POROČILO O DELU DRUŠTVA ZA LETO 2015

V letu 2015 je bila dejavnost društva zelo obsežna in raznolika. Program, ki smo ga sprejeli za to leto,  smo v celoti izpeljali. Udeležba na posameznih aktivnostih je  bila obsežna, saj se je število udeležencev skozi leto stalno povečevalo.

Za začetek  najprej nekaj  podatkov. V letu 2015 smo v skladu s pravili izpisali tiste člane, ki dve leti niso plačali članarine. Izjema so tisti člani, ki se nahajajo v domu starejših občanov ali so stari 90 in več let. Po sklepu izvršnega odbora so to častni člani našega društva, zato so oproščeni plačila članarine. Ob upoštevanju tega sklepa ob koncu leta 2015 beležimo  stanje  943 članov.  Kljub zmanjšanju števila članov pa ugotavljamo večjo udeležbo na raznih aktivnostih društva. Številčna udeležba je bila sledeča: kulturne   in zabavne  prireditve  – število obiskovalcev 597;  predavanja in tečaji – število obiskovalcev 72;    enodnevni izleti   231; letovanja na morju 151. Stalne aktivnosti: šport in rekreacija – tekmovalci 160; skupna udeležba pri športu in rekreaciji 270;  ročna dela  28; prostovoljci 25; pevski zbor 20; plesna skupina 14; bralni krožek  8; gledališka skupina 8; skupina za postrežbo 9 in družabne igre 10.  Na društvu je tako skoraj vsak dan zelo živahno – v vseh prostorih se nekaj dogaja. To je razveseljivo, saj smo organizatorji vseh teh dogajanj zadovoljni, če je udeležba primerna in se člani društva v tej družbi počutijo dobro.

Sodelovanje z raznimi društvi in drugimi

Sodelovanje z Zvezo društev upokojencev Slovenije in Pokrajinsko zvezo društev upokojencev Dolenjske regije in Bele Krajine je zgledno in na ustreznem nivoju. V letu 2015 so bile izvedene volitve v organe obeh zvez. Na ZDUS-u smo podprli kandidaturo Antona Donka, dosedanjega podpredsednika, da se ga izvoli za predsednika ZDUS-a. Kot delegat skupščine ZDUS je PZDU zastopala tudi naša predsednica Ana Kosten. Na volitvah v PZDU Dolenjske  regije in Bele Krajine  smo podprli kandidaturo dosedanjega predsednika Jožeta  Jazbeca. V organe PZDU smo predlagali tudi naše člane, ki so bili izvoljeni v:  komisijo za kulturne dejavnosti Tatjana Novak, v komisijo za šport Jože Kozina, v komisijo za socialne zadeve Irena Šercer in v kadrovsko komisijo Marija Jerbič.

Že utečeno dobro sodelovanje smo  tudi v letu 2015  nadaljevali  z Ljudsko univerzo Kočevje, Gimnazijo Kočevje, Glasbeno šolo Kočevje, Turističnim društvom Kočevje, Javnim skladom za kulturo – Območno enoto Kočevje, Športno zvezo Kočevje,  OŠ Zbora odposlancev Kočevje, OŠ Stara cerkev, RK Kočevje, Centrom za socialno delo Kočevje  in tudi z nekaterimi društvi v občini Kočevje. Z Radiem »Univox« Kočevje sodelujemo že šesto leto  z radijsko oddajo za upokojence »Modri pristan« enkrat mesečno.

Povečali smo število srečanj z drugimi društvi upokojencev, z DU Medvode smo podpisali LISTINO O POBRATENJU.  V tem letu so nas obiskali  člani društev upokojencev:  otoka Raba, Vinica, Medvode, Sežana, Vzgojno varstvenega zavoda Radenci in Ministrstva za obrambo Slovenije.

Na gospodarskem področju smo bili zelo uspešni. Izvršili smo planirane investicije (razen nakupa zemljišča) in investicijsko vzdrževanje. V ta namen smo izven društva pridobili kar nekaj sredstev, kar bo razvidno iz finančnega poročila.

V preteklem letu se je iztekla sklenjena pogodba z Invalidskim podjetjem »Želva« Ljubljana o najemu naših prostorov za njihovo dejavnost. V mesecu juniju 2015 smo z njimi podpisali aneks o nadaljevanju pogodbenega razmerja za najem za nadaljnjih 10 let in sicer v oboje stransko zadovoljstvo.

Na stanovanjskem področju  je pristojna komisija obravnavala prošnje za dodelitev stanovanj. V tem letu so bila na razpolago tri stanovanja, ki so bila dodeljena prosilcem po prioritetni listi. Društvo razpolaga s 25 stanovanja, ki pa so sicer v lasti Nepremičninskega sklada ZPIZ.

 

Z Občino Kočevje smo sodelovanje  nadaljevali  v  tistih zadevah, ki so potekale že prej. Vsako leto se prijavljamo na objavljene razpise za pridobitev sredstev za naše aktivnosti. Koliko sredstev smo prejeli je razvidno iz poročila o realizaciji prihodkov. S pomočjo teh sredstev smo veliko dobrega postorili za društvo in člane. V tem pogledu je s strani vodstva Občine Kočevje namenjena ustrezna  pozornost  starejši generaciji.

Na področju socialne in humanitarne dejavnosti je  novost ta, da je bilo društvo registrirano tudi za izvajanje prostovoljstva, kar je pomembno za pridobivanje sredstev v ta namen.

Informiranje naših članov  je zelo dobro. Poleg lično natisnjenega programa dela, ki ga prejme vsak član ob plačilu članarine, z dogodki na društvu redno seznanjamo naše člane z radijsko oddajo za upokojence »Modri pristan« enkrat mesečno, z objavo brezplačnih obvestil na radiu Univox Kočevje, z obvestili, ki jih prejmejo naši poverjeniki na terenu, z objavo na oglasnem mestu v centru mesta in na društvu in tudi z drugimi priložnostnimi obvestili, ki jih neposredno posredujemo članom ob raznih aktivnostih na društvu. Spletna stran društva omogoča vsem, ki bodo odtipkali http/www.dukocevje.si/  nazoren pregled našega dela in uspešnosti. Dosegljivi pa smo tudi po E-pošti »duk@telemach.net.

                                                                                                                                                                                                      Ana Kosten, predsednica

 

 

POROČILO KOMISIJE ZA GOSPODARSKE IN STANOVANJSKE ZADEVE

 Komisija je delovala v sestavu: Janez Zgonec, predsednik in člani: Franc Merhar, Milan Križaj, Ivan Klun in Milan Trope.

V letu 2015 je komisija imela 3 seje, na katerih je obravnavala:

– izvedba planiranih investicij in investicijskega vzdrževanja;

– stanovanjske zadeve;

– priprava plana za naslednje leto.

Po planu za to leto so bila predvidena sledeča dela: vzdrževalna dela strehe na stavbi društva, namestitev ograje okrog zemljišča društva,  napeljava vodovoda  in ustreznih omaric pred stranišči v stavbi društva, nakup zemljišča za razširitev balinišča in razna manjša  vzdrževalna dela oz. investicijsko vzdrževanje.                               Navedena planirana dela so bila izvršena, ni pa bil izveden nakup zemljišča, ker se je zavlekel postopek. Pri tem pa so bila izvršena meritvena dela za odmero nakupa 114 m2 zemljišča.  Za vse investicije in investicijsko vzdrževanje je bilo  porabljenih 13.000,00 €.

Na stanovanjskem področju smo v letu 2015  imeli na razpolago tri stanovanja, ki smo jih dodelili po prioritetni listi.

                                                                                Janez Zgonec, predsednik komisije za gospodarske in stanovanjske  zadeve

                                                                                                                                                                    

POROČILO KOMISIJE ZA DRUŠTVENE DEJAVNOSTI

 Komisija je delovala v sestavi: Tatjana Novak kot predsednica, in člani Nevenka Križ, Ivanka Peček, Gojko Bunjevac, Leon Behin, Marija Nanjara in Bernarda Poje. V obravnavanjem obdobju je imela 4 seje.

Pod društvene dejavnosti sodijo: kulturne prireditve in srečanja, mešani pevski zbor, plesna skupina »Zimzelenke«,  bralni krožek, krožek ročnih del in klekljarska sekcija, gledališka skupina, izleti in družabna srečanja, letovanja, družabne igre, skupina za postrežbo, informiranje članov in dopisništvo ter izobraževanje.

Načrtovane dejavnosti so bile v celoti realizirane. Lani smo se intenzivno pripravljali na obisk upokojencev z otoka Raba v mesecu aprilu, vendar gostov ni bilo zaradi vremenskih razmer. Srečanje je bilo v jeseni, ko je bil koncert našega pevskega zbora.

 Časovno so si dogodki sledili:

 Mesec JANUAR je po navadi na društvu pol dogajanj in sestankov v povezavi s poročili o delu za prejšnje leto in programi za naprej. Tako smo že pripravljali osnutke proslav za kulturni praznik in Dan žena. Tega meseca je naš pevski zbor sodeloval v programu ob priliki odprtja oddelka za demenco v DSO Kočevje.

FEBRUAR: 5.2. je bila na društvu proslava ob slovenskem kulturnem prazniku. Nastopili so: Mešani pevski zbor DU Kočevje, članice Bralnega krožka, ki so recitirale in pele Ježkove pesmi ob spremljavi kitare. Predstavila se je tudi Živka Komac in dva učenca Glasbene šole Kočevje. Skupina za postrežbo je vse obiskovalce in nastopajoče lepo pogostila. 9.2. je  Bralni krožek gostoval na proslavi v DSO Kočevje z Ježkovim recitalom. 13.2. je bilo srečanje literatov Dolenjske regije, ki sta se ga udeležili pesnica Živka Komac in Miroslava Klun. 14.2. smo organizirali pustovanje v gostišču Tušek. Naša skupina španskih plesalk je zasedla prvo mesto. 24.2. je bilo v sejni sobi društva organizirano predavanje »Vaje spomina«, ki ga je izvedlo Gerontološko društvo iz Ljubljane.

MAREC: 3.3. je bila proslava ob Dnevu žena. Nastopili so: Mešani pevski zbor društva, dve skupini otrok in njihovih vzgojiteljev VVZ Kočevje, ki so se predstavili z glasbeno plesno točko, duet Liljana in Željka, Laura Poplašen s saksafonom, program pa sta zaključila Tone Obranovič s kitaro in Marjan Miholič s harmoniko. Članice ročnih del so pripravile darilca za  vse prisotne žene (polstena mila). Skupina za postrežbo nas je prijetno presenetila z  obloženimi kruhki, pecivom in pijačo.  9.3. se je pevski zbor udeležil Revije »Kočevska poje«. Spomladanskega letovanja v Portorožu od 9.3. do 14.3. se je udeležilo 46 članov društva. 27.3. se je krožek ročnih del v večernih urah  udeležil projekta OŠ Stara cerkev »Noč pravljic« z Andersenom.  Večer so učencem popestrili z raznimi ustvarjalnimi delavnicami.

 APRIL: 1.4. smo se pripravili na akcijo Mercatorja »Radi delamo dobro«. Sodelovali so: VVZ Kočevje, Gasilsko društvo  Kočevje in DU Kočevje. Upokojenci smo z zbiranjem žetonov s strani kupcev zasedli tretje mesto in prejeli bon v vrednosti 100 €.

11.4. sta se članici krožka ročnih del  udeležili delavnice v OŠ Zbora odposlancev Kočevje na temo »stare igre«. 13.4. je bila na društvu delavnica »zasaditev balkonskega cvetja« v organizaciji Ljudske univerze Kočevje in Vrtnega centra Požar Kočevje. 1.4. so članice krožka ročnih del obiskale razstavo ročnih del Društva upokojencev Medvode.

MAJ: 15.5. sta Mešani pevski zbor in plesna skupina »Zimzelenke« sodelovala v programu ob praznovanju 10 letnice delovanja društva ŠENT Kočevje.

22.5. je bil zelo zanimiv izlet v Goriška Brda na češnje. Ogledali smo si tudi sledove I. svetovne vojne na Sabotinu.

26.5. so članice krožka ročnih del odšle na poučni izlet v Botanični vrt Ljubljana in Barje pod strokovnim vodstvom.

28.5. so naše društvo obiskali upokojenci iz Medvod, ki so bili na izletu po naših krajih in Kolpi. Lepo smo jih sprejeli in se družili.

30.5. so nas obiskali upokojenci iz Sežane, za katere smo organizirali ogled Kočevske.

JUNIJ – ni bilo dogodkov

JULIJ: 11.7. smo pripravili PIKNIK pri Brunarici v Dolgi vasi z bogatim kulturnim programom. Nastopili so: mešani pevski zbor društva, plesna skupina »Zimzelenke«, gledališka skupina in Tone s pevkama. Po programu smo lahko zaplesali ob glasbi tria »Srčev as«.  Tudi za jedačo in pijačo je bilo poskrbljeno.

AVGUST: 2.8. smo se udeležili tradicionalnega PIKNIKA članov društev upokojencev Dolenjske regije in Bele Krajine.

SEPTEMBER: letovanja na otoku Hvaru v kraju Jelsa od 7. do 15.9. se je udeležilo 96 članov našega društva. Partner pri letovanju je bila turistična agencija Relax, ki nas je tudi  popeljala na izlet po otoku.  Ob večerih je bilo poskrbljeno za plesno glasbo. Udeleženci so bili nad letovanjem navdušeni.

24.9. je bil letni koncert našega Mešanega pevskega zbora, ki ga uspešno vodi pevovodja Peter Berložnik. Zapeli so devet pesmi, kot gostje pa so nastopili še: ženska plesna skupina »Zimzelenke«, folklorna skupina iz Raba in varovanci VDC »Želva« Ljubljana s plesom in pesmijo.  Na koncertu so bili prisotni gosti člani društva upokojencev otoka Rab in iz Vinice. Po koncertu je sledilo prijetno druženje v avli. Koncert je pred številnim občinstvom potekal v Šeškovem domu in je lepo uspel. Goste iz Raba smo ta dan sprejeli že dopoldne in jim razkazali naše mesto.

30.9. so se Mešani pevski zbor, Bralni krožek in plesna skupina »Zimzelenke« predstavili na Festivalu za III. življenjsko obdobje v Cankarjevem domu v Ljubljani.

OKTOBER: 1.10. so se članice ročnih del predstavile na stojnici v ZDUS-ovem kotičku na festivalu za III. življenjsko obdobje v Cankarjevem domu v Ljubljani. Pripravile so delavnico »Cvet« iz suhega listja. Med obiskovalce so razdelile veliko propagandnega materiala o Kočevski, ki ga je dalo Turistično društvo Kočevje.

10.10. smo organizirali jesenski izlet »V Neznano«. Ogledali smo si Medvode in okolico ter Zbiljsko jezero. Izlet smo zaključili v gostišču ob jezeru s podpisom LISTINE O POBRATENJU  med DU Medvode in DU Kočevje. Sledil je tudi kulturni program: sprejem novih članov,  plesna skupina »Zimzelenke« s plesom »Igra življenja« in Gledališka skupina s skečem. Zabavni program so pripravili tudi člani DU Medvode. Pri podpisu Listine o pobratenju sta sodelovala tudi podžupan Občine Kočevje Roman Hrovat, predstavnik Občine Medvode  in poslanka v DZ RS za Kočevsko Marinka Levičar.

24.10. je na društvu potekala delavnica pletenja košaric v organizaciji Ljudske univerze Kočevje. Delavnico je vodil  Janko Marinč.  28.10. smo organizirali srečanje z najstarejšimi člani društva, in sicer v starosti 85 in več let. Udeležilo se ga je 40 teh članov. Pripravili smo jim prijazen sprejem, vesel kulturni program in pogostitev. Najstarejši člani društva so takšnega srečanja zelo veseli.

NOVEMBER: 4.11. je bila društvu delavnica klekljanja v organizaciji Ljudske univerze Kočevje. 5.11. so članice krožka ročnih del v Črnem potoku vodile delavnico pletenja copat ravno tako v sodelovanju z LU Kočevje z nazivom »oživljanje podeželja«. 7.11. sta se Mešani pevski zbor društva in plesna skupina »Zimzelenke« udeležila revije pevskih zborov »Jesen na podeželju« v Predgradu.  8.11. smo organizirali »Martinovanje« v Krasincu skupaj s člani Društva upokojencev Vinica.

DECEMBER: v tem mesecu  so na društvu potekala prednovoletna srečanja skupin, ki med letom pripomorejo k uspešni promociji našega društva. 9.12. smo bili člani društva gostje na sprejemu v Mestni kavarni, na katerega nas je povabil župan Občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič.  Srečanje je potekalo v sproščenem  in prijaznem vzdušju. Županu smo se zahvalili za to pozornost, kajti  upoštevati  in spoštovati starejše je lastnost neprecenljive vrednosti.

26.12. smo organizirali že tradicionalno »Silvestrovanje« članov društva v gostišču »Pugelj« v Ribnici, ki se ga je udeležilo 82 članov. Prireditev je spremljal bogat program in dobra glasba.

29.12. smo se udeležili novoletnega bazarja na ploščadi. Na odru so se predstavili: Mešani pevski zbor, Plesna skupina »Zimzelenke« in Gledališka skupina. Krožek ročnih se je predstavil z  delavnico »Škatlice  in zapestnice«.

 

Izobraževanje, dopisništvo in  informiranje

 Izobraževanje se članom društva ponudi v obliki predavanj in tečajev. V letu 2015 sta bila organizirana dva predavanja, tečaj za računalniško opismenjevanje pa poteka od januarja do vključno maja in od oktobra do decembra. Društvo ima v ta namen opremljeno učilnico s 4 računalniki. Tečaj traja mesec dni 2 x tedensko po 2 uri. V spomladanskem delu je tečaje vodil  dijak Gimnazije Kočevje Maks Vlašič, v jesenskem delu pa  tudi dijakinja Melani Jolič. Sodelovanje z Gimnazijo Kočevje in  njihovi dijaki  traja že 5 let, za kar smo vodstvu Gimnazije Kočevje in dijakom zelo hvaležni.

Dopisništvo je namenjeno seznanjanju občanov in drugih z delom in uspehi našega društva. Članki so objavljeni v »Vzajemnosti« ZDUS,  občinskem časopisu KOČEVSKA, Dolenjskem listu…. Sicer pa ima društvo za dopisovanje  s člani in drugimi vpeljano ELEKTRONSKO POŠTO duk@telemach.net.

Informiranje članov  se izvaja: s PROGRAMOM DELA, z radijsko oddajo za upokojence »Modri pristan«, z objavo obvestil na Radiu Univox Kočevje,  preko poverjenikov, na oglasnih mestih, s pisnimi obvestili in z objavo na spletni strani.

                                                                                                  Tatjana Novak, predsednica komisije društvenih dejavnosti

                                                                                                                                                                           

 Krožek ročnih del in klekljarska sekcija

 V tem krožku sodelujejo: Bauelke Nada, Debeljak Vika, Dulmin Danica, Gornik Lidija, Grže Erna, Jančič Ema, Kastelic Stanka, Klepac Mimica, Knez Bernarda, Lesič Vera, Lipovac Marica, Mohar Olga, Mušič Marinka, Nimac Vera, Novak Nada,  Pahulje Milena, Šoštarko Ivanka, Štefanič Marija, Tomše Jožica, Žagar Rezka, Žele Kristina in Novak Tatjana kot vodja skupine ročnih del.

V klekljarski sekciji sodelujejo: Bauelke Nada, Debeljak Vika, Gornik Lidija, Grabrovec Tončka, Grže Erna, Južnič Ana, Mušič Marinka, Pugelj Anica, Štefanič Marija, Tomše Jožica in Pantar Francka kot vodja te skupine.

Klekljarska sekcija se predvsem poglablja ob posameznem vzorcu in motivu, ki si ga izberejo. Sodelujejo na vseh razstavah in srečanjih, ki jih društvo organizira, z njihovimi izdelki pa krasijo en pano v sejni sobi društva.

Zelo zanimivo je bilo medgeneracijsko sodelovanje z učenci 7., 8. in 9. razredov Osnovne šole Stara cerkev 27.3.2015. Članice ročnih del so povabili na »noč pravljic z Andersenom«. Učenci to noč preživijo v šoli, članice pa so z njimi v poznih urah (od 20. do 24. ure) zapolnile večer z delavnicami krašenja pirhov, izdelavo piščančkov iz volne, peko kočevskih medenjakov in starih iger. Srečanje je minilo v prijetnem vzdušju.

 

Mešani pevski zbor

Leto 2015 je bilo za MePZ zelo uspešno,  saj je zastavljeni program v celoti izpolnil. Sodeloval je na društvenih in občinskih prireditvah,  se udeležil vseh pevskih revij v regiji in izpeljal samostojni koncert. Skupaj je bilo 14 nastopov, različnih po izvedbi kot tudi po vsebini. Za napredek in kvaliteto zbora skrbi zborovodja Peter Berložnik, ki je med pevci izredno priljubljen in cenjen, saj ima res pravi občutek za delo s starejšimi.  V pevskem zboru delujejo: Barbka Bižal – Kolar kot predsednica zbora,  Bojan Levstik,  Marija Rogale, Zofija Šterk, Špela Imešek,  Majda Vesel,  Vida Krapež, Rudi Gričar, Ljudmila Trdan, Ivan Trdan,  Leon Behin, Magda Behin, Nada Jakovac,  Emil Jakovac,   Ivan  Klepac,  Marija Kozina ,  Francka Miloševič,  Sonja Jurkovič,  Lucija Janež in   Ivan Kaplan.

MePZ je nastopal:

27.1. – odprtje dementnega oddelka DSO Kočevje

5.2.   –  proslava ob kulturnem prazniku na DU Kočevje

3.3.   –  proslava ob dnevu žena na DU Kočevje

7.3.   –  revija »Kočevska poje«

19.4. –  prireditev članov DU Kočevje v Šeškovem domu

8.5.   –  revija pevskih zborov društev upokojencev Dolenjske regije in Bele Krajine

15.5. –  prireditev ob 10-letnici »Šent« Kočevje

11.7. –  piknik članov DU Kočevje

24.9. –  3. samostojni koncert v Šeškovem domu

26.9. –  doživite Kočevsko 2015 – praznik mošta in divjačine

30.9. –  festival za III. življenjsko obdobje Cankarjev dom Ljubljana

28.10 – druženje članic in članov nad 85 let na DU Kočevje

7.11.  –  »Jesen na podeželju« v Predgradu

29.12. – prireditev »Veseli december«.

 

Nastopi Plesne skupine »Zimzelenke«

 V plesni skupini delujejo:  Liljana Črnkovič – vodja skupine, Irena Šercer, Marica Kraus,  Željka Jelenovič,  Tatjana Novak, Slavica Špehar,  Kristina Žele,  Bruna Volčjak,  Ivana Imenšek, Dragica Jalovec, Lučka Trope,  Lucija Janež, Halina Cvelbar, Francka Miloševič.

 

28.3. v Športni dvorani Kočevje – ples »Briljantina«

8.3. v Šeškovem domu Kočevje –              »

15.5. v dvorani »Gaj« Kočevje – 10 let. Šent – ples »Babice«

11.7. na pikniku članov DU – ples »Briljantina«

24.9. v Šeškovem domu – slavnostni koncert MePZ – ples »Igra življenja«

25.9.              »               Plesni klub Jasmin – ples                        »

27.9. »doživite Kočevsko«                           – ples                         »

30.9. Cankarjev dom Ljubljana                    – ples                         »

10.10. Medvode                                            – ples                        »

7.11.   Predgrad                                             – ples                        »

24.11. Šeškov dom Plesni klub Jasmin         – ples »Božičkovi škratki«

26.12. Gostišče »Pugelj« Ribnica                 – ples                       »

29.12. ploščad Kočevje                                 – ples                       »

 

Bralni krožek

V krožku delujejo: Marija Nanjara – vodja krožka, Anka Abramovič, Nevenka Križ,  Marija Sterniša, Jožica  Rus – Ponikvar, Mirica –  Klun Žerjav;  Ljudmila  Marentič in Ksenija Žagar.

Članice tega krožka se družijo vsako drugo sredo od 9,30 do 11. ure. Članice se dogovorijo  za vsebino dela krožka, saj jih druži predvsem želja po branju,  po pogovorih o prebranih knjigah in predstavljanju knjižnih novosti.  Srečanje v mesecu januarju so namenile predstavitvi prebranih knjig: Likovna teorija (o zanimivih likovnih tehnikah); Pavček: Imeti Živeti; Lojze  Selič: Začarana nevesta (družinska saga o kmečkem življenju na Štajerskem); Sara Diedl: Eskimo Limon 9 (o vključevanju Židov v nemško družbo); Krizmanić: Tkanje življenja (self-help priročnik); Pavčkove pesmi; Ana Jug Olip: Utihnile so ptice, utihnila je vas (o avstrijskih Korošcih); Ciril Zlobec: Zadnje pesmi; Danica Pardo: Tja čez gmajne, pesem moja; Ken Follet: Propad velikanov (zgod. roman); Tone Partljič: Starec za plotom …

V mesecu januarju, februarju in marcu so si sposodile  zbirko pesmi Frana Milčinskega Ježka (ob 100 letnici rojstva) in izbrane pesmi vključile in tematsko povezale v program za recital Ježkovih pesmi. Nekaj pesmi so zapele ob spremljavi kitare Mirice Klun Žerjav.  Recital so predstavile na proslavi kulturnega praznika na društvu, ob praznovanju Dneva žena v Domu starejših občanov Kočevje in na festivalu za III. življenjsko obdobje 30.9. v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Na srečanjih v prostorih društva  so izvajale predstavitve prebranih ljudskih pesmi in pesmi slovenskih pesmic Lili Novy, Neže Maurer in Svetlane Makarovič ter drugih. V mesecu decembru so izvajale branje ljudskih pesmi in izbor za program ob kulturnem prazniku naslednje leto.

 

Gledališka skupina

V skupini delujejo: Mira Letig – vodja skupine, Liljana Črnkovič, Živka Komac, Kristina Žele,Frida Bratovič, Slavica Krajc,  Željka Jelenovič,  Olga Koritnik in Dragica Jalovec.  Poglavitna naloga je uprizarjanje krajših iger, skečev in šal zabavne vsebine. Teme prilagajajo priložnostim, na katerih nastopajo. Prav tako same poskrbijo za koreografijo in pripomočke za izvedbo.

V letu 2015 je skupina sodelovala na prireditvah ob različnih priložnostih s skeči:

 • za 8. marec na društvu s skečem »Pri zdravniku«;
 • v mesecu aprilu na prireditvi v Šeškovem domu s skečem »Na sodišču«;
 • v mesecu juliju na pikniku pri Brunarici v Dolgi vasi s skečem »Šolske vragolije«;
 • v mesecu septembru v Šeškovem domu na koncertu MePZ DU Kočevje s skečem »Na sodišču«;
 • v mesecu oktobru na društvu – srečanje najstarejših članov s skečem »Na sodišču«
 • 5.11. na »Martinovanju  v  DSO Kočevje s skečem »Pri zdravnici«;
 • 7.11. v Predgradu ob srečanju pevskih zborov – z dvema skečema: »Pri zdravnici« in »Na sodišču«;
 • 8.12. v Mestni kavarni Kočevje na srečanju z županom Občine Kočevje s skečem »Kavarniški čvek«;
 • 26.12. na zabavi v gostišču »Pugelj« Ribnica  s skečem »Policisti poročajo« in Komac Živka posamezno;
 • 29.12. na ploščati Kočevje s skečem »šolske vragolije«.

 

Skupina za postrežbo

V skupini delujejo: Marija Kočevar – vodja skupine,  Vladimira Oberstar,  Kati Koren, Kristina Žele, Dragica Jalovec, Danica Dulmin, Irena Šercer, Ana Mavrin,  občasno pa tudi Kranjc Dragica in Helena Novak.

Pecivo in podobne dobrote napečejo članice: Marija Kočevar, Marija Štefanič, Marija Lipovac, Albina Ule, Urška Kuruzar in Marija Farkaš, občasno pa tudi še nekatere druge članice.

Skupina pripravi vse potrebno za pogostitev članov društva in gostov   s sladkimi dobrotami in podobno in tudi s pijačo na prireditvah društva. Vsako leto je teh prireditev najmanj 6.  Skupina je izredno delovna in  prizadevna,  številni udeleženci raznih srečanj so postreženi z dobrotami in z veliko prijaznosti.  Za vse kar te članice dobrega storijo smo jim iskreno hvaležni.

 

POROČILO KOMISIJE ZA ŠPORT IN REKREACIJO

 Komisija je delovala v sestavu: Jože Kozina, predsednik in člana Erika Miklič in Franci Beljan.

Na društvu so za člane organizirane  športne in rekreativne aktivnosti, kot so: balinanje, kegljanje,  kegljanje s kroglo na vrvici, streljanje z zračno puško, pikado, šah, smučanje, pohodništvo,  ribolov,  tenis in namizni tenis ter telovadba.  V športne aktivnosti je vključenih 270 članov, na tekmovanjih pa je sodelovalo 160 članov. V letu 2015 so bili doseženi dobri  rezultati, kot sledi:

 1. ŠIU PZDU DOLENJSKE IN BELE KRAJINE

– Veleslalom: ženske ekipno 2 mesto, nastopilo  8 ekip.

Ženske posamezno: 1 mesto Nada Lampe, 9. mesto Nevenka Skender.

Nastopilo  13 tekmovalk;

moški  ekipno : 3 mesto, nastopilo  9 ekip

moški posamezno:7 mesto Janez Košir, 8 mesto Milan Lampe.

Nastopili so še: Franc Miklič, Ivan Malnar, Stane Pogorelc in Roman Skende.  Nastopilo je 35 tekmovalcev.

– Kegljanje:     ženske ekipno 1 mesto, nastopilo  9 ekip.

Ženske posamezno: 1 mesto Angelca Potočnik, 2 mesto Anica Rihtar, 3 mesto  Marija Jerbič in 4 mesto Vera Janež. Nastopilo 36 tekmovalk.

Moški ekipno: 4 mesto, nastopilo 11 ekip

Moški posamezno: 9 mesto Bojan Drobnič. Nastopili so še: Jože Krapež, Franc  Šturm, Cveto Gornik in Franc Miklič. Skupno 44 tekmovalcev.

– Pikado:        ženske ekipno 2 mesto, nastopilo 27 ekip

Ženske posamezno: 3 mesto Erika Miklič, 5 mesto Milka Stevanič. Nastopile  so še: Angelca Žafran, Ivanka Šoštarko. Nastopilo 109 tekmovalk.

Moški ekipno: 7 mesto, nastopilo 27 ekip.

Moški posamezno: 10 mesto Rajko Tomše. Nastopili so še: Tone Obranovič, Franc Miklič, Štefan Šoštarko. Nastopilo 109 tekmovalcev.

– Streljanje z zračno puško:

ženske ekipno 2 mesto, nastopilo 7 ekip

ženske posamezno: 4 mesto Stanka Kep, 7 mesto Marija Zalar. Nastopile so še:

Marjana Janež in Nada Učakar. Nastopilo 28 tekmovalk.

Moški ekipno 1 mesto, nastopilo 20 ekip.

Moški posamezno: 8 mesto Franci Beljan, 9 mesto Janez Česnik. Nastopila sta  še: Ivan Klun in Branko Krese. Nastopilo 79 tekmovalcev.

– Šah:        ekipno 2 mesto, nastopilo 10 ekip

Posamezno: najboljša 3 deska Mirko Čuk, najboljša 4 deska Franc Miklič.  Nastopila sta še: Franc in Zdravko Volf. Nastopilo 40 tekmovalcev.

– Balinanje:     ženske ekipno 2 mesto, nastopilo 14 ekip. Nastopile: Anica Rihtar, Vera Janež,

Marija Petrovčič, Kristina Legan in Majda Klepac.

Moški ekipno 1 mesto, nastopilo 16 ekip. Nastopili so: Franc Miklič, Veljko

Lavrič, Jože Henigman, Zdravko Loknar in Bojan Drobnič.

– Športni ribolov:

Ekipno 9 mesto, nastopilo 9 ekip. Nastopili so: Miloš Praščevič, Marjan Janež,

Slavko Resman in Mirko Južnič.

– Kegljanje s kroglo na vrvici:

ženske ekipno 10 mesto, nastopilo 11 ekip. Nastopile: Marija Petrovčič, Majda

Klepac, Milena Perko, Angelca Žafran in Bruna Volčjak. Nastopilo 55 tekmovalk.

Moški ekipno 7 mesto, nastopilo 12 ekip.

Moški posamezno: 10 mesto Rajko Tomše. Nastopili so še: Franc Miklič, Jože

Krapež, Zdravko Loknar in Franc Šturm. Nastopilo 57 tekmovalcev.

– Orientacijsko pohodništvo:

ekipno 5 mesto, nastopilo 20 ekip. Nastopili so: Erika Miklič, Angelca Žafran,

Cveto Gornik, Franc Šturm in Franc Miklič.

 

SKUPNI REZULTATI

40. ŠIU PZDU DOLENJSKE IN BELE KRAJINE:

– ženske:      1 mesto, nastopilo 28 društev

– moški:         1 mesto, nastopilo 31 društev

– skupno ženske in moški :    1 mesto, nastopilo 32 društev.

 

ŠPORTNE IGRE ZDUS 2015

 – Kegljanje

ženske ekipno 11 mesto, nastopilo 12 društev.

Ženske posamezno:

12 mesto Vera Janež, 21 mesto Angelca Potočnik,

27 mesto Anica Rihtar in 48 mesto Marija Jerbič. Nastopilo 48 tekmovalk.

– Streljanje z zračno puško:

moški ekipno 6 mesto, nastopilo 13 društev

moški posamezno 2 mesto Branko Krese, 31 mesto Ivan Klun,

32 mesto Franci Beljan in 38. mesto Janez Česnik

– Balinanje:

moški ekipno 6 mesto, nastopilo 15 društev. Nastopili so:

Franc Miklič, Zdravko Loknar, Jože Henigman in Bojan Drobnič

TEKMOVANJA – mednarodni nivo

– balinanje:      moški 1 mesto mednarodni turnir v organizaciji BK Sodček. Nastopili so:

Franc Miklič, Zdravko Loknar, Jože Henigman in Bojan Drobnič.

TEKMOVANJA – medobčinski nivo

 Moški 3 mesto, turnir v organizaciji DU Draga. Nastopili so: Franc Miklič,

Zdravko Loknar, Jože Henigman in Dore Goljevšček;

ženske 4 mesto – turnir v organizaciji DU Sodražica. Nastopile so: Anica

Rihtar, Vera Janež, Marija Petrovčič, Milena  Perko in Majda Klepac;

Ženske 3 mesto – memorial članic DU Draga. Nastopile so: Marija Petrovčič,

Milena Perko, Majda Klepac in Kristina Legan.

TEKMOVANJA – občinski nivo

Moški 1 mesto – rekreacijska liga 2015 v balinanju. Nastopili so: Franc Miklič,

Jože Krapež , Jože Henigman, Dore Goljevšček, Milena Perko in Bojan Drobnič.

Moški 3 mesto – rekreacijska liga 2015 v kegljanju. Nastopili so:Cveto Gornik,

Franc Miklič, Jože Krapež, Franc Šturm, Vito Padovac in Melani Jolič.

TEKMOVANJA – društveni nivo 

– prvenstvo DU Kočevje  za leto 2015 v balinanju M + Ž

moški : 1 mesto Jože Krapež, 2 mesto Martin Kajfež, 3 mesto Franc Miklič,

                  4 mesto Hinko Jarni. Nastopilo 8 tekmovalcev.

Ženske:1 mesto Milena Perko,2 mesto Marija Petrovčič, 3 mesto Majda Klepac

                        4 mesto Anica Rihtar. Nastopilo 8 tekmovalk.

Komisija za šport in rekreacijo je razglasila  VERO JANEŽ za ŠPORTNICO LETA in FRANCA MIKLIČA za ŠPORTNIKA LETA

 

ŽENSKA SKUPINA ZA REKREACIJO

 Na društvu  že vrsto let deluje ženska skupina za rekreacijoVsako sredo telovadijo v telovadnici Osnovne šole »Ljubo Šercer« v Kočevju pod vodstvom Marije Kočevar. Rekreacijskih vaj se udeležujejo: Marija Žagar, Angelca Jurkovič, Erna Grže, Mira Oberstar, Marica Logar, Katica Koren, Marija Kozina, Nada Knez, Irena Šercer, Helena Goljevšček, Jožica Tomše, Angelca likar, Dragica Kranjc, Bernardka Novak, Marija Rogale, Milena Pahulje in Jožica Kovač.

Izvajajo vaje, primerne starosti in zmožnostim vsake posameznice, poleg tega se prijetno družijo. Vsekakor je pohvalno, da udeleženke  z gibanjem pripomorejo k svojemu boljšemu zdravju.

                                                                                            Jože Kozina, predsednik komisije za šport in rekreaacijo

                                                                                                                                                               

 POROČILO KOMISIJE ZA SOCIALNE IN HUMANITARNE ZADEVE

 Komisija je delovala  v sestavu: Irena Šercer, predsednica in člani: Milka Špehar, Marija Jerbič, Majda Klepac in Albina Ule. Irena Šercer tudi opravlja nalogo koordinatorice pri izvajanju projekta »Starejši za starejše …….« pod vodstvom Zveze društev upokojencev Slovenije. Njena namestnica v istem projektu je Milka Špehar. Društvo upokojencev Kočevje je k izvajanju tega projekta pristopilo leta 2007. Od takrat dalje so bili sprejeti prostovoljke in prostovoljci za opravljanje dela s starejšimi občani na terenu oz. na njihovih domovih. To humano delo opravljajo prostovoljke in prostovoljci: Gojko Bunjevac, Jožica Činkelj, Stanko činkelj, Boža Dulmin, Lidija Grgurič, Dragica Jalovec, Majda Klepac, Vlado Kočevar, Janez Konda, Fanika Kordiš, Branko Košorog, Angela Kotnik, Dragica Kranjec, Urška Kuruzar, Vida Lambert, Anton Malnar, Frančiška Miloševič, Vera poje, Marija Resnik, Irena Šercer, Ljudmila Špehar, Albina Ule, Urh Ivanka, Ksenija Žagar Komljen in Kristina Žele.

Namen izvajanja projekta »Starejši za starejše ….« je obiskati čim več občanov, starejših nad 69 let, jim nuditi pomoč in s tem pripomoči, da čim lepše preživljajo čas na svojem domu, v domačem okolju in skupaj s svojimi sorodniki.

V letu 2015 je bilo opravljenih 513 obiskov, od tega: 9 prvih in 503 ponovnih. V okviru obiskov je bilo nudenih 518 pomoči in sicer: druženje 308, drugo 8, sprehodi 43, prevozi 8, pomoč pri hišnih opravilih 13, dostava iz trgovine 7, dostava hrane 12, humanitarni paketi 86, pomoč pri osnovnih opravilih 31 in družabne igre 2.

Oktobra je bilo v prostorih društva organizirano srečanje članov društva, starejših od 85 let. Ob novoletnih praznikih so prostovoljke obiskale in obdarile vse člane društva v starosti 80 in več let.  Lani je bilo obdarjenih 270 naših članov. Obiskani pa so bili tudi mlajši upokojenci, ki so bolni, osamljeni in še posebej  potrebni pomoči.

V spomladanskem in jesenskem času so  bila organizirana predavanja  za prostovoljke in prostovoljce  o različnih problemih, ki se pojavljajo v starosti. Junija je bilo srečanje prostovoljk in prostovoljcev Dolenjske regije in Bele Krajine ter Severnoprimorske regije v Kanalu ob Soči v organizaciji Zveze društev upokojencev Slovenije. Tega srečanja so se udeležili tudi naši prostovoljci in prostovoljke. Jeseni je bilo organizirano srečanje  v Sežani z namenom izmenjave izkušenj, istočasno pa je bil to tudi izlet  po Primorski in v Trstu.

Z izvajanjem projekta  »Starejši za starejše ….« bo društvo nadaljevalo in s prizadevnimi prostovoljci in prostovoljkami  poskušalo  obiskati in pomagati čim več starejšim občanom.

Društvo je pri izvajanju tega projekta zelo uspešno, zato si prostovoljke in prostovoljci zaslužijo vse priznanje in zahvalo za njihovo prizadevno in humano delo. Hvala vsem.

 

                                                                                    Irena Šercer, predsednica komisije za socialne in humanitarne zadeve

                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 77 times, 1 visits today)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja