O društvu

Društvo je prostovoljno, nestrankarsko, humanitarno, stanovsko interesno združenje starostnih, invalidskih, družinskih in kmečkih upokojencev, ki se združujejo zarradi skupno določenih interesov, opredeljenih s temi pravili in v skladu z zakonom o društvih.

Na začetku so bili v DU Kočevje vključeni starejši občani celotne občine Kočevje. Kasneje so sledila številna preoblikovanja in reorganizacije, ki so jih narekovale potrebe in želje, približati društva krajanom in njihovim potrebam. Sedaj društvo
deluje na območju Občine Kočevje in zajema naslednje krajevne skupnosti:

 • Krajevna skupnost Kočevje
 • Krajevna skupnost Stara cerkev
 • Krajevna skupnost Rudnik – Šalka vas
 • Krajevna skupnost Ivan Omerza Livold
 • Krajevna skupnost Poljanska dolina in
 • Krajevna skupnost Kočevska Reka.

Namen delovanja društva je:

 • mesebojno povezovanje članov za uspešnejše uresničevanje zastavljenih ciljev;
 • vzpodbujanje splošne dobrodelnosti in humanitarne dejavnosti ter razvijanje raznih oblik prostovoljne družbene pomoči in samopomoči med starejšimi;
 • zastopanje interesov starejših pred oblastvenimi ter drugimi organi in organizacijami;
 • vzpodbujanje rekreacijsko športnih, kulturnih, izobraževalnih in drugih družabnih srečanj in prireditev in s tem ohranjati in krepiti socialno mrežo upokojencev in starejših;
 • opravljanje drugih aktivnosti z namenom koristne izrabe prostega časa upokojencev oziroma članov društva.

Član društva je lahko vsak upokojenec. Izjemoma tudi starostniki brez statusa upokojenca. Članstvo v društvu ni vezano na kraj stalnega bivališča. Član društva je lahko tudi tuji državljan s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, če je upokojenec in da se s tem strinja Izvršni odbor društva.

Člani društva so lahko tudi podporni člani in simpatizerji. Društvo ima lahko tudi častne člane.

Društvo ima svoje organe, ki so: zbor članov, izvršni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče.

Za uspešno opravljanje nalog in za učinkovito spremljanje, proučevanje in urejanje posameznih področij dejavnosti društva izvršni odbor imenuje stalna ali občasna delovna telesa ali komisije.

Stalne komisije so:

 • za gospodarska in stanovanjska vprašanja
 • za kulturo, prireditve in izletniško dejavnost
 • za šport in rekreacijo
 • za socialne in humanitarne zadeve.

GOSPODARSKO STANOVANJSKA KOMISIJA skrbi za to, da se z lastnino ekonomično in racionalno gospodari po načelu dobrega gospodarja. Posebno mora skrbeti, da se nepremičnine (društvena stavba) redno obnavlja in vzdržuje, da se proste zmogljivosti prostorov društva dajo v najem najboljšemu ponudniku in da se v ta namen sklenejo ustrezne pogodbe. Kar pa zadeva prostih stanovanj ZPIZ-a pa komisija primerno sodeluje pri dodeljevanju le-teh članom društva in občanom.

KOMISIJA ZA KULTURO, PRIREDITVE IN IZLETNIŠKO DEJAVNOST

 • organizira različne kulturne dejavnosti, kot so: pevski zbor in njegovo vadbo ter nastopanje
 • razna npredavanja, zanimiva za člane društva
 • razne kulturnen prireditve, proslave in obiske kulturnih hramov
 • krožke ljubiteljskih dejavnosti, kot so: ročna dela in njihove razstave, kulinarične razstave in drugo
 • izlete svojih članov z obiski muzejev, galerij in naravnih znamenitosti ter zgodovinske in kulturne dediščine Slovenije
 • organizira letovanja za svoje člane.

Pripravlja letne načrte s področja svoje dejavnosti, skrbi za uresničevanje teh in poroča izvršnemu odboru o svojem delu.

Za posamezno področje dela komisija določi svojega člana, ki je dolžan skrbeti za uspešno opravljeno delo.

KOMISIJA ZA ŠPORT IN REKREACIJO

Ta komisija pripravlja letne programe dela športne in rekreativne dejavnosti in aktivnosti ter lahko formira za posamezno področje ustrezne sekcije, kot so: kegljaška, balinarska, pohodna, telovadna, šahovska in druge. Za vsako sekcijo določi komisija enega člana, ki bo skrbel za dobro delo sekcije.

KOMISIJA ZA SOCIALNE IN HUMANITARNE ZADEVE pripravlja letne programe dela za socialno in humanitarno področje; izvaja in skrbi za računalniško vodeno evidenco razmer, v katerih živijo posamezni člani društva, predvsem starejši, ki so potrebni pomoči; vzpostavlja sodelovanje z organizacijami in drugimi organi, ki so pristojni za izvajanje posameznih oblik pomoči starejšim; izvršnemu odboru predlaga obravnavanje in sklepanje o dodeljevanju posamezne oblike pomoči, ki jo lahko nudi društvo; obravnava še druge zadeve iz tega področja.

(Visited 422 times, 1 visits today)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja