SO LETA MINILA………….od 2011-2020 … 4 del

Čas od 2011 do 2020 – RAZCVET AKTIVNOSTI IN DEJAVNOSTI

Praznovanje 60 letnice obstoja društva je bilo 27.9.2010 nadvse veličastno v športni dvorani Kočevje ob prisotnosti več kot petsto članov in povabljenih gostov. Društvo je za ta jubilej prejelo VELIKO PLAKETO od Zveze društev upokojencev Slovenije, na praznik Občine Kočevje, pa ZLATO PRIZNANJE Občine Kočevje.

Obdobje zadnjih 10 let je bilo izredno napredno. Vodstvo društva je sledilo napredku v družbi in vpeljalo precej novosti.

V letu 2011 je bilo obnovljeno balinišče , ki so ga člani društva pričeli z veseljem uporabljati.

Tega leta je bilo na novo vpeljano druženje s člani društva v starosti 85 +. V času festivala za tretje življenjsko obdobje so se člani in članice društva predstavile v Cankarjevem domu z delavnicami in razstavami svojih izdelkov in umetniških stvaritev. Po dogovoru z županom so članice krožka ročnih del pričele plesti copatke za novorojenčke občine Kočevje, Invalidsko podjetje »Želva«, ki deluje v stavbi društva, izdeluje ustrezno embalažo. Letno napletejo okrog 220 parov copatk. Iz poročila za obdobje 2008 do 2011 je razvidno, da je društvo organiziralo 3 izlete v tujino in 24 izletov po Sloveniji. Številčna udeležba: avtobusni izleti skupaj 2576 udeležencev, letovanja 570 udeležencev in kulturne prireditve 571 udeležencev.

Srečanje članic in članov DU 85 + 

         Copatki za novorojenčke

Ustvarjalni krožek ročnih del je leta 2009 prevzela Tatjana Novak, ki je poleg utečenih, uvedla še druge ustvarjalne tehnike. Koncem leta 2011 je pričel delovati klekljarski krožek. Na področju športa in rekreacije se je število udeležencev močno povečalo in leta 2011 beležimo 200 udeležencev. Za športnike je društvo v obravnavanem obdobju nabavilo drese, trenirke in ustrezne jopiče za strelce ter lepo obnovilo in uredilo prostore za rekreacijo. Vsako leto se, po sklepu izvršnega odbora, proglasi najboljšo športnico in športnika leta.

Aprila 2012 je bilo volilno leto, izvoljeno je bilo novo vodstvo v sestavu: Ana Kosten –predsednica, Tone Obranovič – podpredsednik, Andreja Bartol – tajnica; za člane pa: Jože Kozina, Nevenka Križ, Leon Behin, Vlado Kočevar, Franc Merhar, Ivanka Peček, Janez Zgonec in Jelka Zadnik.

              Izvršni odbor 2012 – 2016

Društvo je pri svojem delovanju še naprej povezano s Pokrajinsko zvezo društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine in v Zvezo društev upokojencev Slovenije. V organe obeh zvez so izvoljeni tudi naši člani. Na področju občine društvo sodeluje z: Ljudsko univerzo Kočevje, Gimnazijo Kočevje, Glasbeno šolo Kočevje, Turističnim društvom Kočevje, Javnim skladom za kulturo – Območno enoto Kočevje, Športno zvezo Kočevje, Osnovnimi šolami Zbora odposlancev, Stara cerkev in šolo ob Rinži Kočevje, Vrtci, RK Kočevje, Centrom za socialno delo Kočevje in tudi z nekaterimi društvi v Občini Kočevje. V sodelovanju z navedenimi so bila izpeljana številna srečanja in delavnice tudi na medgeneracijskem nivoju.

Sodelovanje in povezovanje z društvi upokojencev izven občine Kočevje se je v tem obdobju močno povečalo. Že v letu 2012 so bili navezani stiki in se od takrat dalje vsako leto organizirajo srečanja z upokojenci otoka Rab. Vpeljano je bilo sodelovanje z društvi upokojencev Vinice, Sežana, Gabrje na Dolenjskem, Kostel, Draga, Loški potok, MORS Ljubljana, Rogoznica pri Ptuju, Crikvenica in Medvode.

V obravnavanem obdobju je bil razvoj društva v polnem razmahu. Pomembnejši dogodki: – v letu 2012; – ustanovitev mešanega pevskega zbora; – občni zbor članov in volitve v organe društva; – društvo podelilo PLAKETO DRUŠTVA Občini Kočevje za 10-letno uspešno in plodno sodelovanje; -organizirano srečanje prostovoljk in prostovoljcev projekta »Starejši za starejše ….« Dolenjske regije, Bele krajine in Severnoprimorske regije v Kočevju pod pokroviteljstvom Občine Kočevje. Poleg 400 udeležencev je srečanje pozdravil tudi takratni predsednik R Slovenije dr. Danilo Türk; – v mesecu novembru zgrajena streha nad baliniščem; – izdelan logotip društva; v letu 2013: – program dela prvič natisnjen v tiskarni na formatu A5; – ustanovljen literarno bralni krožek; – ustanovljena plesna skupina »Zimzelenke«; – Pokrajinski muzej Kočevje je na pročelju stavbe društva namestil tablo z navedbo zgodovinske pomembnosti te stavbe; – septembra organiziran dan odprtih vrat na društvu z istočasno otvoritvijo strehe nad baliniščem; v letu 2014: – ustanovljena gledališka skupina »Kofetarce in fotografski krožek; – OD 1.6.2014 DALJE JE Društvo upokojencev na pristojnem ministrstvu registrirano kot HUMANITARNA ORGANIZACIJA; v letu 2015: – podaljšana najemniška pogodba z Invalidskim podjetjem »Želva« Ljubljana za nadaljnjih 10 let; – društvo je bilo registrirano pri AJPESU kot prostovoljska organizacija in se za izvajanje svoje prostovoljske aktivnosti lahko prijavlja na razpise za pridobitev sredstev za te namene; v letu 2016: – društvo je bilo organizator 14. revije pevskih zborov Dolenjske in Bele Krajine, ki se je odvijala v športni dvorani v Kočevju z udeležbo 200 pevcev in pevk; ob koncu vsakega leta srečanje članov društva z županom Občine Kočevje dr. Vladimirjem Prebiličem.

Srečanje prostovoljcev  v Športni dvorani v Kočevje

     Podpis listine o pobratenju DU Kočevje in DU Medvode

Leto 2016 je bilo volilno leto, izvoljeni so bili novi organi društva. Delo društva je prevzel izvršni odbor v sestavu: Bojan Levstik – predsednik, Barbka Bižal Kolar – podpredsednica, Marija Jerbič – tajnica, Milan Križaj, Irena Šercer, Nevenka Križ, Tatjana Novak, Liljana Črnkovič, Ivan Novak, Sonja Jurkovič in Štefan Šoštarko. Tega leta je po 23 letih prenehal opravljati delo hišnika in gospodarja na društvu Vlado Kočevar. Iskrena hvala za uspešno in dobro opravljeno delo. Novi hišnik in gospodar je Štefan Šoštarko.

Ob izteku mandata od 2012 do 2016 je dotedanje vodstvo podalo poročilo tudi o finančnem poslovanju. Poudarilo je, da je društvo pridobivalo sredstva: s članarino, z najemnino, odobrenih sredstev iz razpisov občine za investicije in investicijsko vzdrževanje, kulturo, šport in humanitarno socialne namene. V letu 2015 je društvo kot registrirana humanitarna organizacija, na osnovi prijave na razpis, prejela sredstva od Fondacije invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) za investicijsko vzdrževanje stavbe društva. Za izvajanje projekta »Starejši za starejše …« sredstva prispeva tudi Zveza društev upokojencev Slovenije.

Izvršni odbor 2016

        Revija pevskih zborov v Kočevju

V obravnavanem štiri letnem obdobju so bili ustvarjeni dokaj visoki prihodki: leto 2012 –43.452,00; leto 2013 – 41.762,00; leto 2014 – 41.531,00; leto 2015 – 50.049,00 EUR. Vsako leto je bilo po zaključnem računu izkazano pozitivno stanje in vedno prenesena sredstva za začetek poslovanja v naslednjem letu. Navedena realizacija prihodkov je društvu omogočala dobro poslovanje na gospodarskem področju, ravno tako so bila razporejena sredstva za kritje stroškov aktivnosti članov. Na gospodarsko stanovanjskem področju so bila v zadnjem desetletju izvršena sledeča dela: 2012 – izgradnja temeljev in nosilnih stebrov za streho nad baliniščem, plačan komunalni prispevek ter opravljena razna vzdrževalna dela; leto 2013 – izgradnja strehe nad baliniščem, zidarska dela na balinišču, geodetske storitve, kegljišče na vrvici, pleskanje stene na stavbi; leto 2014: dokončna izvedba investicije – streha nad baliniščem, dodatna vgradnja lesene konstrukcije, izdelava potrebne dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja, nabava računalniških naprav za pisarno; leto 2015 – vzdrževalna dela na strehi društvene stavbe, namestitev ograje okrog zemljišča, napeljava vode in namestitev omaric pred sanitarijami, nakup zemljišča za razširitev balinišča in razna manjša vzdrževalna dela zunaj in znotraj stavbe – SKUPAJ VLOŽENA SREDSTVA ZA IZVEDBO NAVEDENIH DEL 46.849,00 EUR.

Otvoritev strehe nad baliniščem

V letu 2017 je v vodstvu društva prišlo do spremembe. Z delom je prenehal predsednik Bojan Levstik, na novo je bil za predsednika izvoljen Jože Kozina.

Izvršni odbor 2017-2020

Pod vodstvom predsednika Jožeta Kozine se je v letih od 2017 do 2020 izvršilo pomembne investicije. Posodobljen je bil način ogrevanja stavbe z vgradnjo toplotne črpalke; za starejše člane je bilo vgrajeno osebno dvigalo; izvršena je bila zamenjava nadstreška nad vhodom v stavbo; nakup in vgradnja oljne cisterne v kotlovnici; izgradnja druge steze na balinišču ter manjša vzdrževalna dela, opravljena s prostovoljnim delom nekaterih članov društva (obnova zunanjega skladišča, vrat v notranjosti stavbe, mrežna zaščita toplotne črpalke, namestitev folij za radiatorji, brušenje in barvanje nosilnih stebrov strehe nad baliniščem, obnova zunanje terase, namestitev polic za knjižnico ter še številna manjša vzdrževalna dela). Na stanovanjskem področju so bila, v skladu z vsakoletno prioritetno listo, razdeljena prosta stanovanja. Društvo še vedno razpolaga z 22 stanovanji, ki so sicer v lasti Nepremičninskega sklada Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije.

Na področju društvenih dejavnosti so se odvijali številni dogodki. Vsako letni program delaje bil zelo obsežen. Posamezni vodje sekcij in krožkov so zelo prizadevno organizirali in vodili planirane dogodke. Izleti, letovanja, praznovanja, proslave, delavnice, predavanja, radijska oddaja, kulturne prireditve …… so si sledili drug za drugim. Na društvu se ni mirovalo, v vseh prostorih se je vedno kaj dogajalo. Čutiti je bilo zadovoljstvo članstva, zato je bila udeležba na vseh dogodkih polno številna. Podrobna poročila o tem so napisali posamezni vodje. Zelo so zanimiva in poučna, so odraz prizadevnosti aktivnih članov in zadovoljstva udeležencev. Natisnjena so v nadaljevanju tega zgodovinskega pregleda.

Rekreativni šport je za upokojence izjemnega pomena. Zato je društvo že od ustanovitve dalje temu posvečalo veliko pozornosti. Število športnih aktivnosti se je postopoma povečevalo, odvisno od zagotavljanja pogojev. Ob praznovanju 70 letnice se lahko pohvalijo z organiziranjem in izvajanjem sledečih panog: balinanje, kegljanje, kegljanje s kroglo na vrvici, streljanje z zračno puško, pikado, šah, petanka, pohodništvo, športni ribolov, smučanje, tenis in namizni tenis in telovadba. V zadnjih dveh desetletjih so člani društva dosegali zelo dobre rezultate. Podrobno poročilo o tem je v nadaljevanju tega pregleda.

Priznanje ZDUS za najbolj aktivno in najuspešnejše društvo v PZDU Dolenjske in Bele Krajine

Že v letu 2007 se je društvo priključilo izvajanju projekta »Starejši za starejše za boljšo kakovost življenja doma«. Pod okriljem ustanovitelja Zveze društev upokojencev Slovenije se izvaja prostovoljstvo z obiskovanjem in nudenjem pomoči ostarelim, onemoglim, bolnim, osamljenim. Na društvu se je v to humano aktivnost vključilo 29 prostovoljk in prostovoljcev, ki vsako leto opravijo obsežno delo. Samo v letu 2019 so opravili čez 500 obiskov na domu in ob tem nudili 724 pomoči, kot so: druženje, sprehodi, prevozi, dostava iz trgovine, humanitarnih paketov in drugo. Vsako leto je na društvu organizirano srečanje s člani 85 + s kulturnim programom, pogostitvijo in kramljanjem. Ob koncu vsakega leta se z darili in čestitko obišče člane društva v starosti 80 in več let.

V zadnjem desetletnem obdobju je društvo doseglo vrhunec v vseh aktivnostih. Takratni predsednik ZDUS Tone Donko je ob obisku društva v Kočevju dejal – »Vaše društvo je kot mercedes med avtomobili«. In res je tako. Ob praznovanju 70 letnice se lahko ozremo na čudovito stavbo društva vilo Krauland in njeno popolno urejenost, ki je plod izjemnih prizadevanj vseh dosedanjih vodstev od ustanovitve dalje. Dobro organizirane društvene, športne, humanitarne in druge aktivnosti pa nudijo članom številne možnosti udejstvovanja.

  Nastop varovancev Želve

S posebno pozornostjo se je treba ozreti nazaj še v leto 2001 in na skupni dogovor, ki sta ga takrat sklenili Društvo upokojencev Kočevje in »Želva«, podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov d.o.o. Ljubljana o najemu spodnjih prostorov v stavbi društva za odprtje varstveno delovnega centra za izvajanje storitev – varstva in zaposlitve oseb s posebnimi potrebami. Od takrat je minilo skoraj dvajset let dobrega in prijetnega sodelovanja tako z vodstvom podjetja kot tudi z varovanci v Kočevju. Skupna praznovanja in nastopi na praznikih društva dokazujejo, da je naše prijateljstvo na pravi poti za nadaljevanje.

In ob koncu – naj se korona virus čim prej umakne, da bo ponovno vstopilo življenje v društvene prostore in družbo kot celoto.

POMEMBNEJŠI DOGODKI SKOZI ČAS

Pogled nazaj na prehojeno 70-letno pot članov Društva upokojencev Kočevje nam pove, da je bila pestra, uspešna, zanimiva in poučna. Poučna tudi za nas, ki smo vstopili v delovanje zadnjih nekaj let. V gospodarjenje smo prejeli že skoraj v celoti urejene prostore in stavbo društva, z dokaj utečenim programom aktivnosti in z modrostjo današnjega časa, kajti razvoj družbe ne miruje. Vedno znova je potrebno v program vnašati novosti, kar dejansko uresničujemo z dobro voljo, dobro organizacijo in ustvarjanjem pogojev za to. S hvaležnostjo se lahko spominjamo ustanoviteljev društva in vseh dosedanjih vodstev in drugih aktivnih članov, ki so nam zagotovili tako dobro osnovo za delo.

V minulih 70-ih letih obstoja društva je bilo kar nekaj pomembnih prelomnic, kot so:

 • Ustanovitev društva leta 1950 kot podružnice Zveze društev upokojencev SRS Ljubljana. Ustanovnemu sestanku je v gostišču Pri Lovcu v Kočevju prisostvovalo predvidoma 100 upokojencev.
 • Opravljanje administrativnih del za člane enkrat tedensko v gostišču Pri Kmetu v Kočevju, kar nam pove, da so v začetku delovali v težkih pogojih.
 • Pridobitev stavbe leta 1967 z odkupom na Reški cesti 5 kot družbene lastnine s pravico uporabe za društvene dejavnosti.
 • Ustanovitev društva kot samostojne pravne osebe leta 1975 in sprejem PRAVIL o delovanju društva.
 • Vodenje aktivnosti za izgradnjo doma za starejše občane v Kočevju; začetek gradnje sega v leto 1984.
 • Pridobitev možnosti letovanja upokojencev v novozgrajenem hotelu ZDUS Delfin v Izoli leta 1982.
 • Leta 1998 vpis društva v zemljiško knjigo KOT LASTNIKA STAVBE in nekaj zemljišča na Reški cesti 5 v Kočevju.
 • Oddaja spodnjih prostorov v stavbi v najem Invalidskemu podjetju za usposabljanje in zaposlovanje invalidov Želva d.o.o. Ljubljana leta 2001.
 • Organiziranje športnih iger v vseh dogovorjenih športnih panogah v Kočevju leta  2002 za Dolenjsko in Belo Krajino pod pokroviteljstvom župana Občine Kočevje Janka Vebra.
 • Priključitev društva k Pokrajinski zvezi društev upokojencev Dolenjske in Bele Krajine leta 2002.
 • Leta 2006 je bilo društvu podeljeno SREBRNO PRIZNANJE Občine Kočevje.
 • Leta 2005 razstava ročnih del in umetniških stvaritev prvič v prostorih društva.
 • V letu 2007 se je društvo priključilo projektu »Starejši za starejše za boljšo kakovost življenja doma« v organizaciji Zveze društev upokojencev Slovenije.
 • Adaptacija in oprema dveh prostorov, namenjenih za družabne igre in računalniško opismenjevanje ter za delo prostovoljk in prostovoljcev.
 • Uvedba spletne strani društva, elektronskega dopisovanja in radijske oddaje za upokojence Modri pristan na lokalnem Radiu Univox leta 2009.
 • 9.2010 praznovanje 60-letnice ustanovitve društva v Športni dvorani Kočevje ob prisotnosti petsto članov in gostov. Društvo je za ta jubilej prejelo VELIKO PLAKETO
 • V letu 2011 je bilo obnovljeno zaraščeno balinišče, ki so ga člani društva pričeli z veseljem uporabljati.
 • Leta 2011 na novo vpeljano druženje s člani društva v starosti 85+ na društvu s priložnostnim kulturnim programom in pogostitvijo, ki se vsako leto v mesecu oktobru ponavlja.
 • Članice krožka ročnih del so leta 2011 pričele plesti copatke za novorojenčke Občine Kočevje. Tega leta je pričel delovati klekljarski krožek. Po sklepu izvršnega odbora se vsako leto proglasi najboljšo športnico in športnika leta.
 • V letu 2012 so se zvrstili številni pomembni dogodki, kot so: – ustanovitev mešanega pevskega zbora; – občni zbor članov in volitve v organe društva; organizirano srečanje prostovoljk in prostovoljcev projekta »Starejši za starejše …« Dolenjske regije, Bele Krajine in Severnoprimorske regije v Kočevju pod pokroviteljstvom Občine Kočevje. Poleg 400 udeležencev je srečanje pozdravil tudi takratni predsednik R Slovenije dr. Danilo Türk; v mesecu novembru zgrajena streha nad baliniščem; – izdelan logotip društva.
 • Leta 2013 prvič program dela natisnjen v tiskarni na formatu A5; – ustanovljen literarno bralni krožek in plesna skupina »Zimzelenke«.
 • Leta 2014 ustanovljena gledališka skupina »Kofetarce« in fotografski krožek.
 • Od 1.6.2014 dalje je Društvo upokojencev Kočevje na pristojnem ministrstvu registrirano kot HUMANITRNA ORGANIZACIJA.
 • V letu 2015 podaljšana najemniška pogodba z Invalidskim podjetjem »Želva” Ljubljana za nadaljnjih 10 let.
 • Leta 2015 podpisana listina o pobratenju z Društvom upokojencev Medvode.
 • Leta 2016 je bilo društvo organizator 14. Revije pevskih zborov Dolenjske in Bele Krajine.
 • Leta 2016 občni zbor in volitve v organe društva.
 • V obdobju od 2012 do 2020 so bila na stavbi in v notranjih prostorih izvršena številna potrebna dela.
 • V tem pregledu niso navedene aktivnosti društva, ki so se odvijale vsako leto. To so predvsem izleti, kulturne prireditve, praznovanja, družabna, športna in rekreativna srečanja, ročna dela in umetniške stvaritve.

Naj bo za zaključek tega povzetka delovanja društva izražena javna in iskrena hvala vsem vodstvom in drugih aktivnim članom za vse, kar so dobrega storili za društvo.

Vsem podjetjem, ki so sodelovala pri obnovi stavbe društva upokojencev hvala za njihov korekten odnos in dobro opravljeno delo.

Vsem tistim podjetjem in drugih organizacijam, ki so nam pomagali s svojimi denarnimi prispevki, hvala za razumevanje.

Posebna zahvala za dobro poslovno sodelovanje in razumevanje je namenjena Invalidskemu podjetju za usposabljanje in zaposlovanje invalidov Želva d.o.o. Ljubljana, izrecno direktorjem g. Biliču, g. Dominiku Presenu in sedanji direktorici mag. Miri Potokar.

Leta 2001 je bilo vzpostavljeno sodelovanje z Občino Kočevje predvsem pri dogovoru o obnovi stavbe in pridobitvi najemnika Invalidskega podjetja »Želva« d.o.o. Ljubljana. Takratni župan g. Janko Veber je vse do leta 2010 društvu nudil finančno in drugo podporo, zato se mu zahvaljujemo za dobro in plodno sodelovanje v navedenih letih.

V obdobju od 2010 do danes z izredno tenkočutnostjo do starejše generacije v Občini Kočevje skrbi župan dr. Vladimir Prebilič. Pod njegovim vodstvom je bilo storjenih veliko korakov za izboljšanje življenja starejše generacije in to na različnih področjih. Društvo je bilo deležno njegove velike pozornosti, za kar se mu iskreno zahvaljujemo in upamo na dobro sodelovanje, razumevanje in finančno podporo še naprej. Hvala g. župan.

Zgodovinski pregled pripravila                                                                                                                                            Ana Kosten

Se nadaljuje…………………………. , spremljajte nas na sprehodu skozi čas.

 

(Visited 121 times, 1 visits today)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja