Poročilo o delu društva v letu 2020

Leto 2020  se je pričelo, kot že mnoga leta prej, z optimizmom in novimi načrti, ki pa so se žal razblinili v mesecu marcu, ko smo se srečali z nevidnim sovražnikom , virusom covid 19.  Z razglasitvijo epidemije se je ustavilo javno življenje, kar je vplivalo tudi na delo v našem društvu.

Omejitve druženj so onemogočile normalno delo, ustavile so se društvene in športne aktivnosti. Tako je bil odpovedan tudi volilni občni zbor, planiran za 31.marca 2020.

Po delni sprostitvi ukrepov v maju, je bila 23.6.2020 sklicana konferenca delegatov, na kateri so bile po potrditvi poročil za leto 2019 in potrditvi finančnega plana za leto 2020, izvedene volitve v organe društva za mandatno obdobje 2020 – 2024. Za predsednika je bil vnovično izvoljen Jože Kozina, za podpredsednico Barbka Bižal Kolar, za tajnico Marija Jerbič. Volilno verifikacijska komisija pa je potrdila tudi izvolitev članov v IO, NO in predstavnike zborov članov po krajevnih skupnostih.

Sledile so počitnice in v avgustu vnovičen zagon dejavnosti, ko smo bili zaradi drugega vala epidemije v oktobru, zopet primorani k zaustavitvi, ki žal traja še do danes in bo, kot izgleda , trajala še kar nekaj časa. Kljub temu pa je delo v pisarni društva, ob upoštevanju ukrepov NIJZ, potekalo naprej. Uspeli smo pripraviti Program dela za leto 2021 in oddati vsa poročila in obveznosti iz razpisov danih s strani Občine Kočevje.

6.decembra 2020 pa nas je po dolgotrajni bolezni zapustil predsednik Jože Kozina. Za nemoteno delovanje društva je bilo potrebno izvoliti novo vodstvo. Zaradi epidemioloških ukrepov so bile seje IO izvedene dopisno, prav tako tudi nadomestne volitve, ki so bile izvedene v času od 22.do 28.12.2020. Kandidacijsko volilna komisija je po preštetju glasov ugotovila, da je nova predsednica društva Barbka Bižal Kolar, podpredsednica Tatjana Novak in nova članica IO Silva Žagar.

Leto 2020 je vplivalo tudi na število članstva, ki že nekaj let upada. Upadu članstva, ki ga  sicer zaznavajo tudi druga Društva upokojencev, zagotovo botruje covid 19, podaljšana delovna doba do 65 leta in druge velike možnosti preživljanja prostega časa, ki jih omogočajo sodobne tehnologije. V društvu je bilo na dan 31.12.2020   859 članov,

od tega 25 do 60 let,  263 od 60 – 70,  426 od od 70 – 85  in  145 nad 86, aktivnega članstva pa je dobra tretjina.

Iz teh podatkov je razvidno da je naše članstvo kar precej staro. Tudi na dopis o možnem računalniškem izobraževanju za druženje na daljavo ( poslan vsem članom ) se jih je odzvalo samo 21, kar je 2%. Po pogovoru s člani, se le ti počutijo prestare za to, pa tudi tehničnih možnosti nimajo ( računalnik, internet, pametni telefon). So se pa člani zelo pozitivno odzvali na županovo poslanico, ki so jo prav tako prejeli po pošti.

Kljub omejitvam pa je nekaj stvari le bilo realiziranih:

GOSPODARSKO STANOVANJSKO PODROČJE

Na stanovanjskem področju je komisija dne 27. 02. 2020 sprejela prednostno listo za dodelitev razpoložljivih stanovanj, na katero je bilo uvrščeno 6 prosilcev. Konec leta 2020 se je spraznilo eno stanovanje, ki se je dodelilo  prvemu na listi prosilcev.

V novembru 2020 je bil objavljen razpis za prednostno listo za leto 2021.

Na področju vzdrževanja objekta in okolice je bilo delo v letu 2020 okrnjeno, predvsem zaradi epidemije virusa COVID-19 in z njim povezanimi ukrepi.

Zgrajena je bila dodatna steza balinišča. Dela je izvajalo podjetje KONTE d.o.o., vsa pomožna gradbena dela pa  so opravili člani društva.

ŠPORT, REKREACIJA IN GIBALNA KULTURA

Treningi in tekmovanja so potekali v pogojih, ki jih je narekovala covid epidemija.  Do marca so aktivnosti  potekale po programu, kasneje pa tako, kot so to dovoljevali sprostitveni ukrepi, ustavljena so bila tudi vsa tekmovanja na 45. ŠIU Dolenjske in Bele Krajine. Delno aktivno so delovale sekcije:

Kegljanje

V januarju 2020 se je nadaljevala rekreacijska kegljaška liga  2019/2020, v kateri je DU Kočevje med 6 ekipami zasedlo odlično 2.mesto.

Balinanje

Na Trati pod šotorom je v maju 2020 potekala TRIM liga, ki se je z dvomesečno prekinitvijo v juliju in avgustu končala septembra 2020. Društvo je sodelovalo z dvema ekipama in zasedlo 5. oz. zadnje 6.mesto. Ob otvoritvi nove dodatne steze balinišča, je bil septembra organiziran turnir četvork naših mešanih ekip, oktobra pa je bilo izvedeno še društveno prvenstvo.

Petanka:

Sodelovalo in tekmovalo se je dveh tekmovanjih v upokojenski ligi Dolenjske in Bele Krajine.

Šah:

V šahovskem klubu so naši šahisti nastopili na treh turnirjih.

Ostale športne panoge: streljanje, pikado, telovadba  in pohodništvo pa so ostale brez tekmovanj oziroma treningov.

SOCIALNO IN HUMANITARNO DELO

V izvajanje programa » Starejši za starejše » je bilo v letu 2020 vključenih 27 prostovoljcev. Zaradi corona virusa  je bilo delo močno okrnjeno. Od marca do maja so se pomoči izvajale na daljavo brez osebnega kontakta, nudeni so bili samo telefonski pogovori.  Od junija do septembra se je program izvajal normalno, od oktobra do konca leta 2020 pa je bilo delo prostovoljcev zaradi vnovičnih vladnih corona ukrepov zopet oteženo.

Opravljenih je bilo 409 obiskov, od tega 406 ponovnih obiskov. Iskanih je bilo 81 oseb, od tega 76 umrlih, 2 obiska sta bila odklonjena. Nudenih je bilo 281 pomoči pri 167 osebah. Pomoči so: druženje, sprehodi, prevozi, dostava iz trgovine, dostava hrane ali humanitarnih paketov in drugo. Ob novoletnih praznikih so prostovoljci in prostovoljke po domovih  ( brez osebnega kontakta ) raznosili 262  priložnostnih darilc članom našega društva, starih 80 ali več let. Vsako leto se še posebej obišče in obdari mlajše upokojence, ki so bolni, osamljeni in potrebni pomoči. Teh je na žalost vsako leto več.

DRUŠTVENE DEJAVNOSTI

Krožek ročnih del

Prepoved druženja je vplivala tudi na delo krožka, tako da so rokodelke svoje izdelke izdelovale predvsem doma. Iz garna so kvačkale medvedke, ki naj bi postali maskota društva, Vera Lesič je izdelala sovice za  bralno značko, Erna Grže pa  idrijsko čipko za srečanje starostnikov v Dolini pri Trstu. V času sprostitve ukrepov so na delavnicah iz mase za oblikovanje delale  posodice,  po navodilih Unicefa pa so izdelovale punčke.

V februarju sta se dve članici udeležili razstave ročnih del rokodelcev in krožkov društev dolenjske regije in Bele Krajine v Črnomlju, konec maja se je nekaj članic srečalo v parku pred društvom in na ogled postavilo izdelke nastale v karanteni, avgusta pa so na glavni plaži ob Rudniškem jezeru na krošnje dreves obesile lovilce sanj in s svojo malo razstavo pritegnile pozornost obiskovalcev. Oktobra pa so doma izdelale 330 novoletnih voščilnic na naše člane in poslovne partnerja.

Plesna skupina Zimzelenke

V letu 2020 je imela plesna skupina samo tri nastope.

– 5.2.2020  na društvu, na proslavi ob kulturnem prazniku

– 6.3.2020 v Fari  in 7.3.2020 v Osilnici pa ob praznovanju dneva žena

Foto Krožek

Ob pojavu epidemije korona virusa so sprejeti ukrepi onemogočili druženje in delo na pripravi razstav. Tako je bila postavljena samo ena razstava, v sejni sobi na enem panoju so bile razstavljene slike in opisi o naši reki Rinži, s poudarkom na prikazu mostov in jezov, planirana  razstava ob praznovanju 70 letnice obstoja delovanja društva pa je odpadla. Izven plana je bila pripravljena razstava Literarno bralnega krožka, ki prikazuje članice pri njihovih aktivnostih, njen ogled pa je bil možen na spletni strani društva. Članica krožka Ana Kosten je s temi slikami sodelovala na natečaju o izbiri najlepšega posnetka s foto aparatom na temo medgeneracijskega druženja ob branju knjige, ki ga je razpisala Zveza društev upokojencev  Slovenije.

Pevski zbor

Leto 2020 je bilo leto, v katerem zbor ni imel niti enega nastopa na pevskih revijah, odpadel je tudi načrtovan projekt  Samostojni koncert v decembru 2020. Corona ukrepi in omejitve zborovskega petja, so onemogočili delovanje.

Z vajami se je  pričelo v januarju 2020 , z njimi nadaljevalo v februarju, žal pa so se zaradi priporočil NIJZ vaje končale že v začetku meseca marca. Ponovno se je zbor sestal  šele v mesecu avgustu, žal brez moške zasedbe, saj so v skrbi za zdravje ( pridružene bolezni ) in corona virusa, 4 moški člani zbora prenehali s petjem. Zbor je tako z vajami nadaljeval kot 16 članska ženska zasedba. Po reorganizaciji in postavitvi novega repertoarja se je  v septembru končno pričelo z resnimi vajami, ko se je na žalost vse skupaj zopet ustavilo. Zborovsko petje spada, zaradi možnega večjega širjenja virusa pri petju,  med dejavnosti višjega tveganja.

Zbor še vedno vodi zborovodkinja Nina Skebe.

Od načrtovanih 60 vaj, jih je bilo v letu 2020  realiziranih samo 14,  skupno 29 ur.

Bralni krožek

Članice naj bi se družile vsako drugo sredo v mesecu, žal so se srečanja v letu 2020 skrčila na šestkrat, trikrat v januarju in trikrat v februarju. Pripravile so izbor knjig za društveno  bralno značko, 5. februarja so z recitalom o Prešernovem učitelju Valentinu Vodniku nastopile na proslavi  v počastitev kulturnega praznika, dve članici pa sta z recitacijami Vodnikovih pesmi nastopili še 7.2.2020 v DSO Kočevje. V Knjigoteki na društvu se je nabralo že veliko knjig, med katerimi so bile tudi take, ki so bile po vsebini bolj primerne za mlajše bralce. Narejen je bil izbor in mladinske knjige so se v okviru medgeneracijskega sodelovanja podarile Ljudski univerzi in OŠ Stara Cerkev, nekaj pa se jih je dalo na ogled v Knjigobežnico na mestni ploščadi. Članice pa vseskozi pridno sodelujejo s svojimi članki na spletni strani društva.

Kofetarce

Na povabilo upokojencev iz Doline pri Trstu, so članice dramske sekcije 18.1.2020 nastopile na prireditvi v kulturnem domu Fran Venturini, kjer so se predstavile s tremi skeči:  Pri zdravniku, Preizkuševalec vina in Romska družina. Vaje so, do pričetka corona ukrepov v mesecu marcu, potekale 2 x tedensko. Za proslavo ob dnevu žena je bil pripravljen nov skeč, žal je proslava odpadla. Skupina  se je ponovno sestala septembra, z vajami pa zopet prekinila v oktobru, tako da plana načrtovanih vaj in nastopov za leto 2020 niso dosegle.

Prireditve ( dogodki ),  letovanja, izleti, izobraževanje, informiranje

Načrtovane dejavnosti so nemoteno potekale do marca 2020.

Na povabilo DU Crikvenica  smo se 26.1.2020, s pustno skupino Cigani, udeležili  maškarade na crikveniški rivi,  na kateri je sodelovalo 2500 pustnih mask. Z isto skupino smo sodelovali tudi na karnevalski povorki 22.februarja v Kočevju.

V anale društva pa bo z zlatimi črkami zapisan 27. februar 2020, ko sta predsednik DU Kočevje Jože Kozina in podžupan občine Kočevje Roman Hrovat, ob krajši slovesnosti,  društvu v uporabo predala osebno dvigalo, dolgoletno željo naših gibalno oviranih članov.

Od prireditev je bila realizirana samo proslava ob kulturnem dnevu, odpadla je tudi velika proslava  ob 70-letnici društva, smo pa ob tej priložnosti uspeli izdati zbornik » So leta minila«, za kar sta se še posebej potrudili Ana Kosten in Barbka Bižal Kolar.

Odpovedani so bili tudi vsi izleti, letovanja in ostala druženja ( piknik, martinovanje, novoletno praznovanje ), odpadli sta tudi  dve radijski oddaji, je bila pa ob 70- letnici na radiu 11. novembra samostojna oddaja, v kateri so sodelovali Ana Kosten,  direktorica Želve Mira Potokar in direktorica občinske uprave Kočevje Lili Štefanič.

Corona ukrepi so preprečili tudi dogovorjena sodelovanja in druženja z drugimi društvi, odpadle so  prireditve v organizaciji ZDUS-a in PZDU Dolenjske in Bele Krajine, so bili pa z njihove strani objavljeni razni natečaji, na katerih so sodelovali tudi naši člani. Na fotografskem  » Beremo skupaj« je sodelovala Ana Kosten, na natečaju za » Izvirno kulturno stvaritev v corona letu 2020« pa  sta sodelovali: na literarnem področju Živka Komac, na likovnem pa Nevenka Križ, ki je bila za svoj prispevek tudi med nagrajenci.

Za Informiranje članstva smo v letu 2020 poleg radia in oglasne deske uporabljali telefonske in internetne povezave, klasične poštne storitve in prenovljeno spletno stran, kjer so tekoče objavljene vse novice in zanimivi prispevki.

V sodelovanju s Podjetniškim inkubatorjem Kočevje smo se v mesecu oktobru dogovorili, da za naše člane organiziramo izobraževanje o uporabi novih tehnologij,  preko katerih bi se lahko ( čeprav na daljavo ) družili, izmenjevali izkušnje ali preprosto samo klepetali. Do realizacije zaradi epidemioloških ukrepov še ni prišlo.

 

Po poročilih: Milana Križaja, Ivana Novaka,  Jelke Poje, Tatjane Novak, Liljane Crnkovič, Ane Kosten, Marije Nanjara in Mire Letig , pripravila predsednica Barbka Bižal Kolar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 195 times, 1 visits today)

2 thoughts on “Poročilo o delu društva v letu 2020

    1. Hvala! Želimo si, da bi bili letos še boljši in če nam bodo corona razmere dovoljevale, bomo napeli vse sile, da nadoknadimo zamujeno.
      Lep pozdrav !

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja