Sprememba v vodstvu DU Kočevje

Prvo leto mandatnega obdobja 2016-2020 je prišlo do spremembe v vodstvu društva. Dne 20.3.2016 je predsednik Bojan Levstik podal odstopno izjavo z mesta predsednika društva. Svoj odstop je utemeljil s poslabšanjem zdravstvenega stanja, saj so nedavni zdravniški pregledi pokazali, da je njegova bolezen srčnega popuščanja napredovala do te mere, da se  mora odpovedati vsem naporom in stresnim situacijam ( prav ti pa so stalnica pri delu v društvu).

Nadzorni odbor  DU Kočevje je  na 3.seji  21.3.2017 obravnaval predsednikovo odstopno izjavo in pripravil predlog za nadomestne volitve , ki naj bi se izvedle na seji predstavnikov občnih zborov društva,  napovedani za 22.3.2017. Namreč, v skladu z 32.členom Pravil društva PREDSTAVNIKI ZBOROV ČLANOV ODLOČAJO O VSEH ZADEVAH, ZA KATERE JE PRISTOJEN ZBOR ČLANOV, torej lahko opravijo volitve predsednika . Nadzorni odbor je predlagal, da se za preostalo mandatno obdobje treh let oz. do leta 2020 imenuje Jožeta Kozino. Imenovani je bil aktivno vključen v delo društva že od leta 2004, ko je bil prvič izvoljen v izvršni odbor društva, nato še leta 2008 in 2012. zelo uspešno je vodil področje športa. Pod njegovim vodstvom so člani društva dosegali dobre športne rezultate v občini Kočevje, kakor tudi v pokrajinski zvezi društev upokojencev Dolenjske in Bele Krajine. S svojim delom je veliko prispeval k napredku društva, predvsem pa zelo dobro pozna delovanje društva.

Sledila je  izredna seja Izvršnega odbora DU  Kočevje, dne 22.3.2017, kjer so obravnavali in sprejeli odstopno izjavo Bojana Levstika na funkcijo predsednika DU Kočevje. Sprejet je bil tudi  predlog Nadzornega odbora, da predstavniki zborov opravijo nadomestne volitve, za novega predsednika pa se predlaga Jožeta Kozino.

 

                                                                                                                                         Z A P I S N I K

                                              SEJE PREDSTAVNIKOV OBČNIH ZBOROV DRUŠTVA Z DNE 22.03.2017 ob 16.00 uri v sejni sobi društva.

Prisotni: Tone Obranovič, Vlado Kočevar, Angela Kotnik, Kristina Žele, Ivanka Peček, Milan Trope, Gojko Bunjevac, Dragica Jalovec, Jožica Kovač, Branko Košorog, Milka Marentič, Živka Komac, Halina Cvelbar, Imenšek Ivana.

Ostali prisotni: Bojan Levstik predsednik društva, Barbka Bižal Kolar podpredsednica društva, Ana Kosten predsednica nadzornega odbora društva, Jože Kozina kandidat za predsednika društva in Marija Jerbič zapisnikarica.

Seje se udeležil tudi predsednik PZDU Dolenjske in Bele Krajine Jože Jazbec.

Sejo je pričel predsednik društva Bojan Levstik  in predlagal, da se dnevni red dopolni z dvema novima točkama, tako je DNEVNI RED naslednji:

 1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika,
 2. Poročilo o delu društva za leto 2016,
 3. Obravnavanje zaključnega računa društva za leto 2016,
 4. Poročilo nadzornega odbora,
 5. Razprava po poročilih in sklepanje o sprejemu predlogov pod točko2., 3. in 4.,
 6. Program dela za leto 2017,
 7. Finančni plan za leto 2017,
 8. Obravnavanje odstopne izjave Levstik Bojana na funkcijo predsednik DUK,
 9. Izvedba nadomestnih volitev predsednika društva za preostalo mandatno obdobje oz. do rednih volitev leta 2020,
 10. razno

Predlog dnevnega reda je bil sprejet brez pripomb.

Iz evidence prisotnih je  ugotovljeno, da je na seji prisotnih 14 delegatov od skupno 19.

 Ad1) Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika. Predlog je podal predsednik in ki je sledeč:

 1. Delovno predsedstvo:     Barbka Bižal Kolar   –  predsednica

Gojko Bunjevac      –  član

Ivanka Peček          –  članica

 1. Zapisnikarica:                  Marija Jerbič
 2. Overovatelja zapisnika: Kočevar Vlado in Imenšek Ivana

Predlog predsednika je bil sprejet brez pripomb.

Predsednica delovnega predsedstva Barbka Bižal Kolar se je zahvalila za zaupanje in nadaljevala sejo po dnevnem redu.

Ad 2) Poročilo o delu društva je podal predsednik društva Bojan Levstik in je priloženo temu  zapisniku.

Ad 3) O zaključnem računu je poročal predsednik društva Bojan Levstik. Povedal je, da je računovodkinja podrobno obrazložitev zaključnega računa podala na seji nadzornega odbora dne 13.03.2017.. Zaključni račun je priložen temu  zapisniku.

Ad 4) poročilo je podala predsednica NO Ana Kosten in je priloženo zapisniku

Ad 5) v razpravo se je najprej vključil predsednik PZDU Jože Jazbec, ki je pohvalil dosedanje delo društva, ki je med najbolj aktivnimi in uspešnimi v pokrajini, tako na športnem področju, na področju sociale, na kulturnem področju in v zadnjem času tudi na področju pohodništva.   Pohvalil je  tudi  vse  pripravljene dokumente okrog finančnega poslovanja, še posebej je pohvalno dobro sodelovanje z občino. Glede neizkoriščenih občinskih sredstev za investicije pa je menil, da je sicer škoda, da jih nismo izkoristili in predlagal, da se v letu 2017 zadeve poskuša urediti pozitivno za društvo.

V razpravo se vključil Jože Kozina, ki je v imenu komisije za šport, rekreacijo in gibanje pri ZDUS in PZDU Dolenjske in Bele Krajine čestital za uspešno delo v letu 2016 z željo za še bolj uspešno leto 2017.

V nadaljevanju je  Milan Trope pohvalil nadzorni odbor za njegove ugotovitve.

Na osnovi poročil in razprave se sprejmejo naslednji

 

                                               S K L E P I:

 1. Sprejme in potrdi se poročilo o delu društva za leto 2016.
 2. Sprejme se poročilo nadzornega odbora in potrdi zaključni račun društva za leto 2016.

 

Ad 6) Program dela za leto 2016 so delegati prejeli z vabili. Podrobno obrazložitev je podal še predsednik društva, ki je v uvodu poudaril, da je program obravnaval in ga potrdil Izvršni odbor.  Program je priložen temu zapisniku. Prejmejo ga tudi vsi člani društva ob plačilu članarine.

                                               S K L E P:

Potrdi se program dela društva za leto 2017.

 

Ad 7) Finančni plan za leto 2017  so delegati prejeli z vabilom. Dodatno ga je na seji obrazložil še predsednik društva Bojan Levstik.

Predsednica nadzornega odbora je predlagala, da se prihodki za investicije in prav tako odhodki povečajo na 7.500 €.  Opravi se prijava na razpis za občinska sredstva in izračun stroškov ogrevanja s toplotno črpalko v primerjavi z ogrevanjem preko toplovoda.

V razpravi so sodelovali še Milan Trope, Imenšek Ivana, Barbka Bižal Kolar in sicer predvsem okrog financiranja plesne skupine Zimzelenke

 

S K L E P:

 1. Potrdi se finančni plan za leto 2017 s popravkom na postavki investicije, in sicer se prihodki in odhodki povečajo na 7.500 €.
 2. Uredijo se zadeve s Plesnim klubom Jasmin okrog plačevanja vadnine.

 

Ad 8) Obravnavanje odstopne izjave Bojana Levstika s funkcije predsednika DUK. Po krajši razpravi je bil soglasno sprejet

 

S K L E P:

 1. Sprejme se odstopno izjavo Levstik Bojana na funkcijo predsednika Društva upokojencev Kočevje na njegovo željo,
 2. Levstik Bojana se razreši funkcije predsednika Društva upokojencev Kočevje z dnem 22.3.2017

Ad 9)  izvedba nadomestnih volitev predsednika društva za preostalo mandatno obdobje oz.  do rednih volitev leta 2020. Na predlog Nadzornega odbora društva je Izvršni odbor na svoji izredni seji predlagal, da se za predsednika društva za dokončanje mandatnega obdobja, to je do naslednjih volitev leta 2020 izvoli kandidata Kozina Jožeta. Po krajši razpravi je bil soglasno sprejet

S K L E P:

Za predsednika Društva upokojencev Kočevje se za dokončanje mandatnega obdobja do leta 2020, ko bodo redne volitve, izvoli kandidata Jožeta Kozino. Funkcijo predsednika DU Kočevje imenovani nastopi z dnem izvolitve.

Novoizvoljeni predsednik se je zahvalil za zaupanje in povedal, da je bil kandidat že ob rednih volitvah, pa mu je bolezen preprečila kandidaturo. Na kandidaturo je pristal ob pogoju, da mu bo pri delu v primeru potrebe pomagala Ana Kosten, le-ta mu je pomoč obljubila.

Novemu predsedniku je čestital za izvolitev tudi predsednik PZDU Jože Jazbec in še enkrat poudaril njegovo delo v organih PZDU in ZDUS predvsem je bil uspešen na športnem področju.

Ad 10) Predsednik PZDU Jože Jazbec je še enkrat poudaril dosedanje delo Jožeta Kozine in mu ob tej priliki izročil priznanje ZDUS.

Ob zaključku je novoizvoljeni predsednik Jože Kozina povedal še, da je dobil sposobno in pridno podpredsednico.

Dosedanji predsednik Bojan Levstik je ob zaključku poudaril, da je celoten tim dober, da zaposleni delajo samostojno.

Predsednica delovnega predsedstva se je dosedanjemu predsedniku zahvalila za delo in mu zaželela veliko zdravja.

 

Zapisala Barbka

 

 

 

 

(Visited 27 times, 1 visits today)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja