POROČILO O DELU DRUŠTVA V LETU 2021

Program dela za leto 2021 je bil načrtovan v upanju, da bo corona virus premagan in bo delo na društvu zaživelo v polnem zamahu. Pa se je žal obrnilo drugače, delo na društvu so z omejitvami druženj krojili epidemiološki ukrepi, tako da kar nekaj stvari ni bilo mogoče izvesti, vsekakor pa je bilo leto 2021 uspešnejše od predhodnega 2020. To velja predvsem za dejavnosti na društvenem, športnem in humanitarnem področju, na gospodarskem smo plan dela 2021 uresničili v celoti, so se pa posledice korone pokazale na številu članstva, ki je tudi letos upadlo. Na dan 31.12.2021 je bilo v društvo vključenih 822 članov, v obdobju preteklega leta jih je umrlo 35, 10 jih je izstopilo, na novo sprejetih pa jih je bilo 20. Upad članstva je zaznati tudi v drugih društvih upokojencev, temu je bil namenjen tudi posvet predsednikov DU na ZDUS v januarju 2022, ki konkretnih rešitev sicer ni prinesel, je pa nakazal dolgoročne pozitivne smernice.

Omejitve druženj so vplivale tudi na izvedbo občnega zbora, ki je bil tako izveden na dopisni seji v času od 19. – 25. marca 2021, izvršni odbor se je sestal na 3 sejah ( od tega ena dopisno), nadzorni odbor je imel eno sejo, gospodarsko stanovanjska komisija se je sestala 3 x, od tega 1 x dopisno, komisija za društvene dejavnosti pa samo 2 x, saj so bile prav društvene dejavnosti poleg športa najbolj okrnjene. Ob upoštevanju ukrepov NIJZ pa je vseskozi delovala naša pisarna, tako da so vsa administrativna dela potekala tekoče in smo našim članom vsaj z naše strani omogočili nemoteno delovanje. Vsem članom smo v mesecu marcu poslali za plačilo članarine tudi položnice, kar je bilo pozitivno sprejeto, kljub večjim stroškom pa smo na ta način obdržali marsikaterega člana, kar je v teh časih še kako pomembno.

Pregled dela po področjih:

GOSPODARSKO STANOVANJSKO PODROČJE

 Na stanovanjskem področju je komisija dne 14.1.2021 sprejela prednostno listo, na katero se je uvrstilo 6 prosilcev, dodeljeno pa je bilo eno stanovanje. Velik poudarek smo v letu 2021 dali na ureditvi notranjih prostorov, ki so poleg urejene zunanjosti prvo ogledalo društva. Prebelili smo obe pisarni v tajništvu, preoblekli dotrajane stole,  ropotarnico na hodniku pa preuredili v lepo » čvekalnico » opremljeno z zapuščenimi in servietno tehniko obnovljenimi stoli, ter tako pridobili prijeten prostor za klepet. V sejni sobi smo namestili zaščitne roloje proti soncu, pristopili pa smo tudi k obnovi vhodnih vrat, ki jih je že načel zob časa. Največja investicija je bila izgradnja parkirnega prostora na trati ob stavbi. Potreben je bil izkop in odvoz stare cisterne za olje, utrditev in nasutje prostora, zaradi varnosti je bilo potrebno  podreti tudi staro hruško, vhod na parkirišče pa opremiti s pomičnimi vrat. Za lepši izgled smo nasadili še grmovnice, star smrekov štor pa smo v okviru medgeneracijskega sodelovanja s Srednjo lesarsko šolo preuredili v mizo, dodali klopi in tako za prijetna druženja dobili » dnevno sobo na prostem ».

DRUŠTVENE DEJAVNOSTI

 Krožek ročnih del

Delo ročnega krožka je bilo omejeno predvsem na individualno delo doma, saj večjih delavnic in srečanj ni bilo mogoče izvesti. Tri članice so se v začetku leta lotile recikliranja starih stolov, ki sedaj krasijo » čvekalnico », dve pa sta sodelovali v projektu Starejši za starejše na natečaju ZDUS-a Vezenje s humanitarno noto. V okviru projekta » copatki za novorojenčke« je bilo občini Kočevje predanih 114 parov copatk.

 1. junija so se rokodelke v sodelovanju s KCK Kočevje udeležile dogodka Vsi v mesto in na Trgu Sv. Jerneja ob vodnjaku razstavile izdelke na temo projekta Lele B. Njatin deklica s piščalko, ki teče že od leta 2014.
 2. junija smo na društvu gostili Srečanje rokodelcev Slovenije, ki se ga je udeležilo preko 70 rokodelcev iz 25 društev upokojencev, predsednik ZDUS Janez Sušnik ter ostali vidnejši predstavniki ZDUS in PZDU. V sejni sobi so si udeleženci lahko ogledali  razstavo del ročnega krožka in klekljaric, sprejem in krajši kulturni program je potekal na dvorišču oz. balinišču našega društva, zaključek srečanja pa v gostišču Tušek na jezeru.

Med poletnimi počitnicami je bila pod vodstvom mentorice Tatjane Novak  na glavni plaži ob jezeru za kopalce izvedena delavnica slikanja kamenčkov. Delo krožka se je ponovno pričelo v avgustu z izdelavo novoletnih čestitk in obročkov za pogrinjke, udeležili smo se natečaja ZDUS » Olepšajmo se », v septembru  z izdelki projekta Deklica s piščalko sodelovali na razstavi Stane Jarm med nami in se predstavili na prireditvi v KCK ob mednarodnem dnevu starejših.

V oktobru so bile članice ročnih del na poučnem izletu po dolini reke Kolpe, po ogledu znamenitosti pa so odšle še na srečanje z rokodelkami DU Kostel, kjer so prijetno druženje izkoristile še za izmenjavamo izkušenj in  delavnic.  Konec oktobra  so z izdelki, ki so nastali v karanteni rokodelke sodelovale še na razstavi PZDU Dolenjske in Bele krajine v Ribnici.

Do sprememb jev novembru  prišlo pri organizaciji Razstave ročnih del in umetniških stvaritev upokojencev občine Kočevje. Zaradi epidemioloških ukrepov je bila razstava, postavljena v preddverju in sejni sobi, omejena  samo na izdelke članic DU Kočevje in žal ni bila odprta za širšo javnost, je pa bil ogled možen ob upoštevanju PCT po predhodni najavi.

Pevski zbor

Delovanje pevskega zbora je bilo tudi v letu 2021, zaradi epidemije in prepovedi druženja,  zelo okrnjeno. Vaje so pevke, z večjimi oz. manjšimi presledki zaradi corone,  sicer imele 7 mesecev, so pa ostale brez načrtovanih nastopov na pevskih revijah, ker so bile s strani organizatorjev odpovedane. Zbor je sodeloval 5. novembra na reviji Jesen na podeželju v Kočevju, zaradi epidemioloških ukrepov je bil že drugič odpovedan letni koncert, načrtovan v decembru 2021.

Plesna skupina Zimzelenke

Tudi plesnih nastopov je bilo v letu 2021 manj, kot so jih plesalke načrtovale v svojem programu dela. Nastopale so  vsega 6 x

 • 14.6. 2021  – Vsi v mesto – mestna ploščad
 • 17.6. 2021 –  Srečanje rokodelcev Slovenije na društvu upokojencev Kočevje
 • 22.6. 2021 –  Produkcija PK jasmin – mestna ploščad
 • 1.10.2021 –  KCK – mednarodni dan starejših
 • 2.10.2021 –  Nastop za društvo po kapi – gostišče Jezero
 • 20.10.2021 – Dom starejših občanov – kostanjev piknik

Bralni krožek

Članice krožka so se na društvu sestajale samo v mesecu maju in juniju, ostale mesece v letu pa so zaradi epidemije delovale na daljavo oz. preko ZOOM-a.

Aktivno so delovale pri objavah na spletni strani društva, kjer so objavljale zapise o prebranih knjigah. Ob mednarodnem dnevu knjige so iz zakladnice naše knjižnice izbrale knjige o umetnosti skozi različna zgodovinska obdobja in zbirko podarile knjižnici Gimnazije Kočevje, nekaj knjig pa odnesle v Knjigobežnice. Zaradi epidemioloških ukrepov izlet v Ljubljano in NUK ni bil realiziran, sta se pa dve članici BK v oktobru 2021  udeležili Srečanja literatov PZDU Dolenjske in Bele krajine v Semiču, kjer sta se predstavili s svojimi literarnimi deli.

Kofetarce

Omejitve druženj so vplivale tudi na delo in nastope Gledališke skupine, saj so imele v letu 2021 samo 4 nastope.

 • na Srečanju rokodelcev Slovenije
 • v KCK na dnevu odprtih vrat ob mednarodnem dnevu starejših
 • v Gostišču Jezero Tušek – nastop za Društvo po kapi iz Murske Sobote
 • Dom starejših občanov – kostanjev piknik

Foto krožek

V planu dela za leto 2021 so bile planirane razstave : slikovni prikaz delovanja društva ob 70-letnici, predstavitev vodstvenih ekip skozi čas in predstavitev posameznih aktivnosti v sliki in besedi.  Dejansko sta bili postavljeni dve ( v sklopu predstavitev aktivnosti ), ki sta prikazovali članice BRALNEGA KROŽKA  in  PLESNE SKUPINE » ZIMZELENKE« , vsaka posamezno kot tudi celotna skupina.

 Prireditve, letovanja, izleti

Načrtovanih prireditev : pustovanje, proslavo ob kulturnem prazniku in dnevu žena, dan odprtih vrat društva, koncert pevskega zbora,  martinovanje, srečanj sekcij , druženja 85+ in novoletno praznovanje  zaradi epidemioloških ukrepov nismo izvedli. So se pa člani društva udeležili dveh izletov. Prvega  2.7.2021 v Kamnik in Arboretum Volčji potok, drugi pa je bil izlet v » neznano » ( zaradi omejitve števila udeležencev samo z enim avtobusom ) na Kras v Štanjel. Sekcija rokodelk je bila na izletu po dolini reke Kolpe, prostovoljci pa v Kropi in Begunjah.

V sodelovanju s turistično agencijo Relax  smo uspešno organizirali letovanje v septembru. Člani društva so preživeli počitnice na otoku Pagu, kraju Pag v hotelu Pagus in bili z izbrano destinacijo zelo zadovoljni.

Izobraževanje in informiranje

V aprilu smo v sodelovanju s Podjetniškim inkubatorjem Kočevje organizirali izobraževanje o organizaciji in poteku dela na daljavo preko Google meeta. Predavanja je vodil namestnik direktorja PIK Andrej Mladenovič, tečaja se je udeležilo 6 tečajnikov, ki bodo po potrebi pridobljeno znanje lahko prenesli še na druge člane društva. Preko ZOOM -a smo sodelovali  tudi v spletnih delavnicah, ki jih je organiziral  ZDUS. Prostovoljci so se v letu 2021 udeležili dveh predavanj :

Na področju informiranja je na prvem mestu še vedno radijska oddaja Modri pristan na Univoxu. V začetku leta so v posameznih oddajah svoje programe predstavile rokodelke, Zimzelenke, Kofetarce, prostovoljke in bralni krožek. Gostja marčevske oddaje je bila psihologinja Urša Bakovič iz ZD Kočevje s temo » upokojenci v  času epidemije ». V juniju pa smo v oddajo povabili vodjo policijskega okoliša Boštjana Rükla, ki je predstavil previdnostne ukrepe pred tatvinami, saj so prav starejši pogoste tarče tatov. Vedno več naših članov za informiranje o dogodkih in delu društva uporablja našo spletno in Fb stran, prav tako so vsa obvestila objavljena na naših oglasnih deskah v mestu in na društvu.

Srečanja

Z odprtjem redne linije potniškega vlaka v Kočevje, brezplačnim prevozom za upokojence in širjenju dobrega glasu o našem društvu, smo tudi mi postali turistično dejavni, saj nas upokojenska društva Slovenije večkrat pokličejo za informacije o zanimivostih kraja in možnih ogledih, nekatera pa se odločijo tudi za srečanja z nami. Tako so bili 18.6 2021  pri nas iz DU Motnik, 7.9.2021 iz DU Boris Kidrič iz Ljubljane in 30.9. iz Šmartnega ob Paki.  Vse prijazno sprejmemo na kolodvoru, jim razkažemo mesto, sprejmemo na društvu in jih po koncu obiska pospremimo nazaj na vlak, saj so mnogi med njimi prvič v Kočevju.

ŠPORT, REKREACIJA IN GIBALNA KULTURA.

V skladu s priporočili NIJZ o omejitvah dela in druženja zaradi corona virusa, se športne aktivnosti v prvem tromesečju leta niso izvajale.

Prvi treningi in tekmovanja so se pričeli v aprilu z ligo v petanki, v organizaciji PZDU Dolenjske in Bele krajine. Tekmovali smo z mešano ekipo, se z dobrimi igrami uvrstili v šestnajstino tekmovanja, kjer pa smo naleteli na močno ekipo Veliki Gaber in tako v maju končali s tekmovanjem.

V maju so se pričele 45. ŠIU PZDU Dolenjske in Bele krajine, ki so zaradi korone 1x  že odpadle. Prve tekme so odigrali kegljači, moška ekipa je osvojila 4. mesto, ženske ekipe pa zaradi pomanjkanja treningov nismo imeli.                                                                                  Tekmovanja so se nadaljevala v juniju s kegljanjem s kroglo na vrvici, kjer sta tako moška kot ženska ekipa zasedli 10. mesto. Nekoliko boljša je bila v petanki ženska ekipa z osvojenim 6. mestom, so pa slabši rezultat dosegli moški, saj so bili 17.

V streljanju nismo imeli predstavnikov, z mešano zasedbo pa smo udeležili orientacijskega pohodništva v Malem Slatniku in zasedli 6. mesto. Tekmovanja so se nadaljevala v Sodražici z balinanjem za ženske, osvojili smo 9. mesto, moške ekipe balinarjev pa so se zbrale v Kočevju na balinišču Jezero. Za organizacijo in potek tekmovanja smo od vodij nastopajočih  ekip in samih tekmovalcev prejeli same pohvale, malo slabše pa nam je šlo na balinišču, zasedli smo 10. mesto.

V pikadu sta obe ekipi zasedli 14. mesto, ribiškega tekmovanja se nismo udeležili, naš najboljši rezultat pa so dosegli šahisti, ki so v Šentjerneju s 3. mestom posegli po medaljah.

Čeprav so se s šahovskim tekmovanjem 1. julija  ŠIU PZDU končale, so naše športnice in športniki na domačih igriščih nadaljevali s treningi za društvena tekmovanja. So se pa 21. julija odzvali  povabilu DU Dolenjske Toplice in v kegljanju s kroglo na vrvici nastopili na meddruštvenem tekmovanju za Županov pokal v Podturnu.  Na zadnje tekmovanje pred počitnicami pa so odšli v Trbovlje, kamor jih je na balinarski turnir povabil domači klub Buldog.

Zadnji trije meseci v letu pa so bili  kot je že v navadi, namenjeni društvenim tekmovanjem. Izvedli smo tekmovanja  v balinanju, petanki  in kegljanju s kroglo na vrvici, zaradi epidemioloških zaostritev  pa ni bilo tekmovanj v pikadu, šahu in kartanju. Telovadba v OŠ Ljubo Šercer je potekala v času, ko ni bilo omejitev.

SOCIALNO IN HUMANITARNO DELO

 V izvajanje programa Starejši za starejše je bilo v letu 2021 vključenih 25 prostovoljk in prostovoljcev. Namen izvajanja tega programa je obiskati čim več občanov starejših kot 69 let na njihovem domu, jim nuditi pomoč in družabništvo. Zaradi corona ukrepov je bilo delo prostovoljcev močno okrnjeno, saj so obiski po domovih lahko nemoteno potekali samo v času od junija do septembra, ostale mesece v letu pa se je pomoč izvajala na daljavo brez osebnega kontakta, v stiku so ostajali le s telefonskimi pogovori,  kar pa je starejšim v času epidemioloških ukrepov pomenilo zelo veliko. Kljub temu je bilo opravljeno 544 obiskov, od tega 22 prvih in 304 ponovnih. Iskanih je bilo 208 oseb, od tega je bilo 187 umrlih, odklonjeno je bilo 6 obiskov, nudenih pa je bilo 206 pomoči.  Opravljeno je bilo 1725 ur.

Ob novem letu so prostovoljci in prostovoljke obiskali 268 naših članov  in članic v  starosti 80 let in več, jih razveselili s priložnostnim darilom, ter jim tako pokazali, da so cenjeni člani našega društva.

Po poročilih: Marije Jerbič, Ivana Novaka, Jelke Poje, Tatjane Novak, Liljane Črnkovič, Ane Kosten, Neve Oberstar in Mire Letig pripravila Barbka Bižal Kolar.

 

 

 

(Visited 65 times, 1 visits today)

2 thoughts on “POROČILO O DELU DRUŠTVA V LETU 2021

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja