Arhivi Kategorije: Arhiv

Poročilo o delu društva v letu 2020

Leto 2020  se je pričelo, kot že mnoga leta prej, z optimizmom in novimi načrti, ki pa so se žal razblinili v mesecu marcu, ko smo se srečali z nevidnim sovražnikom , virusom covid 19.  Z razglasitvijo epidemije se je ustavilo javno življenje, kar je vplivalo tudi na delo v našem društvu.

Omejitve druženj so onemogočile normalno delo, ustavile so se društvene in športne aktivnosti. Tako je bil odpovedan tudi volilni občni zbor, planiran za 31.marca 2020.

Po delni sprostitvi ukrepov v maju, je bila 23.6.2020 sklicana konferenca delegatov, na kateri so bile po potrditvi poročil za leto 2019 in potrditvi finančnega plana za leto 2020, izvedene volitve v organe društva za mandatno obdobje 2020 – 2024. Za predsednika je bil vnovično izvoljen Jože Kozina, za podpredsednico Barbka Bižal Kolar, za tajnico Marija Jerbič. Volilno verifikacijska komisija pa je potrdila tudi izvolitev članov v IO, NO in predstavnike zborov članov po krajevnih skupnostih.

Sledile so počitnice in v avgustu vnovičen zagon dejavnosti, ko smo bili zaradi drugega vala epidemije v oktobru, zopet primorani k zaustavitvi, ki žal traja še do danes in bo, kot izgleda , trajala še kar nekaj časa. Kljub temu pa je delo v pisarni društva, ob upoštevanju ukrepov NIJZ, potekalo naprej. Uspeli smo pripraviti Program dela za leto 2021 in oddati vsa poročila in obveznosti iz razpisov danih s strani Občine Kočevje.

6.decembra 2020 pa nas je po dolgotrajni bolezni zapustil predsednik Jože Kozina. Za nemoteno delovanje društva je bilo potrebno izvoliti novo vodstvo. Zaradi epidemioloških ukrepov so bile seje IO izvedene dopisno, prav tako tudi nadomestne volitve, ki so bile izvedene v času od 22.do 28.12.2020. Kandidacijsko volilna komisija je po preštetju glasov ugotovila, da je nova predsednica društva Barbka Bižal Kolar, podpredsednica Tatjana Novak in nova članica IO Silva Žagar.

Leto 2020 je vplivalo tudi na število članstva, ki že nekaj let upada. Upadu članstva, ki ga  sicer zaznavajo tudi druga Društva upokojencev, zagotovo botruje covid 19, podaljšana delovna doba do 65 leta in druge velike možnosti preživljanja prostega časa, ki jih omogočajo sodobne tehnologije. V društvu je bilo na dan 31.12.2020   859 članov,

od tega 25 do 60 let,  263 od 60 – 70,  426 od od 70 – 85  in  145 nad 86, aktivnega članstva pa je dobra tretjina.

Iz teh podatkov je razvidno da je naše članstvo kar precej staro. Tudi na dopis o možnem računalniškem izobraževanju za druženje na daljavo ( poslan vsem članom ) se jih je odzvalo samo 21, kar je 2%. Po pogovoru s člani, se le ti počutijo prestare za to, pa tudi tehničnih možnosti nimajo ( računalnik, internet, pametni telefon). So se pa člani zelo pozitivno odzvali na županovo poslanico, ki so jo prav tako prejeli po pošti.

Kljub omejitvam pa je nekaj stvari le bilo realiziranih:

GOSPODARSKO STANOVANJSKO PODROČJE

Na stanovanjskem področju je komisija dne 27. 02. 2020 sprejela prednostno listo za dodelitev razpoložljivih stanovanj, na katero je bilo uvrščeno 6 prosilcev. Konec leta 2020 se je spraznilo eno stanovanje, ki se je dodelilo  prvemu na listi prosilcev.

V novembru 2020 je bil objavljen razpis za prednostno listo za leto 2021.

Na področju vzdrževanja objekta in okolice je bilo delo v letu 2020 okrnjeno, predvsem zaradi epidemije virusa COVID-19 in z njim povezanimi ukrepi.

Zgrajena je bila dodatna steza balinišča. Dela je izvajalo podjetje KONTE d.o.o., vsa pomožna gradbena dela pa  so opravili člani društva.

ŠPORT, REKREACIJA IN GIBALNA KULTURA

Treningi in tekmovanja so potekali v pogojih, ki jih je narekovala covid epidemija.  Do marca so aktivnosti  potekale po programu, kasneje pa tako, kot so to dovoljevali sprostitveni ukrepi, ustavljena so bila tudi vsa tekmovanja na 45. ŠIU Dolenjske in Bele Krajine. Delno aktivno so delovale sekcije:

Kegljanje

V januarju 2020 se je nadaljevala rekreacijska kegljaška liga  2019/2020, v kateri je DU Kočevje med 6 ekipami zasedlo odlično 2.mesto.

Balinanje

Na Trati pod šotorom je v maju 2020 potekala TRIM liga, ki se je z dvomesečno prekinitvijo v juliju in avgustu končala septembra 2020. Društvo je sodelovalo z dvema ekipama in zasedlo 5. oz. zadnje 6.mesto. Ob otvoritvi nove dodatne steze balinišča, je bil septembra organiziran turnir četvork naših mešanih ekip, oktobra pa je bilo izvedeno še društveno prvenstvo.

Petanka:

Sodelovalo in tekmovalo se je dveh tekmovanjih v upokojenski ligi Dolenjske in Bele Krajine.

Šah:

V šahovskem klubu so naši šahisti nastopili na treh turnirjih.

Ostale športne panoge: streljanje, pikado, telovadba  in pohodništvo pa so ostale brez tekmovanj oziroma treningov.

SOCIALNO IN HUMANITARNO DELO

V izvajanje programa » Starejši za starejše » je bilo v letu 2020 vključenih 27 prostovoljcev. Zaradi corona virusa  je bilo delo močno okrnjeno. Od marca do maja so se pomoči izvajale na daljavo brez osebnega kontakta, nudeni so bili samo telefonski pogovori.  Od junija do septembra se je program izvajal normalno, od oktobra do konca leta 2020 pa je bilo delo prostovoljcev zaradi vnovičnih vladnih corona ukrepov zopet oteženo.

Opravljenih je bilo 409 obiskov, od tega 406 ponovnih obiskov. Iskanih je bilo 81 oseb, od tega 76 umrlih, 2 obiska sta bila odklonjena. Nudenih je bilo 281 pomoči pri 167 osebah. Pomoči so: druženje, sprehodi, prevozi, dostava iz trgovine, dostava hrane ali humanitarnih paketov in drugo. Ob novoletnih praznikih so prostovoljci in prostovoljke po domovih  ( brez osebnega kontakta ) raznosili 262  priložnostnih darilc članom našega društva, starih 80 ali več let. Vsako leto se še posebej obišče in obdari mlajše upokojence, ki so bolni, osamljeni in potrebni pomoči. Teh je na žalost vsako leto več.

DRUŠTVENE DEJAVNOSTI

Krožek ročnih del

Prepoved druženja je vplivala tudi na delo krožka, tako da so rokodelke svoje izdelke izdelovale predvsem doma. Iz garna so kvačkale medvedke, ki naj bi postali maskota društva, Vera Lesič je izdelala sovice za  bralno značko, Erna Grže pa  idrijsko čipko za srečanje starostnikov v Dolini pri Trstu. V času sprostitve ukrepov so na delavnicah iz mase za oblikovanje delale  posodice,  po navodilih Unicefa pa so izdelovale punčke.

V februarju sta se dve članici udeležili razstave ročnih del rokodelcev in krožkov društev dolenjske regije in Bele Krajine v Črnomlju, konec maja se je nekaj članic srečalo v parku pred društvom in na ogled postavilo izdelke nastale v karanteni, avgusta pa so na glavni plaži ob Rudniškem jezeru na krošnje dreves obesile lovilce sanj in s svojo malo razstavo pritegnile pozornost obiskovalcev. Oktobra pa so doma izdelale 330 novoletnih voščilnic na naše člane in poslovne partnerja.

Plesna skupina Zimzelenke

V letu 2020 je imela plesna skupina samo tri nastope.

– 5.2.2020  na društvu, na proslavi ob kulturnem prazniku

– 6.3.2020 v Fari  in 7.3.2020 v Osilnici pa ob praznovanju dneva žena

Foto Krožek

Ob pojavu epidemije korona virusa so sprejeti ukrepi onemogočili druženje in delo na pripravi razstav. Tako je bila postavljena samo ena razstava, v sejni sobi na enem panoju so bile razstavljene slike in opisi o naši reki Rinži, s poudarkom na prikazu mostov in jezov, planirana  razstava ob praznovanju 70 letnice obstoja delovanja društva pa je odpadla. Izven plana je bila pripravljena razstava Literarno bralnega krožka, ki prikazuje članice pri njihovih aktivnostih, njen ogled pa je bil možen na spletni strani društva. Članica krožka Ana Kosten je s temi slikami sodelovala na natečaju o izbiri najlepšega posnetka s foto aparatom na temo medgeneracijskega druženja ob branju knjige, ki ga je razpisala Zveza društev upokojencev  Slovenije.

Pevski zbor

Leto 2020 je bilo leto, v katerem zbor ni imel niti enega nastopa na pevskih revijah, odpadel je tudi načrtovan projekt  Samostojni koncert v decembru 2020. Corona ukrepi in omejitve zborovskega petja, so onemogočili delovanje.

Z vajami se je  pričelo v januarju 2020 , z njimi nadaljevalo v februarju, žal pa so se zaradi priporočil NIJZ vaje končale že v začetku meseca marca. Ponovno se je zbor sestal  šele v mesecu avgustu, žal brez moške zasedbe, saj so v skrbi za zdravje ( pridružene bolezni ) in corona virusa, 4 moški člani zbora prenehali s petjem. Zbor je tako z vajami nadaljeval kot 16 članska ženska zasedba. Po reorganizaciji in postavitvi novega repertoarja se je  v septembru končno pričelo z resnimi vajami, ko se je na žalost vse skupaj zopet ustavilo. Zborovsko petje spada, zaradi možnega večjega širjenja virusa pri petju,  med dejavnosti višjega tveganja.

Zbor še vedno vodi zborovodkinja Nina Skebe.

Od načrtovanih 60 vaj, jih je bilo v letu 2020  realiziranih samo 14,  skupno 29 ur.

Bralni krožek

Članice naj bi se družile vsako drugo sredo v mesecu, žal so se srečanja v letu 2020 skrčila na šestkrat, trikrat v januarju in trikrat v februarju. Pripravile so izbor knjig za društveno  bralno značko, 5. februarja so z recitalom o Prešernovem učitelju Valentinu Vodniku nastopile na proslavi  v počastitev kulturnega praznika, dve članici pa sta z recitacijami Vodnikovih pesmi nastopili še 7.2.2020 v DSO Kočevje. V Knjigoteki na društvu se je nabralo že veliko knjig, med katerimi so bile tudi take, ki so bile po vsebini bolj primerne za mlajše bralce. Narejen je bil izbor in mladinske knjige so se v okviru medgeneracijskega sodelovanja podarile Ljudski univerzi in OŠ Stara Cerkev, nekaj pa se jih je dalo na ogled v Knjigobežnico na mestni ploščadi. Članice pa vseskozi pridno sodelujejo s svojimi članki na spletni strani društva.

Kofetarce

Na povabilo upokojencev iz Doline pri Trstu, so članice dramske sekcije 18.1.2020 nastopile na prireditvi v kulturnem domu Fran Venturini, kjer so se predstavile s tremi skeči:  Pri zdravniku, Preizkuševalec vina in Romska družina. Vaje so, do pričetka corona ukrepov v mesecu marcu, potekale 2 x tedensko. Za proslavo ob dnevu žena je bil pripravljen nov skeč, žal je proslava odpadla. Skupina  se je ponovno sestala septembra, z vajami pa zopet prekinila v oktobru, tako da plana načrtovanih vaj in nastopov za leto 2020 niso dosegle.

Prireditve ( dogodki ),  letovanja, izleti, izobraževanje, informiranje

Načrtovane dejavnosti so nemoteno potekale do marca 2020.

Na povabilo DU Crikvenica  smo se 26.1.2020, s pustno skupino Cigani, udeležili  maškarade na crikveniški rivi,  na kateri je sodelovalo 2500 pustnih mask. Z isto skupino smo sodelovali tudi na karnevalski povorki 22.februarja v Kočevju.

V anale društva pa bo z zlatimi črkami zapisan 27. februar 2020, ko sta predsednik DU Kočevje Jože Kozina in podžupan občine Kočevje Roman Hrovat, ob krajši slovesnosti,  društvu v uporabo predala osebno dvigalo, dolgoletno željo naših gibalno oviranih članov.

Od prireditev je bila realizirana samo proslava ob kulturnem dnevu, odpadla je tudi velika proslava  ob 70-letnici društva, smo pa ob tej priložnosti uspeli izdati zbornik » So leta minila«, za kar sta se še posebej potrudili Ana Kosten in Barbka Bižal Kolar.

Odpovedani so bili tudi vsi izleti, letovanja in ostala druženja ( piknik, martinovanje, novoletno praznovanje ), odpadli sta tudi  dve radijski oddaji, je bila pa ob 70- letnici na radiu 11. novembra samostojna oddaja, v kateri so sodelovali Ana Kosten,  direktorica Želve Mira Potokar in direktorica občinske uprave Kočevje Lili Štefanič.

Corona ukrepi so preprečili tudi dogovorjena sodelovanja in druženja z drugimi društvi, odpadle so  prireditve v organizaciji ZDUS-a in PZDU Dolenjske in Bele Krajine, so bili pa z njihove strani objavljeni razni natečaji, na katerih so sodelovali tudi naši člani. Na fotografskem  » Beremo skupaj« je sodelovala Ana Kosten, na natečaju za » Izvirno kulturno stvaritev v corona letu 2020« pa  sta sodelovali: na literarnem področju Živka Komac, na likovnem pa Nevenka Križ, ki je bila za svoj prispevek tudi med nagrajenci.

Za Informiranje članstva smo v letu 2020 poleg radia in oglasne deske uporabljali telefonske in internetne povezave, klasične poštne storitve in prenovljeno spletno stran, kjer so tekoče objavljene vse novice in zanimivi prispevki.

V sodelovanju s Podjetniškim inkubatorjem Kočevje smo se v mesecu oktobru dogovorili, da za naše člane organiziramo izobraževanje o uporabi novih tehnologij,  preko katerih bi se lahko ( čeprav na daljavo ) družili, izmenjevali izkušnje ali preprosto samo klepetali. Do realizacije zaradi epidemioloških ukrepov še ni prišlo.

 

Po poročilih: Milana Križaja, Ivana Novaka,  Jelke Poje, Tatjane Novak, Liljane Crnkovič, Ane Kosten, Marije Nanjara in Mire Letig , pripravila predsednica Barbka Bižal Kolar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poročilo o delu društva v letu 2019

V letu 2019 je bila dejavnost društva zelo obsežna in raznolika.  Program, ki je bil sprejet smo realizirali v celoti, na nekaterih področjih pa celo presegli. Število članstva na dan 31.12.2019 je bilo 875, kar je v primerjavi z letom 2018- 71 manj. Veliko članstva je vključenih v delo sekcij kot so: ročna dela, klekljarstvo, šport in rekreacija, pevski zbor, dramska skupina Kofetarce, plesna skupina Zimzelenke, bralni krožek, družabne igre, pohodništvo in skupina za postrežbo. V izvajanju projekta “Starejši za starejše”, je delovalo 27 prostovoljk in prostovoljcev, število poverjenikov pa je 11. Vsem, ki so nesebično delovali v navedenih dejavnostih, se iskreno zahvaljujem.

Naše društvo deluje v okviru ZDUS in je vključeno v program dela PZDU Dolenjske in Bele Krajine. V okviru občine sodelujemo z LU, OŠ, SŠ in Gimnazijo, Knjižnico, Glasbeno šolo, JZ za šport, JSZKD – OE Kočevje, Pokrajinskim muzejem Kočevje, Rdečim Križem, DI Kočevje in drugimi klubi in društvi v Občini, seveda pa z Občino Kočevje. Od Občine Kočevje na osnovi javnih razpisov pridobivamo finančna sredstva za realizacijo programov in izvedbo investicij ter vzdrževanje našega doma. Za izkazano pomoč se iskreno zahvaljujem z željo še nadaljnjega uspešnega sodelovanja. Izven občinskih meja sodelujemo z drugimi DU PZDU Dolenjske in Bele Krajine, pobratenim DU Medvode ter z Udrugo umirovljenika grada Rab in Crikvenica.

Informiranje članstva poteka preko spletne strani, programa dela katerega prejme članstvo, preko oddaje Modri pristan na radiu Univox, plakatov po oglasnih deskah ter ostalih načinov obveščanja.

POROČILO KOMISIJE  ZA GOSPODARSKO IN STANOVANJSKO PODROČJE

V letu 2019 in v začetku leta 2020 je bila izvedena investicija nakup in vgradnja osebnega dvigala. Gradnjo in montažo sta izvedli LIFT d.o.o. Ljubljana in Gradbeništvo Aupič Kočevje. Zelo potrebna investicija pa brez finančne pomoči občine Kočevje in Rotary kluba Kočevje, ter posameznih manjših donatorjev, prav gotovo ne bi bila izvedljiva. Vsem se iskreno zahvaljujemo. Sedaj bo članstvu, ki jim je bilo stopnišče ovira pri obisku društva, kot pri prihodih na razne dejavnosti, lažje dostopno. Vgrajen je bil tudi 850l rezervoar za gorivo v kurilnici za pomoč TČ, v primeru dolgotrajnega hladnega vremena.                                                  Opravljena so bila še razna druga potrebna vzdrževalna dela v stavbi in okolici stavbe. Dela smo opravili v lastni režiji. Komisija je izdelala prioritetno listo za pridobitev stanovanj in jo posredovala Nepremičninskem skladu PIZ.                                                                                                    Komisiji se za resnično prizadevno delo v imenu društva in v svojem imenu iskreno zahvaljujem.

POROČILO KOMISIJE ZA ŠPORT, REKREACIJO IN GIBALNO KULTURO

V društvu je zelo aktivno delovalo več sekcij, kot so: balinanje, kegljanje, kegljanje s kroglo na vrvici, šah, pikado, streljanje, petanka, pohodništvo, športni ribolov, smučanje, tenis, namizni tenis in telovadba. Navedenih aktivnosti se je udeleževalo cca 300, na samih tekmovanjih je nastopilo cca. 150 članic in članov.

 • 44. ŠIU PUDU Dolenjske in Bele Krajine: kegljanje moški, balinanje ženske in moški, streljanje ženske in moški, pikado ženske in moški, šah moški, kegljanje s kroglo na vrvici ženske in moški, pohodništvo, petanka. Skupne uvrstitve : ženske in moški 4. mesto, ženske 8. mesto in moški 1. mesto
 • DP ZDUS: šah moški 8. mesto, kegljanje moški 10.mesto in balinanje moški 12.mesto.
 • Tekmovanja izven občine: memorial članic DU Draga, odprto prvenstvo DU Ljubljana moški, turnir članic v Sodražici in turnir v šahu moški Zagorje.
 • Tekmovanja na občinskem nivoju: 53. ŠIK -športne igre v kegljanju moški, rekreacijska liga v balinanju, rekreacijska liga v kegljanju moški in turnir moških dvojic pri Lovcu.
 • Tekmovanja v okviru društva: prvenstvo v balinanju ženske in moški, prvenstvo v pikadu ženske in moški, prvenstvo v šahu moški, prvenstvo v streljanju ženske in moški, prvenstvo v kegljanju ženske in moški, prvenstvo v petanki ženske in moški, prvenstvo v kegljanju s kroglo na vrvici ženske in moški.
 • Tekmovanja v ostalih društvenih dejavnostih: prvenstvo v igranju remija
 • Organizacija tekmovanj na občinskem nivoju: občinska rekreativna liga v balinanju
 • Organizacija tekmovanj na regionalnem nivoju: 44. ŠIU PZDU Dolenjske in Bele Krajine v balinanju za moške( nastopilo 17 ekip .

Poročilo pripravil: Jože Kozina

POROČILO O DELU PROSTOVOLJCEV v letu 2019

V izvajanju projekta ” Starejši za starejše “je bilo v letu 2019 vključenih 27 prostovoljk in prostovoljcev. Namen izvajanja projekta je obiskati čim več občanov starejših nad 69 let na njihovem domi, jim nuditi pomoč in s tem pomagati , da čim lepše preživijo čas na svojem domu, v domačem okolju skupaj s svojimi sorodniki. Ljudje so zaradi razmer, osamljenosti in starosti vedno bolj nezaupljivi zato so obiski prostovoljcev zelo dobrodošli. V letu 2019 je bilo opravljenih 503 obiskov, od tega 4 prvič in  497 ponovnih.                                                            Nudeno je bilo 724 pomoči pri 302 osebah. Pomoči so: druženje, sprehodi, prevozi, dostava iz trgovine, humanitarnih paketov in drugo. Oktobra je bilo organizirano v prostorih društva srečanje upokojencev starejših nad 85 let. Vsako leto se jim pripravi kulturni program in pogosti. V letu 2019 jih je bilo 145.                                                                                              Ob novoletnih praznikih prostovoljke in prostovoljci obiščemo in obdarimo vse člane društva v starosti nad 80 let. V letu 2019 je bilo obdarjenih 260 članic in članov.                          Vsako leto se še posebej obišče in obdari mlajše upokojenke in upokojence, ki so bolni, osamljeni in pomoči potrebni.                                                                                                                              S projektom “Starejši za starejše” bomo nadaljevali in poskušali v letu 2020 obiskati čim več starejših občanov.

Poročilo pripravila: Irena Šercer

POROČILO O DRUŠTVENIH DEJAVNOSTIH V LETU 2019

Pod društvene dejavnosti sodijo kulturne prireditve, izleti in družabna srečanja, letovanja, družabne igre, skupina za postrežbo,  informiranje članov DU, dopisništvo in izobraževanje. Uspešno delujejo:  krožek ročnih del in klekljarska sekcija, MePZ, gledališka skupina Kofetarﹸce, plesna skupina Zimzelenke,  bralni  in  foto krožek. Dejavnosti, ki so bile načrtovane za leto 2019 so bile v glavnem realizirane po začrtanem programu, nekatere celo presežene,  časovno pa so si dogodki sledili:

JANUAR  je bil tako kot vsako leto namenjen izdelavi poročil za minulo leto in izdelavi plana za naprej, izdelan in natisnjen je bil Program dela 2020.

Pri krožku ročnih del so nadaljevale s pletenjem copatk za novorojenčke občine Kočevje,     ( vsako leto oddajo občini cca 230 parov ),  dokončale so projekt iz leta 2018  z izdelavo rož iz krep papirja ter pričele z delom iz mase za oblikovanje okrasnih posodic.

Članice bralnega krožka so pričele s pripravo programa za recital ob kulturnem prazniku, pripravile so tudi  izbor knjig za seznam za bralno značko 2019, Zimzelenke  pa so leto pričele z nastopom v Pk Jasmin. V okviru mednarodnega sodelovanja z Udrugo umirovljenika »Sunce« iz Crikvenice smo  se 27.januarja udeležili Velike maškarade po Crikveniški rivi s pustno skupino »Cigani«.

FEBRUAR                                                                                                                                                      Začetek februarja se vedno prične s proslavo ob kulturnem prazniku, tokratni recital BK je bil posvečen 200-letnici smrti Ivana Cankarja, podeljeno je bilo tudi 9  priznanj za osvojeno bralno značko 2018.

13. februarja je bila v prostorih društva organizirana delavnica  nege nog in nohtov, ki jo je vodila pedikerka Dubravka Klančar.

Pričeli smo z zbiranjem prijav za  spomladanski oddih v Portorožu in septembrsko letovanje v Zadru.

MAREC                                                                                                                                                          Proslava ob dnevu žena je dogodek, ki je vedno dobro obiskan. Nastopile so Zimzelenke, Kofetarce , Živka Komac z recitacijami in  pevski trio, za dobro razpoloženje je poskrbel harmonikar  Tone. Ob tej  priložnosti pa sta članici foto krožka Ana Kosten in Andreja Pezdirc pripravili  tudi razstavo, v kateri sta predstavili dolgoletne članice društva ter  njihove aktivnosti in dejavnosti skozi čas.  V okviru uspešnega sodelovanja z DSO Kočevje, smo za stanovalke doma pripravili proslavo ob dnevu žena z nastopom Kofetarc in Zimzelenk, slednje pa so 8.marca nastopile še v Šeškovem domu na koncertu Godbe veteranov.

Tudi v mesecu marcu smo poskrbeli za izobraževanje in k nam povabili Primoža Velikonjo, ki je pripravil predavanje o temeljnih postopkih oživljanja, katerega so se ga v večini udeležile naše prostovoljke in prostovoljci.

20.marca nas je pobrateno DU Medvode povabilo na odprtje razstave pletenih izdelkov in slikarskih del. Udeležile so se je članice ročnih del in Kofetarice, ki so s skečem sodelovale tudi v kulturnem programu.

Delovno je bilo tudi v krožku ročnih del, kjer so se ustvarjalne članice preizkusile v kvačkanju medvedkov. Najbolj je uspel Ivanki Šoštarko, medvedki  bodo tako postali zaščitni znak krožka. Ker je bilo leto 2019 v občini Kočevje razglašeno za leto čebel, so lični izdelki nastali tudi na to temo, čebelice in medvedki pa so bili razstavljeni na srečanju društev PZDU Dolenjske in Bele Krajine v Dolenjskih Toplicah in v Turističnem društvu v Kočevju.

V času od 18.3. – 23. 3.2019 je bilo organizirano letovanje v Portorožu, ki se ga je udeležilo 26 članic in članov društva.

APRIL  je bil v znamenju plesa in petja.                                                                                            Zimzelenke so se z Uličnim plesom predstavile  v Šeškovem  domu na plesni reviji Ples in gib, nastopile pa so tudi v DSO Kočevje na odprtju fotografske razstave  Časovna sestavljanka. Tudi MePZ se je v aprilu predstavil kar 2 x. Najprej 25. v Novem mestu na reviji pevskih zborov društev upokojencev Dolenjske in Bele Krajine, dan zatem pa še v Kočevju na reviji Kočevska poje.

26.aprila smo na društvu dobili obisk. Prvič so se pri nas oglasili prijatelji iz društva umirovljenika Sunce iz Crikvenice. Po spoznavnem klepetu in prijetnem  druženju na društvu,  so si naši gostje, ob vodenju direktorice Pokrajinskega muzeja Vesne Jerbič Perko,  ogledali še muzej in mesto  Kočevje.

MAJ  – Tudi v mesecu maju smo bili zelo aktivni.                                                                                10.maja se je MePZ udeležil Srečanja pevskih zborov zahodne Dolenjske v Dolenji vasi,

14.maja pa so Zimzelenke, Kofetarice in pevski zbor nastopili na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, kjer so v organizaciji Zveze društev upokojencev Slovenije potekali dnevi medgeneracijskega sožitja. Medgeneracijska druženja pa so potekala tudi v Kočevju. Plesne korake so v KCK  16. maja združile Zimzelenke in otroci vrtca Kekec, 28. maja pa se je društvo s plesalkami, pevskim zborom in ročnimi deli udeležilo Šolskega direndaja v OŠ Stara Cerkev.

Naj dogodek meseca pa je bil dvodnevni izlet na Rab, kjer so se naše upokojenke in upokojenci, na povabilo DU Rab in DU Zagreb, udeležili festivala » Život je lijep »  Zastopali smo Slovenijo, sodelovale pa so še: Belorusija, Bolgarija, Latvija,  Rusija, Slovaška, Ukrajina in Hrvaška. V tekmovalnem delu programa v petju in plesu je nastopila plesna skupina Zimzelenke in z odlično izvedbo uličnega plesa zasedla 3.mesto.

Članice bralnega krožka so  v prostoru za družabne igre pričele z urejanjem knjižnice društva, poimenovane Knjigoteka. Na policah se je zbralo okoli 500 knjig, ki so jih darovali naši člani in so namenjene brezplačni izposoji v želji, da vzpodbudimo kulturo branja tudi v zrelejših letih.

Konec meseca je bil namenjen zdravju, saj smo v sejni sobi društva organizirali predavanje o pomenu pravilne ustne higiene, ki ga je vodila dr. dent. medicine Jana Pezdirc.

JUNIJ                                                                                                                                                              Članice krožka ročnih del so 4.6. odšle na izlet v Mozirski Gaj in Žalec, 16. junija pa se je MePZ  z nastopom udeležil praznika slovenskega  zborovskega petja na jubilejnem 50. Taboru v Šentvidu pri Stični.

Sodelovanje s pobratenim društvom Medvode  smo 20. junija združili z izletom in se udeležili njihovega piknika na Zbiljski Dobravi. V programu so se s plesno točko predstavile Zimzelenke, prisotne pa so s skečem nasmejale Kofetarce.

22.junija smo za članice in člane našega društva organizirali piknik pri Brunarici v Dolgi vas. Za glasbo je poskrbel Andrej Bajuk, zaplesale so Zimzelenke, zapel je naš MePZ, nastopile so Kofetarce s skečem, manjkal ni niti srečolov.

JULIJ                                                                                                                                                                  Poleg rednega dela v naši pisarni, smo 8.julija v prostorih društva v sodelovanju z AMZS Kočevje organizirali predavanje na temo » Ostanite mobilni ». Predaval je član AMZS Slovenija, poudarek je bil na pravilni in varni vožnji na avtocesti in na pravilnem razvrščanju in vožnji v krožiščih.

V DSO Tržič, pa so varovancem s svojim plesom polepšale dan  naše Zimzelenke.

AVGUST                                                                                                                                                          Začetek avgusta se je tako kot vsako leto pričel s piknikom oz. srečanjem upokojencev PZDU Dolenjske in Bele Krajine v Dolenjskih Toplicah, katerega se je udeležilo 42  naših članic in članov. Po enomesečnih počitnicah so z aktivnostmi pričele v krožku ročnih del, z vajami za oktobrski koncert pa tudi pevke in pevci MePZ.

SEPTEMBER                                                                                                                                                            V letu 2019 smo v času od  10. – 17. septembra, v sodelovanju s turistično agencijo Relax,  letovali  v Zadru.  Izbor destinacije je bil odličen, vreme nam je bilo naklonjeno, po mnenju udeležencev,  je bilo to najboljše letovanje do sedaj.

V krožku ročnih del so pričele z izdelovanjem klobučkov iz blaga, ki bodo namenjeni za darila. Naredile so jih kar 200 kosov.

OKTOBER  je bil mesec druženj in nastopov.                                                                                      4.10.2019 so srečanje žena-gasilk v Črnem potoku s svojim nastopom popestrile Kofetarce in Zimzelenke, slednje pa so 17.10. zaplesale še na prireditvi KS Livold.

Dogodek, na katerega se je celo leto pripravljal naš MePZ pa ja bil 12.oktobra v Šeškovem domu, njihov že 7.samostojni koncert.  Pod vodstvom zborovodkinje Nine Skebe so predstavili pesmi slovenske narodne zabavne glasbe, v goste pa so povabili: Cirila Skebeta, MoPZ Svoboda, PK Rusalko in Romana Zupančiča.

Oktober pa je čas, ki ga naše upokojenke in upokojenci vedno pričakujejo z velikim ?, izlet v »neznano«. 18.10.2019 se jih je kar 90 zbralo na tej neznani poti, ki nas je tokrat popeljala do Novega mesta, nato do Slakovega muzeja v Mirni peči, pa do Pavčkovega muzeja v Šentjuriju, vse do kozolcev v Šentrupertu, nazadnje pa še na veseli zaključek s plesom v hotel Galaksija Trebnje.

Še eno veselo druženje pa smo na društvu pripravili 25.oktobra, ko smo na najprisrčnejše srečanje v letu povabili naše članice in člane, ki so dopolnili 85 let in več. Kar  50 se jih je odzvalo našemu vabilu, vsakemu smo ob prihodu v znak dobrodošlice pripeli rdeč nagelj iz krep papirja, ki so ga izdelale članice RD. Za obisk se jim je v pozdravnem nagovoru zahvalil naš predsednik Jože Kozina, v kulturnem programu je zaigral harmonikar Gregor Kuzma, zapele so ljudske pevke Mavrica, nekaj svojih iskrivih pesmi je prebrala naša pesnica Živka Komac, za postrežbo pa je poskrbela skupina Meri +.

Novo preobleko pa so v oktobru dobili naši panoji v sejni sobi, s foto utrinki reke Rinže, ki sta jih članici foto krožka zbirali v poletnem času.

NOVEMBER                                                                                                                                                                V začetku meseca so nas na druženje in krompirjev dan zopet povabili prijatelji DU Medvode. Po veselem sprejemu je sledila pokušina 29 krompirjevih  jedi in izlet v Škofjo loko. Izleta so se udeležile članice ročnih del ter prostovoljke in prostovoljci.

MePZ  se je 9.11. udeležil revije Jesen na podeželju, ki je bila tokrat v Predgradu, na martinovo pa so Kofetarce s priložnostnim  krstom mošta  in skečem razveselile varovance DSO Kočevje.

Na pravo martinovanje pa smo v družbi članov ZZB Kočevje, odšli 15.11.2019 v Metliko hotel Bela Krajina. Za glasbo je poskrbel Andrej Bajuk, z Uličnim plesom so večer popestrile Zimzelenke, prisotne pa so s skečem Preizkuševalec vina nasmejale Kofetarce.

27.novembra  je v Cankarjevem domu v Ljubljani potekal knjižni sejem. Obiskale so ga tudi članice našega bralnega krožka, poslušale  so dr.Miklavža Komelja, ki je predstavil ponatis Vodnikovih izbranih spisov.

Članice ročnih del pa so v novembru izdelovale novoletne vizitke, nastalo jih je kar 400.

DECEMBER                                                                                                                                                        Zadnji mesec je minil predvsem v pripravljanju programa  društvenih dejavnosti za leto 2020, vseeno pa ni manjkalo nastopov in družabnih srečanj.

Delovno so ga pričele članice BK, ki so 3.decembra odšle v Miklovo hišo v Ribnico na predstavitev 3 dela knjige Milene Miklavčič Ogenj, rit in kače niso za igrače in članice ročnih del, ki so poskrbele za novoletno okrasitev društvenih prostorov.  Zimzelenke so imele od 18.-20.decembra kar tri nastope –  v vrtcu Prevole, v KCK na produkciji PK Jasmin in v DSO Tržič. Tudi Kofetarce niso počivale, s skečem Preizkuševalec vin so se 23. 12. 2019 predstavile na srečanju z županom v Mestni kavarni.

Konec leta pa smo, kot že nekaj let zapored, zaključili  na praznični 26. december s prednovoletnim druženjem v gostišču Pugelj v Ribnici. Zabaval nas je Trio Tim, plesalke so zaplesale Božični ulični ples, Kofetarce pa so uprizorile skeč Dodatni zaslužek. Večer je minil v dobrem razpoloženju, ob polnočnem šampanjcu, ognjemetu in z željami, da bo leto 2020 zdravo in uspešno.

DRUŽABNE IGRE

V novembru je bilo organizirano društveno prvenstvo v igranju remija, na katerem je nastopilo 9 igralcev in dve igralki.

IZOBRAŽEVANJE, DOPISNIŠTVO IN INFORMIRANJE

Člane smo o dogodkih informirali z obvestili na oglasnih deskah na društvu in v mestu, plakate smo dostavljali tudi poverjenikom na terenu, občasno objavljali članke v lokalnih glasilih, v Vzajemnosti in ZDUS +, vsa obvestila pa smo objavljali tudi v radijski oddaji Modri pristan, v kateri smo med drugimi gostili :

 • Dušana Kraševca – predsednik PZDU Dolenjske in Bele Krajine
 • Primoža Velikonjo – ZD Kočevje /temeljni postopki oživljanja
 • Ano Kosten – 10 let oddaje Modri pristan
 • Tino Kegelj – Zavod Jutro

In nenazadnje je tukaj še

SKUPINA  ZA POSTREŽBO, ki je v letu 2019 poskrbela, da so bile vse proslave in ostali družabni dogodki lepo postreženi.

Poročilo pripravila: Barbka Bižal Kolar

 

 

 

Društveno prvenstvo v balinanju

13. in 14. oktobra 2020 je na domačem balinišču potekalo Društveno prvenstvo v balinanju posamezno za članice in člane.

Rezultati:

ŽENSKE:  1.  Majda Klepac                                                                                                                                                          2. Bruna Volčjak                                                                                                                                                          3 . Marija Petrovčič                                                                                                                                                      4.  Vera Veselič

MOŠKI:  1. Dušan Žagar                                                                                                                                                              2. Gorazd Štricelj                                                                                                                                                        3. Ivan Novak                                                                                                                                                                4. Franci Miklič                                                                                                                                                              5. Dušan Kuk                                                                                                                                                                  6. Anton Jalovec

Podatke je posredoval vodja tekmovanja Ivan Novak.

Otvoritev balinišča

V sredo 30.9.2020 je na DU Kočevje potekala otvoritev nove dodatne steze balinišča. Sedaj  bo lažje organizirati razna tekmovanja, katera na eni sami stezi, sedaj niso bila mogoča. S finančno pomočjo Občine Kočevje in z velikim številom opravljenih prostovoljnih ur članov društva, je društvo tako prišlo do potrebne dodatne steze balinišča.

Ob tej priložnosti je potekal tudi turnir, na katerem so nastopile štiri ekipe društva.
REZULTAti.
1. mesto DU 1  v sestavi : Franc Miklič, Dušan Žagar, Anton Žagar
2. mesto  DU 2  v sestavi  : Gorazd Štricelj, Anton Jalovec, Jože Henigman
3. mesto  DU  3 v sestavi : Vera Veselič, Bruna Volčjak, Marija Petrovčič in Ivan Novak
4. mesto  DU  4 v sestavi : Dore Goljevšček, Milena Perko, Majda Klepac in Jože Krapež
Najboljša igralka turnirja  je bila Vera Veselič, najboljši igralec pa Dušan Žagar.
Zapisal: Jože Kozina