadaljevala šolanje na Pedagoški fakulteti. Na nekem predavanju v otroškem vrtcu je dr. Stanko Gogala otrokom suhoparno ponazoril pravljico o hišici iz kock, ki jo je podrl sosedov pes. Nihče ga ni hotel poslušati. Ko pa je zgodbi dodal čustva, so malčki prisluhnili. “Tistega dne sem videla odprto pot za pisanje pravljic pred seboj, spoznala sem, kako je treba izpolniti dogodek z domišljijo, vključiti v pravljico otroško igro”, se je čez leta spominjala Perocijeva. Tako je leta 1953 nastala kasneje natisnjena Hišica iz kock in za njo še mnoge nepozabne mojstrovine.

Čeprav Ela Peroci ni bila pravljičarka, temveč tudi pesnica, urednica in scenaristka, pa se je bralcem seveda najbolj vtisnila v spomin prav s pravljicami. Snov sta ji največkrat prinašali hčerki in sosedovi otroci, s katerimi se je igrala. Tudi Muco Copatarico je izsilila starejša Jelka, ki se je nekoč med sprehodom preprosto usedla na cesto in ni več hotela potiskati vozička s sestrico Anko. “Šla bom, če mi boš kaj lepega povedala,” je zahtevala. Mama je pripovedovala. Tisti dan in še naslednji in še dan zatem…

Ob koncu življenja je pisateljica trpela za parkinsonovo boleznijo. Vse bolj je bila odvisna od moža, ki ji je stal ob strani. Njegova podpora ji je veliko pomenila. “Ljubemu Milanu v spomin in v zahvalo v dneh in nočeh, ko sem v vseh trenutkih iskala pomoči. Ne bi mogla brez njega…” je zapisala. Poslovila se je sredi novembra 2001. In kdo ve, ali se v zasneženih zimskih nočeh k njenemu grobu čisto tiho ne prismuka majhna muca, da bi ji pripovedovala o novih in novih copatkah, ki jih vedno znova šiva za neredne otroke tega sveta.

Vedno v taboru naroda

IZ KNJIGE MIHAELA PETROVIČA ML. Z NASLOVOM “75 ZNAMENITIH KOČEVSKIH IN S KOČEVSKO POVEZANIH OSEBNOSTI” POVZEMAMO IN PREDSTAVLJAMO ZOPET ENO OSEBNOST

                            LUKA  SVETEC  ( 1826 – 1921 )

Luka Svetec  je bil eden velikih mož slovenske politike. Sodelavec in tesen prijatelj “očeta naroda ” Janeza Bleiweisa pa ni bil le prvi, ki je na jezo nemškega tiska v kranjskem deželnem zboru spregovoril zgolj v slovenščini, temveč je zaznamoval tudi razvoj našega jezika. Kot zagovornik načela, da mora knjižni jezik izhajati iz narodnega, je zavračal ilirščino ter s svojim literarnim in jezikoslovnim delom vplival na Miklošiča, Levstika, Cigaleta, Cegnarja in druge razumnike tedanje dobe, ki so podprli njegove reforme jezikovnih pravil. Danes se zdi samo po sebi umevno, če rečemo, da smo videli kočevskega medveda, prisluhnili zvoku piščali in se peljali z avtomobilom, brez Svetca pa bi morda še vedno uporabljali oblike kočevskiga, pišali in z avtomobilam, pa tudi dvoustnični u na koncu besed jedel, pisal in bral bi izgovarjali kot l.

Svetec se je rodil oktobra 1826 v Podgorju pri Kamniku, od koder je bila doma tudi slovita kuharica Felicita Kalinšek. Na svoj rojstni kraj je bil silno ponosen, saj si je pozneje nadel psevdonim Podgorski, ki ga je spremljal vse življenje. Ponosen pa je bil tudi  na svojo narodno pripadnost. V času, ko je marsikakšen uradnik zaradi kariere zatajeval slovenstvo, Svetcu kaj takega ni padlo na pamet. Ko je 35-letni pravnik leta 1861 služboval v Mokronogu, je začel uradovati v slovenščini, kar mu je čez leta sicer prineslo sloves avtorja bržkone prvih slovenskih sodnih zapisnikov, takrat pa samo bliskovito kazensko premestitev v Kočevje.

Vendar se rabi materinščine tudi v novem okolju ni odrekel, česar pa mu kočevski Nemci – čeravno so bili v slovenskem tisku zelo slabo zapisani- očitno niso prav nič zamerili. Ko je leta 1863 v kočevskem volilnem okraju kandidiral za deželni zbor, je dobil prepričljivo večino, ne le med ribniškimi in velikolaškimi volivci, temveč tudi med nemškimi domačini. Fran Levstik je zato v časniku Naprej pisce Triester Zeitunga, ki je podpihoval nasprotja med Slovenci in Nemci, ob priložnosti vehementno podučil, da v kranjski deželi nemška manjšina živi le na Kočevskem , prav tu pa je ” zadnja volitev pokazala, da ne črti niti Kočevar Slovenca, niti Slovenec Kočevarja.”

A Svetčeva poslanska pot se je kljub temu začela z zapleti. Nekateri nemški poslanci so namreč zahtevali, naj deželni zbor njegovega mandata ne prizna, saj menda ob izvolitvi še ni bil kočevski meščan. Zaman je Bleiweisov krog dokazoval nesmiselnost takšnih trditev in celo načelna poteza Kočevarjev, ki so Svetca razglasili za častnega meščana, vročekrvnežev ni umirila. Končno je po večmesečnih razpravah potrpljenje minilo tudi zmerne nemške politike. Slovencem naklonjeni cesarski namestnik baron Schloissnigg je lakonično ugotovil, da je Svetec v Kočevju med kandidaturo tako prebival, kot tudi služboval in visoki dom je z glasovanjem farsi naredil konec.

Kot poslanec se je Luka Svetec odločno zavzemal za enakopravnost Slovencev. Zastopal je program Zedinjene Slovenije ter zavračal stališče, da ima zgodovinsko načelo, po katerem je bilo razkosano nacionalno ozemlje, prednost pred narodnim. Ko mu je Bleiweis zavrnil objavo članka Kako bi se dal slovenski program, ako bi se na narodni podlagi osnoval, uresničiti, ga je objavil v Einspilerjevem Slovencu.

Toliko manj razumljivo je bilo zato za mnoge njegovo ravnanje leta 1867, ko je kot kranjski delegat v državnem zboru kljub federalističnemu prepričanju podprl dualistično ustavo, ki je monarhijo razdelila na avstrijski in madžarski del. Čeprav je odločitev pojasnil s  strahom pred razpustitvijo deželnega zbora, ki je v preteklosti na Kranjskem koristila le Nemcem, se je marsikomu, še posebej Levstiku, hudo zameril. Kasneje je s predlogom ustavnih dopolnil odločanje o nekaterih temeljnih zadevah skušal prenesti v deželno pristojnost, marca 1870 pa je s člani kranjske in drugih slovanskih delegacij iz protesta proti nemškemu liberalizmu vlade zapustil tudi državni zbor.

V kočevski kmečki kuriji so Svetca po letu 1863 izvolili še štirikrat, vsakič skupaj s Petrom Kozlerjem. Leta 1870 je sicer po volitvah prišlo do incidenta, saj so mu skrajneži pripravili koncert mačje muzike. Debelo uro so se mu posmehovali in razgrajali pred kočevsko gostilno Loy, kjer je obedoval, potem pa v stavbo vdrli, tako da ga je gospodinja morala skriti v eno od sob v prvem nadstropju. Vendar je Svetec že naslednje leto v Kočevju znova zmagal.

Kasneje v mestu, ki ga je zaradi službe sicer zapustil že pet let prej, ni več kandidiral. S krajšim presledkom je v politiki vztrajal do zadnjih let 19. stoletja, potem pa se posvetil delu v Ciril-Metodovi družbi, ki jo je ustanovil s skupino rodoljubov. V sporih med konservativnimi staroslovenskimi in radikalnimi mladoslovenskimi politiki je skušal ohraniti neodvisen položaj. “Sem in bodem ostal v taboru slovenskega naroda,” je trdil.

Dočakal je častitljivih 95 let. Januarja 1921 je umrl v Litiji, kjer je živel skoraj pol stoletja. Ob smrti človeka, ki ga je Bleiweis nekoč imenoval “kristalizirana slovenska pamet” in je dolgo veljal za njegovega naslednika, so v enem od številni nekrologov pravniški kolegi preroško napovedali, da “se ga bo zgodovina slovenskega naroda vedno spominjala s častjo in priznavanjem”.

Lumpacij Vagabundus in kočevska država

Z KNJIGE MIHAELA PETROVIČA ML. Z NASLOVOM “75 ZNAMENITIH KOČEVSKIH IN S KOČEVSKO POVEZANIH OSEBNOSTI” POVZEMAMO IN PREDSTAVLJAMO ZOPET ENO OSEBNOST

                            JOHANN  NEPOMUK NESTROY  ( 1801 – 1862 )

Kar nekaj desetletij je minilo, odkar je pokojni Frane Milčinski Ježek v radijski igri Lumpacij Vagabundus ali zanikrna trojica prepeval: “Jaz ’mam tako srčno napako, da imam vse punčke rad!” Viža je že davno postala zimzelena, tudi spevoigro, ki jo Radio Slovenija še danes občasno uvrsti na program, pozna na tisoče Slovencev, nekaj manj pa jih morda ve, da ne gre za izvirno domače delo, temveč je čevljarja Dreto, mizarja Lima in krojača Nitko, ki so jih tako imenitno upodobili Stane Sever, Jože Tiran in Ježek, na odrske deske postavil  avstrijski komediograf Johann Nepomuk Nestroy. In če je Karl Morre z Bedenkovim prevodom v zakladnico naših rekel prispeval revčka Andrejčka, potem je Nestroy boter vseh tistih, ki so ob otroških vragolijah že kdaj slišali, da so čisto navadni  lumpi, lumpaciji ali lumpki.

A kdo je bil pravzaprav Nestroy in kako je povezan s Kočevsko? Decembra 1801 rojeni Dunajčan je z ostrim jezikom in satirično žilico desetletja navduševal občinstvo, pri avstrijski cenzuri, ki bi ga najraje spravila za zapahe, pa je bil seveda priljubljen precej manj. Pravzaprav bi sprva moral kreniti po očetovih pravniških stopinjah, a mu je zavdal teater in tako je kot Serastro debitiral v Mozartovi operi Čarobna piščal. Pevskim vlogam so se kmalu pridružile še dramske stvaritve, med angažmajem v štajerskem Gradcu pa se je razvil v izvrstnega komika, ki je ljudem iz oči izvabljal solze smeha.

Kot književnik je prvi uspeh dosegel prav z Lumpacijem, dramatizacijo malo znane pripovedke Karla Weisfloga o zlobnem duhu Lumpaciju Vagabundusu, ki mladino vilinskega kraljestva zapeljuje k lahkomiselnemu življenju. Na kraljev ukaz vila Fortuna mladim povrne po nemarnem zapravljeno bogastvo, a se ji Lumpacij posmehne, da jih obilje že ne bo pripeljalo na pravo pot. To lahko stori le ljubezen, ga dopolni Hilarij, sin starega čarovnika Mistifaksa. In tako se Fortuna in Amoroza, vila ljubezni, sporečeta o moči zlata in srca. Končno se dami sporazumeta, da bosta izbrali tri vandrovce, ki jih bo Fortuna obdarila z denarjem. Če v letu dni dva od njih daru ne bosta znala razumno uporabiti, bo priznala poraz in hčerki Brilantini dovolila, da se poroči s Hilarijem, sicer pa bo par ostal za vselej ločen.

Potepuhi Dreta, Nitka in Lim se zato srečajo na nekem križišču. V mesto gredo iskat dekleta in prenočišče. Ko ponoči spijo v gostilni, pa se vsem trem sanja o isti številki: 7359. Naslednji dan z zadnjimi denarci kupijo srečko in kajpada zadenejo glavni dobitek. Nitka s svojim deležem odpre modni salon, Dreta v zidanicah čaka na neizbežen konec sveta, Lim pa se poroči s staro ljubeznijo Pepco. Ob letu osorej se snidejo. Dreta še vedno pričakuje komet, ki bo uničil Zemljo, Nitka je salon že davno zapravil, le Lim vztraja pri delu, ki ga v ljubečem okolju osrečuje in izpolnjuje. Hilarij in Brilantina se tako lahko poročita, Amoroza pa sklene, da bo Nitko in Dreto  s silo ljubezni spravila k pameti. Ali ji to uspe, tukaj seveda ne kaže izdati.

Poleg Lumpacija je Nestroy napisal še več kot 80 gledaliških in satiričnih besedil. Čeprav je z njimi zaslovel predvsem v nemških deželah, saj je njegova dela zaradi izrazite narečne obarvanosti in besednih iger težko prevajati, pa smo Slovenci že med letoma 1871 in 1931 ob Lumpaciju Vagabundusu dobili še prevode iger Pritličje in prvo nadstropje, Talisman ter Nezgode starega mladeniča. Prevajali so ga tudi drugje. Igro Zabavati se hoče je tako za ameriško občinstvo priredil znameniti Thornton Wilder, njegova priredba pa je pozneje postala osnova za muzikal Hello, Dolly. Nič čudnega torej, da so Avstrijci književnika, ki ga ob Franzu Grillpatzerju in Ferdinandu Raimundu štejejo za svojega najpomembnejšega dramatika 19. stoletja, upodabljali na kovancih in poštnih znamkah.

Nestroy, pravijo strokovnjaki, je tradicionalno dunajsko burko uspešno preoblikoval v komedijo nravi. Njegove igre so polne iskrivega posmeha, satiričnega besednega humorja in mimičnih dialogov.  Marsikatere aktualne teme se je sproti polotil tudi iz odra. Ko so se v času prebujanja narodov po letu 1848 v monarhiji začele pojavljati vse močnejše separatistične in emancipacijske težnje, je temu kot avstrijski unitarist močno nasprotoval. In tako je med neko predstavo Lumpacija razloge za Dretino pričakovanje svetovne kataklizme pojasnil s kasneje večkrat citirano pesmico, ki se v svobodnem prevodu glasi približno takole:

Celo Kočevarji so že se separatno zbrali,                                                                                                          da lastno bi – kočevsko – kraljevino zasnovali,                                                                                              in vsak se bo ob tem kar krepko zbal,                                                                                                            da ta naš svet ne bo več dolgo, dolgo, dolgo stal.

Poldrugo stoletje pozneje čevljar Dreta konca sveta še vedno ni dočakal. Se je pa med tem poslovil Nestroy, ki je kmalu po omenjenem nastopu, star dobrih 61 let, umrl v Gradcu, kjer je preživljal jesen življenja. Odšli so tudi kočevski staroselci. Neprijazne zgodovinske okoliščine so jih po drugi svetovni vojni razkropile širom sveta. Ironija usode je hotela, da so spomladi leta 1919 res skušali ustanoviti kočevsko državo, kot je preroško desetletja prej napovedal znameniti satirik, čeprav ne ravno kraljevine, temveč neodvisno republiko pod mednarodnim protektoratom. Kdo ve, kaj bi na to porekel večni cinik Johann Nepomuk Nestroy?