Arhivi Kategorije: Obvestila

VABILO na 3. Alzheimer Cafe

V sredo, 17.4.2024 ob 18. uri, vljudno vabljeni na dogodek v sklopu novega projekta občine Kočevje: Demenci prijazno Kočevje.

Dogodek bo potekal v KNJIŽNICI KOČEVJE, kjer bo na temo: Demenca in inkontinenca  predaval dr. Božidar Voljč.

VIjudno vabljeni!

   

Zbor članov DRUŠTVA UPOKOJENCEV KOČEVJE

Zbor je pričela predsednica društva  Barbka Bižal Kolar, ki je  pozdravila vse navzoče člane in oba gosta,  podžupana občine Kočevje Andreja Mladenoviča in predsednico PZDU Dolenjske in Bele krajine Cirilo Surina Zajc. Po uvodnih besedah je k besedi najprej  povabila g. podžupana,  ki je svojem nagovoru pohvalil delo društva in dobro sodelovanje med društvom in občino Kočevje.  Ker je moral zaradi drugih obveznosti zbor predčasno zapustiti, je novo izvoljenemu vodstvu že v naprej čestital in mu zaželel uspešno delo.

Predsednica je nato navzoče seznanila z 29. členom Pravil društva, ki pravi,  da je potrebno, v kolikor ni prisotna več kot polovica vseh članov društva, zbor odložiti za 15 minut. Po preteku le tega, je zbor sklepčen, ne glede na število prisotnih članov. Da je potrebni  čas hitreje minil je poskrbel Pevski zbor društva in pod vodstvom zborovodkinje Nine Skebe zapel  štiri pesmi.

V nadaljevanju je predlagala, da zbor vodi  delovno predsedstvo v sestavi:

 •  –   Križ Nevenka          –  predsednica zbora
 • –    Trdan Ljudmila      – članica
 • –    Vovko Anton            – član

Prisotni so z dvigom rok potrdili  delovno predsedstvo.

Predsednica delovnega predsedstva se je zahvalila za izvolitev  in predlagala sledeči

Dnevni red zbora:

 1. Izvolitev verifikacijske, kandidacijske in volilne komisije ter zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika;
 2. Poročilo predsednice društva za preteklo štiriletno obdobje;
 3. Poročilo o zaključnem računu za leto 2023
 4. Poročilo o porabi sredstev v primerjavi s planom
 5. Poročilo nadzornega odbora za leto 2023;
 6. Finančni plan za leto 2024
 7. Poročilo verifikacijske komisije
 8. Razprava po poročilih in sklepanje o potrditvi poročil;
 9. Volitve:
 • delegatov občnih zborov;
 • predsednika, podpredsednika, tajnika in članov izvršnega odbora;
 • članov nadzornega odbora in njihovih namestnikov;
 • članov častnega razsodišča ter njihovih namestnikov;
 1. Razno

Dnevni red je bil soglasno sprejet z dvigom rok.

Ad 1)

Za verifikacijsko komisijo so bili soglasno izvoljeni:

 • Novak Ivan – za predsednika
 • Poje Jelka    – članica
 • Bunjevac Gojko  – član

Za kandidacijsko in volilno komisijo:

 • Jerbič  Marija– za predsednico
 •  Vovko  Anton – član
 •  Komac Živka – članica

Za zapisnikarico: Jerbič Marija

Za overovatelja zapisnika: Žagar Silvo in Šercer Ireno

Ad 2) Poročilo društva za preteklo štiriletno obdobje je pripravila in prebrala predsednica društva Barbka Bižal Kolar.

Ad 3) Podatke iz zaključnega računa je obrazložila računovodkinja Marjeta Gorše

Ad 4) Poročilo o porabi sredstev v primerjavi s planom je obrazložila predsednica društva.

Ad 5) Poročilo nadzornega odbora je podala namestnica prednice NO Ljudmila Trdan. Poročilo je priloženo temu zapisniku.

Ad 7) Verifikacijska komisija v sestavi: Ivan Novak, Jelka Poje  in Gojko Bunjevac je ugotovila, da je na današnjem občnem zboru DU  Kočevje prisotnih 94 članov. Na osnovi 29.člena Pravil društva, ko se je s pričetkom občnega zbora počakalo 15 min., je verifikacijska komisija ugotovila, da je občni zbor sklepčen.

Ad 8) Razprava po poročilih in sklepanje o potrditvi poročil.

Predsednica delovnega predsedstva je prisotne pozvala k razpravi po podanih poročilih.

Najprej je spregovorila predsednica PZDU Dolenjske in Bele krajine ga. Cirila Surina Zajc. V uvodu je poudarila, da je občni zbor obračun dela za nazaj in plan za naprej, še posebej je pomemben volilni občni zbor. Pohvalila je pripravljeno poročilo predsednice društva, ki je zajelo presek delovanja v celotnem mandatnem obdobju. Večina društev na katerih je bila prisotna je pripravilo samo poročilo o delu v zadnjem letu. Iz predloženega poročila je razvidno, da so področja na katerih  DU Kočevje uspešno deluje zelo široka. V nadaljevanju se je dotaknila pokojnin in obljubljene pokojninske reforme. Ljudi je potrebno izobraziti, jim razložiti, da upokojencem nihče ničesar ne podarja, da je pokojnina rezultat minulega dela in ni sprejemljivo , da polovica upokojencev živi pod pragom revščine.

K razpravi se je prijavil član društva, ki je bil krajši čas tudi predsednik društva  Bojan Levstik. Prisotne je seznanil s svojo nizko pokojnino, ki  je bila ob upokojitvi nižja od nadomestila, ki ga je prejemal kot invalid .Omenil je še 394 čl. Zakona o P in IZ v zvezi z izračunom pokojnin invalidom. (omenjeni člen rešuje varstvo pričakovanih pravic za brezposelne, delovne invalide in prejemnike poklicnih pokojnin).

Še enkrat je spregovorila ga. Cirila in povedala, da je nujno, da se iz pokojninske blagajne odstranijo nekateri izdatki, ki tja ne spadajo in da se čimprej pripravi pokojninsko reformo. Pri pripravi reforme mora aktivno sodelovati ZDUS, ki mora ostati reprezentativni organ upokojencev. Predvsem pa naj bi bil nov pokojninski zakon enostavnejši, ne pa da se rabi cela gora svetovalcev za razlago zakona.

Razprava je bila s tem zaključena in se je prešlo na glasovanje

Na osnovi glasovanja je bil sprejet naslednji

S K L E P:

Potrdi se:

 • Poročilo predsednice društva za preteklo štiriletno obdobje;
 • Poročilo predsednika nadzornega odbora;
 • Poročilo predsednice verifikacijske komisije.
 • Finančni plan za leto 2024

Na osnovi navedenega se tudi razreši do sedaj izvoljene izvršilne organe društva.

Ad 9) Uvodoma je predsednica kandidacijske komisije zbor informirala o poteku evidentiranj za nosilce funkcij v mandatnem obdobju 2024 – 2028

Kandidacijska komisija je prejela predlog predsedstva in izvršnega odbora društva za volitve PREDSTAVNIKOV ZBOROV ČLANOV PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH, to je delegatov, ki so naslednji:

KRAJEVNA SKUPNOST IVAN OMERZA in KS KOČEVSKA REKA:

 • Križ Nevenka
 • Bunjevac Gojko

KRAJEVNA SKUPNOST RUDNIK, ŠALKA VAS, ŽELJNE, KLINJA VAS:

 • Kotnik Angela
 • Marentič Ljudmila
 • Jalovec Dragica

KRAJEVNA SKUPNOST PREDGRAD:

 •   Lambert Vida

KRAJEVNA SKUPNOST STARA CERKEV, GORENJE, KOBLARJI, SLOVENSKA VAS:

 • Loknar Fanika
 • Špehar Slavica

KRAJEVNA SKUPNOST KOČEVJE:

 • Cvelbar Halina
 • Peček Ivanka
 • Obranovič Tone
 • Kovač Jožica
 • Žele Kristina
 • Kočevar Vlado
 •  Trope Milan
 •  Komac Živka
 •  Šercer Irena

Kandidacijska komisija je prejela predloge za volitve IZVRŠNEGA ODBORA. V skladu s 37.členom PRAVIL društva izvršni odbor sestavljajo: predsednik, podpredsednik, tajnik in osem članov. Predsedniki komisij, ki jih imenuje izvršni odbor, morajo biti člani izvršnega odbora društva. Komisija predlaga za IZVRŠNI ODBOR naslednje kandidate:

 • za predsednico Bižal Kolar Barbko
 • za podpredsednico Novak Tatjano
 • za tajnico Jerbič Marijo
 • za člane  Vovko Antona, Poje Jelko, Križ Nevenko, Žagar Silvo, Imenšek Ivano, Novak Ivana, Jurkovič Sonjo, Šoštarko Štefana

Za izvolitev NADZORNEGA ODBORA je kandidacijska komisija prejela predlog Izvršnega odbora. V skladu s 47.členom PRAVIL nadzorni odbor šteje 3 člane in 3 namestnike. Komisija predlaga, da se v NADZORNI ODBOR izvoli sledeče člane društva:

 • za članico Križaj Majdo
 • za namestnico članice Bunjevac Gojkota
 • za članico  Letig Miro
 • za namestnico članice Rogale Marijo
 • za članico Žabnikar Vesno
 • za namestnico članice Trdan Ljudmilo

Za izvolitev ČASTNEGA RAZSODIŠČA je kandidacijska komisija prejela predlog izvršnega odbora. V skladu z 51.členom PRAVIL ima častno razsodišče predsednika in dva člana ter njihove namestnike. Častno razsodišče izmed sebe izvoli predsednika in namestnika predsednika. Komisija predlaga, da se v ČASTNO RAZSODOŠČE izvoli sledeče člane društva:

 • za člana Pezdirc Janeza
 • za namestnika člana Obranovič Toneta
 • za člana Rus Ponikvar Jožico
 • za namestnika člana Kravs Marijo
 • za članico Čokorilo Nado
 • za namestnika člana Miklič Franc

V skladu z določilom 30.člena Pravil društva so volitve organov praviloma javne .Zbor lahko z navadno večino sklene, da so tajne.

Predsednica Kandidacijske komisije je predlagala, da se glasuje JAVNO.

Kandidacijska lista je zaprta, zato se glasovanje izvede v paketu za vse organe društva..

Volilna komisija v sestavi  Jerbič Marija, Vovko Anton  in  Komac Živka je spremljala potek javnega glasovanja in ugotovila, da je za predlagano listo glasovalo vseh 94 prisotnih članov in tako ugotovila, da so izvoljeni vsi predlagani kandidati. Izvoljeni so bili:

 • predstavniki zborov članov po krajevnih skupnosti, to je delegati,
 • izvršni odbor,
 • nadzorni odbor,
 • častno razsodišče,

v sestavi kot  je navedeno v predlogu kandidacijske komisije.

Predsednica delovnega predsedstva Križ Nevenka je čestitala vsem novoizvoljenim članom društva in jim zaželela uspešno delo v naslednjem 4-letnem mandatnem obdobju. Besedo je predala besedo novo izvoljeni predsednici, ki  se je zahvalila za zaupanje v svojem imenu in v imenu vseh izvoljenih v organe društva. Povedala je še, da upa, da bo vodstvo uspešno nadaljevalo z delom.

Ad 10)  Predsednica delovnega predsedstva Nevenka Križ je s tem zaključila zbor članov DU Kočevje. Vse prisotne je povabila v preddverje na druženje in pogostitev.

Zbor članov je bil zaključen ob 19.30 uri.

Posamezne članice društva so za zbor članov napekle pecivo, ekipa pod vodstvom Monike Geder je prinesla pecivo in obložene kruhke. Pripravljena je bila tudi primerna pijača.

Zapisnikarica: Marija Jerbič

 

     

 

 

 

 


 

Smrt v bombnem viharju

IZ KNJIGE MIHAELA PETROVIČA ML. Z NASLOVOM “ 75 ZNAMENITIH KOČEVSKIH IN S KOČEVSKO POVEZANIH OSEBNOSTI ” POVZEMAMO IN PREDSTAVLJAMO ZOPET ENO OSEBNOST

                            DR. FRAN KULOVEC   ( 1884 – 1941 )

Kdor je že kdaj videl legendarni srbski film ” Ko to tamo pjeva ? “, se zagotovo spomni, da pisana družba naključnih sopotnikov z avtobusom firme Krstić v Beograd prispe prav v trenutku, ko nanj padejo prve nemške bombe. V letalskih napadih na mesto je bilo med 6. in 12. aprilom 1941 porušenih več sto stavb, življenje pa je po grobih ocenah izgubilo vsaj 2.000 ljudi. Med njimi je bil že prvi dan tudi jugoslovanski minister za gradnjo dr. Franc Kulovec, ki je dolžnost prevzel le nekaj dni poprej. Bomba ga je ubila pri vhodu v zaklonišče.

Kulovec je bil eden najpomembnejših slovenskih politikov predvojne Jugoslavije. Rodil se je januarja 1884 na Dolenjih Sušicah, nedaleč od meje kočevskega jezikovnega otoka. Ker je bil deček zelo nadarjen, so ga poslali v šole, najprej v Kočevje, kjer je obiskoval nižjo gimnazijo, potem pa v Ljubljano, v kateri je po maturi vpisal študij bogoslovja. Kasneje je študiral na Dunaju, kjer je leta 1910 tudi doktoriral. Sprva je poučeval na škofijski gimnaziji v Ljubljani, ob izbruhu prve svetovne vojne pa so ga kot vojaškega kurata vpoklicali v vojsko.

Z razpadom Avstro-Ogrske in nastankom države južnih Slovanov se je Kulovec vključil v politiko. Že leta 1919 je bil izvoljen za glavnega tajnika Slovenske ljudske stranke. Stranka je v tem času zaradi trenj med Antonom Korošcem in Ivanom Šušteršičem preživljala resno krizo. K njenemu premagovanju je znatno pripomogel prav Kulovec. Izpeljal je reorganizacijo stranke ter udejanil njen statut, v katerem je za razliko od liberalcev,  ki so podpirali beograjski unitarizem, izrazito poudaril avtonomistična stališča. Da bi ljudem približal strankine cilje, je veliko hodil po terenu, od leta 1920 pa je nekaj časa urejal in kasneje izdajal tudi časnik Slovenec, osrednje glasilo slovenskega političnega katolicizma. pri tem je pokazal izrazit smisel za pragmatičnost, saj je bil v njegovem času kot karikaturist tedenske priloge  Ilustrirani Slovenec angažiran Maksim Gaspari, do tedaj najostrejše risarsko pero liberalcev. Pozneje se je Gaspariju pridružil še Hinko Smrekar. Kulovec je tudi sam pisal za razne časopise, pri Domoljubu pa je bil celo stalni uvodničar.

Slovenska ljudska stranka je v obdobju med obema vojnama predstavljala najvplivnejšo politično silo na Slovenskem. Kulovec je bil v beograjski parlament prvič izvoljen leta 1923, nato pa še v letih 1925 in 1927. S stranko in njenim predsednikom Korošcem si je delil dobro in slabo – tudi med šestojanuarsko diktaturo, ko so bili po objavi t.i. ljubljanskih punktuacij, v katerih je katoliški tabor izrazil svoje narodnopolitične zahteve, Korošec, Kulovec ter Marko Natlačen in Anton Ogrizek na zahtevo kralja Aleksandra konfinirani. Po pritožbi četverice je celjsko upravno sodišče sklep o konfinaciji iz formalnih razlogov sicer odpravilo, vendar pa je Državni svet razsodbo nemudoma razveljavil, pravosodni minister pa poskrbel, da so bili neposlušni sodniki upokojeni. Do Aleksandrove smrti je moral Kulovec tako ostati v Bosni, najprej v Foči in nato v Sarajevu.

Kot minister je nekdanji dijak kočevske gimnazije deloval v štirih  jugoslovanskih vladah. V letih 1925 in 1927 je vodil kmetijski resor  v Davidovićevem in Uzunovićevim kabinetu, v Cvetković-Mačkovi vladi je bil med avgustom 1939 in marcem 1941 minister brez listnice, po marčevskem vojaškem udaru pa je do usodnega 6. aprila opravljal dolžnost gradbenega ministra v vladi generala Simovića. Poleg tega je bil tudi dvakratni senator, podpredsednik Glavne zadružne zveze v Beogradu in ustanovitelj jugoslovanske kmečke zveze, ki se je iz prvotne politične organizacije ob koncu dvajsetih let preoblikovala  v strokovno združenje. Decembra 1940 je ob Koroščevi smrti postal še njegov naslednik na čelu stranke. Nad državo je takrat že legla senca bližnje vojne.

Kulovčeva vloga v zadnjih mesecih Kraljevine Jugoslavije je sporna.  Po eni strani je vrhu svoje stranke ob poslednjem obisku v Ljubljani položil na srce, naj ob neizbežni okupaciji z ostalimi političnimi silami ustanovi narodni svet, ki bo skrbel za slovenske interese in od sodelavcev izposloval obljubo, da Slovenska ljudska stranka ne bo nudila pomoči ali imena akcijam, ki bi koristile okupatorju, po drugi strani pa je v Cvetković- Mačkovi vladi kljub osebni poslanici, ki jo je nanj naslovil ameriški predsednik Roosevelt, podprl pristop k trojnemu paktu, predvsem zato, ker se je zavedal, da vojska v primeru nemške agresije ne bo sposobna obraniti slovenskih meja. Prav tako je 5. aprila, ko je bilo že jasno, da bo Nemčija Jugoslavijo napadla najkasneje v nekaj dneh, z dr. Mihom Krekom preko slovaškega veleposlaništva v Beogradu skušal  doseči, da bi okupacijske oblasti privolile v ustanovitev skupne slovensko-hrvaške ali samostojne slovenske države pod nemškim protektoratom.

Njegova prizadevanja sta bila zaman, saj je Hitler sodelavcem že prej dal vedeti, da Slovenci in Srbi zanj nikoli niso bili nemški prijatelji. Na predvečer bombardiranja Beograda je Kulovec tako lahko le resignirano ugotavljal: ” Smo v vojski, je že tu. Tako strašna bo, da bo najbolje tistim, ki bodo umrli brž ob začetku “.  Najbrž pa ob tem ni slutil. da bo že naslednji dan prva slovenska žrtev napada na Jugoslavijo postal prav on.

 

Ustvarjalne delavnice

Te dni, ko že vse diši po pomladi in ko so prvi zvončki že oveneli, smo se rokodelke odločile, da tudi me ustvarjamo na temo pomladi in velikonočnih običajev. Izdelale smo nekaj cvetja iz krep papirja, okraševale jajčka, kvačkale in izdelovale iz flisa kokoške, zajčke, piščančke. Vse nastale raznobarvne in pisane izdelke smo obesile na vejice, nekatere dale na mizo okrog vaze in vse to postavile v vežo na ogled obiskovalcem društva.

Prejeli smo tudi povabilo DSO Kočevje, da z njihovimi oskrbovanci izdelujemo cvetje iz krep papirja in jim tako prinesemo malo spomladanskega veselja v njihov vsakdanjik. Izdelali smo kar nekaj cvetov nageljnov in cinij . Šopki bodo krasili njihove prostore. Ustvarili smo še nekaj aranžmajev s košaricami, v katere smo postavili dekorirana jajčka, zajčke, piščančke. Oskrbovanci so bili veseli vsake majhne pozornosti, ki smo jo članice krožka ročnih del delile z njimi. Delavnica je minila v prijetnem vzdušju.

Zapisala Tatjana

Proslava ob dnevu žena in materinskem dnevu

Spoštovane članice in člani društva, v počastitev dneva žena in materinskega dneva,  vas v sredo 20. marca ob 17. uri  vljudno vabimo na proslavo, ki bo v prostorih društva na Reški cesti 5.

V kulturnem programu bodo nastopile članice našega društva, za veselo razpoloženje bo meh svoje harmonike raztegnil Simon, malce se bomo posladkali, poklepetali in v sproščenem vzdušju preživeli urico ali dve.

Prisrčno vabljeni !

 

VABILO na 2. Alzheimer Cafe

V četrtek, 29. 2. 2024 ob 17. 30 uri, vljudno vabljeni na dogodek v sklopu novega projekta občine Kočevje: Demenci prijazno Kočevje.

Dogodek bo potekal v Kulturnem centru Kočevje, kjer bo na temo: Demenca – Pandemija 21. stoletja predaval prof. dr. Zvezdan Pirtošelc, dr. med.

VIjudno vabljeni!

                     

 

Sprememba datuma delavnice ” mobilni telefoni “

Sporočamo, da je s strani izvajalca,   Mobilni heroji iz Ljudske univerze Velenje,  prišlo do spremembe datuma izvedbe delavnice o uporabi mobilnih telefonov.

Prestavljena je na…………  torek   11.6.2024

V imenu organizatorjev, kot tudi v našem imenu, se vam za nastalo spremembo opravičujemo in vas VABIMO, da se nam pridružite v juniju.

Vaše društvo

Delavnica – uporaba mobilnih telefonov

 

Mobilni heroji zopet med nami

Uporaba pametnega telefona je dandanes nekaj vsakdanjega, imamo ga že skoraj vsi. Osnovne operacije poznamo, nam pa mobilni telefoni lahko ponudijo veliko več: e-pošto, dostop do storitev e-zdravja,  fotografiranje, pošiljanje sporočil ali slik  in še veliko drugih koristnih aplikacij.

Da  bi  nadgradili  svoje digitalno znanje  vas VABIMO na delavnico, ki bo v torek

9.aprila 2024   od  9. do 13. ure v prostorih društva.

Za obisk delavnice se prijavite v pisarni našega društva, ker je število udeležencev omejeno. VABLJENI!! 

 

Vabilo na predavanje – zgodnje odkrivanje raka

V ponedeljek 12.februarja ob 9. uri vas v okviru izobraževanj, ki jih vsako leto pripravljamo na društvu, vabimo na predavanje dipl. medic. sestre Nuše Knavs iz Državnega presejalnega programa Dora. Svit in Zora.

Tema predavanja bo rak dojk,  oziroma zgodnje odkrivanje te zahrbtne bolezni, za katero vsako leto na novo zboli  okoli 1.500 žensk.

Predavanje bo v sejni sobi društva na Reški cesti 5.